ارزش

دانلود پایان نامه

ﺗﻮﺟـﻪ اﻓﺮاﻃـﯽ ﺑـﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎ ﺣﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ.
درﺧﻮاﺳﺖ از ﻫﻤﺴﺮ ﺗﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗــﺼﻤﯿﻢﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ او را ﺑــﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﺟﺘﻨﺎب
اﺟﺘﻨــﺎب از رواﺑــﻂ ﺻــﻤﯿﻤﺎﻧﻪ، زﯾﺎدهروی در ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣـﺸﺮوب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ.
اﺟﺘﻨﺎب از آﺳـﯿﺐﭘـﺬﯾﺮ ﺑـﻮدن و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان؛ رازداری ﺷﺪﯾﺪ
اﺟﺘﻨﺎب از رواﺑـﻂ ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴﺮ و دﯾﮕﺮان.
اﺟﺘﻨــﺎب از ﺑﯿــﺎن اﺣــﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر واﻗﻌﯽ و اﺟﺎزه ﻧـﺪادن ﺑـﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ او.
اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎ و ﮔـﺮوه-ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
اﺟﺘﻨــﺎب از درﮔﯿــﺮ ﺷــﺪن ﺑــﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺒﺮان اﻓﺮاﻃﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻤﺎﺟﺘﯽ و ﺣـﺎﮐﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷـﺪﯾﺪ و دﻟﮕﯿـﺮ ﮐﺮدن ﻫﻤﺴﺮ ﺗﺎﺣﺪی ﮐﻪ از او دور ﺷﻮد؛ ﺣﻤلات آﺗﺸﯿﻦ ﺑـﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت.
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮان
ﺑــﺮآورده ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫــﺎ و اﻧﺘﻈـﺎرات ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ ﻫﻤــﺴﺮ و دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ.
اﻧﺘﻘﺎد و ﻃﺮد دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ-ای ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﯽرﺳــﺪ ﺧــﻮدش ﻫــﯿﭻﮔﻮﻧــﻪ ﻋﯿــﺐ و ﻧﻘﺼﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﺮدمآﻣﯿﺰی اﻏﺮاقآﻣﯿـﺰ ﺑـﺮای ﺟﺬب ﺷﺪن در ﮔﺮوﻫﻬﺎ.
ﺧﻮداﺗﮑــﺎﯾﯽ اﻓﺮاﻃــﯽ و ﻫــﯿﭻ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ از ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ.
* (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر،2003،ص .(65
٧۴
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﭘﯿﻮﺳﺘﺎرﻫﺎ و ﻗﻄﺐﻫﺎی رﻓﺘﺎری در زوﺟﯿﻦ
ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ((1997 در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر رﻓﺘﺎری را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐـﺮدهاﻧـﺪ:
ﭘﯿﻮﻧﺪ1، ﻗﺪرت2، اﺣﺴﺎس3، ﻫﻤﮑﺎری4، و ارزشﮔﺬاری.5 ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر، ۥﺑﻌﺪی از رﻓﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﺴﺮان در ﺟﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ در آن درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻢ-
ﮔﯿﺮی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﭘﯿﻮﺳـﺘﺎر را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997
ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻘﺎط ﻏﺎﯾﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳـﺘﺎر ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ در اﻣﺘﺪاد ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻣﻨﺰوی اﺳـﺖ. ﯾﺎﻧـﮓ اﯾـﻦ ﻧﻘـﺎط اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر را ﻗﻄﺐﻫﺎ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ. ﻗﻄﺐﻫﺎ، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪی اﻓﺮاﻃـﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2-4
را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎ، ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای وﯾﮋهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ-

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.