آسایش و راحتی

دانلود پایان نامه

عامل مهمی که از یک جهت تعداد صندلی های یک ردیف و در نتیجه عرض سالن را تعیین می کند همانا دید خوب تماشاچی در تمامی سطح سالن است.
در سینماهای معمولی منطقه دید خوب بین خط مستقیمی قرار دارد که از دو طرف پرده به طرف عقب سالن کشیده شود و با خط عمود بر پرده در آن منطقه زاویه 15 درجه تشکیل دهند.
در سالن هایی که پرده پانورامیک دارند ، منطقه دید خوب ،‌ بین دو خط مایلی قرار دارد که هر یک با خط عمود بر لبه پرده زاویه 35 درجه تشکیل دهند.
تماشاچیان با اکراه در روی صندلی های انتهایی ردیف که در ماورای خطی که با پرده جلوی سن زاویه 100 درجه تشکیل می دهد ، می نشینند.
در سالن سینما چشم تماشاچی ردیف اول باید لبه بالای پرده نمایش را با زاویه 30 درجه ببیند.
زاویه دید تماشاگری که حداکثر فاصله از پرده را دارد نباید از 12 درجه کمتر باشد. (این قاعده حداکثر طول سالن را تعیین می کند ).
برای عملی شدن این منظور کافیست که چشم تماشاچی از پرده نمایش 4 متر فاصله داشته باشد و به اندازه 80 سانتی متر پایین تر از لبه پایین قرار بگیرد.
امروزه توسط بیشتر کشورهای اروپایی توصیه می شود که زاویه بین اولین تماشاچی و ضلع بالایی پرده از 35 درجه بیشتر نباشد.
میزان حد زاویه دید تماشاگران در سالن نمایش به کادر فیلمی که بر روی پرده به نمایش در می آید بستگی دارد. برای مثال : در فیلم های 16 میلیمتری زاویه بین اولین تماشاچی و حد بالای پرده سینما نباید از 30 درجه بیشتر شود. حال آنکه برای فیلم های 35 میلیمتری این زاویه تا اندازه 35 درجه افزایش می یابد. این ضابطه توسط مهندسین نور پرداز که مطالعاتی روی خستگی چشم انجام داده اند تصویب و توسط جی . ال . سی تایید گردیده است.
6-2-3- دید :
به طور معمول دید متمرکز انسان دیدی مستقیم است. چنانچه دید مستقیم را صفر درجه فرض کنیم حوزه دید معمولی به زاویه 15 درجه و حداکثر گسترش فضای این حوزه به 30 درجه می رسد. سر ، ‌حول محور افقی و عمودی امکان چرخش دارد. چرخش سر ،‌ حول محور افقی تا 45 درجه به سهولت انجام می پذیرد ولی امکان افزایش تا 60 درجه را نیز دارا است.
شکل 6-3- زوایای دید در مقطع سالن سینما. ماخذ : نویفرت
شکل 6-4- زوایای دید درسالن سینما. ماخذ : نقطه دید در سینما
چرخش سر ،‌ حول محور عمودی نیز از مرکز 30 درجه به بالا و متقابل آن 30 درجه به پایین است. اگر در هر ردیف ،‌ صندلی ظهر تماشاگر حد فاصل دو صندلی ردیف جلوی او باشد ، ‌چنانچه از نقطه دید او زاویه ای مماس بر سر این دو تماشاگر رسم کنیم ،‌ زاویه به دست آمده برابر 27 درجه خواهد بود. در مجموع ،‌ کیفیت دید یک سالن بستگی به بلندی تراز چشم و برقراری منحنی دید و تغییر یکنواخت تراز چشم در هر نشیمن دارد. تغییر حداقل تراز چشم 6 سانتیمتر و تغییر متوسط آن 5/14سانتی متر است. در رابطه با تامین راحتی و آسایش تماشاگران فیلم در سینما باید از نظر ارتفاع سطح قرار گرفتن صندلی های هر ردیف سالن نیز بررسی های لازم انجام گیرد. هر ردیف از صندلی ها که نسبت به پرده نمایش دورتر می شوند بایستی نسبت به سطح سالن از ردیف قبلی بالاتر و بلندتر باشند تا تماشاگری که در آن ردیف نشسته ،‌ بتواند بدون مزاحمت شخصی که در ردیف جلوتر از او قرار دارد ، ‌فیلم را به راحتی تماشا نماید. باید توجه داشت که ارتفاع نزدیک ترین صندلی نسبت به پرده نمایش ، نباید از پایین ترین نقطه خط ارتفاع پرده کوتاه تر باشد . چرا که در این حالت تماشاگران ردیف های جلو برای تماشای فیلم باید سر خود را به عقب متمایل سازند و این حالت عدم آسایش و راحتی را برای آن ها فراهم می آورد.
6-2-3-1- فواصل دید :
شکل 6-5- بیشترین فاصله دید و بیشترین پهنا در طرح صندلی ها. ماخذ: دی،چیرس،ژوزف1990
حداقل و حداکثر فاصله دید با توجه به فاصله چشم تماشاگر واقع در وسط اولین و آخرین ردیف تا پرده و یا تا وتر پرده های خمیده طبق جدول زیر می باشد .
جدول (6-1-) فاصله دید. ماخذ : نقطه دید در سینما
فاصله دید
مشخصات
اندازه یا تعداد
توضیحات

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.