ازدواج

دانلود پایان نامه

ﻣﺤﻮر در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﯿﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮحواره ﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر، ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺟـﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳلاﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ و ﺷﯿﻮه ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﻮﺟﻪ وﯾـﮋهای را ﻣـﯽﻃﻠﺒﻨـﺪ (ﻋـﺎﻣﺮی، .(1381 ﺧـﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧـﯽ اﻣﺮوزه در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﻬﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣـﺮ رواﺑـﻂ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗـﻮیﺗـﺮﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎی اﻧـﺴﺎﻧﯽ در ﻣـﺴﺘﺤﮑﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺎه آن، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﻋـﺎﻣﺮی و ﻫﻤﮑـﺎران، .(1382 در ﭼﻨـﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ روز ﺑﻪ روز ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺤﻘﻖ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳلاﻣﺖ و آراﻣﺶ رواﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻢ رﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﮐﺸﻤﮑﺶ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﮏ از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ دلاﯾﻞ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻫﻤـﺴﺮان از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی در رواﺑـﻂ ﺧـﺎرج از ﭼـﺎرﭼﻮب زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ (ﭘـﺮاور، 2006؛
اﺳﭙﺮﯾﻨﮓ، .(1380
ﻃلاق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑـﻪ ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ، در دﻗﯿـﻖﺗـﺮﯾﻦ ﻧﮕـﺎه ﻣﻤﮑﻦ، ﻣﻌﻠﻮل وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﺨﺮب و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زوجﻫﺎ اﺳـﺖ (ﻋـﺎﻣﺮی و
٢۴
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻫﻤﮑﺎران، .(1382 آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻃلاق در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳـﺖ. از ﺳـﺎل
1372 ﺗﺎ ﺳﺎل 1378 ﻣﯿﺰان ﻃلاق از 6/3 درﺻﺪ ﺑﻪ 15 درﺻﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ازدواج اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
(ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر،1379، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺣﻤﺪی، .(1382 ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﺧـﺮﯾﻦ آﻣـﺎر در ﺳـﺎل
1388، ﺗﻌﺪاد 125747 ﻣﻮرد ﻃلاق ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳـﺎل 1384 ﺑﺮاﺑـﺮ 84241 ﻣـﻮرد ﺑـﻮده اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ازدواج در ﺳﺎل 1388 ﺑﺮاﺑﺮ 7/1 ﺑﻮده اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻫﻔـﺖ ازدواج در ﮐـﺸﻮر، ﯾـﮏ ﻣﻮرد ﻃلاق ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ 3/8 واﻗﻌﻪ ازدواج، ﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﻃلاق ﺑﻪ ﺛﺒـﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ (ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر، .(1389
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻃلاق و ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪن ازدواجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزﻫﺎی ﺧﻮب ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃلاق ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮان و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮزﻧﺪان در ﺑﺮ دارد، آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ؛ اﮔﺮ ﻃلاﻗﯽ ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﻮد، ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐـﻪ ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ وﺳـﯿﻌﯽ از ﻫﻤﺴﺮان دارای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ دلاﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد، راه ﻃلاق را در ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری، ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی و ﺗـﺴﻠﯿﻢ و ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﺎ رواﺑـﻂ ﺧـﺎرج از ﭼـﺎرﭼﻮب رواﺑـﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﭘﺮاور،.(2006
اﻣﺮوزه ﻣﺸﮑلات و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﻣﺪاوم زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﺪاﯾﯽ ﯾـﺎ ﻃـلاق زوﺟـﯿﻦ از ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑلات رﻓﺘﺎری و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻔﺎ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. ﻣـﺸﮑلاﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ و اﺧﺘلاﻓﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺳـﺮدی ﯾـﺎ ﺟـﺪاﯾﯽ ﻋـﺎﻃﻔﯽ و ﻃـلاق در ﯾـﮏ ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ (ﻧﻮاﺑﯽ ﻧـﮋاد، (1383ﻧـﺮخ. ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺎلای ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ازدواجﻫﺎ و ﻣﯿﺰان ﻃـلاق در ﺟﺎﻣﻌـﻪ- آﺧـﺮﯾﻦ آﻣـﺎر اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ و اﺣـﻮال ﮐﺸﻮر((1389 ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل 1389 ﺗﻌﺪاد 33065 ﻣﻮرد ﻃلاق ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
85 درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زوﺟﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺸﺘﺮک داﺷﺘﻪاﻧﺪ- و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑلات زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن ﺳلاﻣﺖ رواﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
٢۵
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﮔﻮﯾﺎی اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﺸﮑلات ﻧﻈﺮی اﻓﮑﻨﺪه و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﻮﯾﺎی رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و آﻣﻮزش ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻨﺶ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ اوﻟﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﮐـﻪ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎطﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺪاری ازدواجﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺧـﺎﻧﻮاده-
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد دو ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺑـﺮای اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ و ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ درﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ارﺟﺢ ﺑﻮده و اوﻟﻮﯾﺖ دارﻧﺪ:
اول و ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ، ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗـﺮ از درﻣـﺎنﻫـﺎی ﻓـﺮدی ﻫـﺴﺘﻨﺪ. در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻢ اﻓﺮاد از ﻣﺸﺎوره و ﺧﺪﻣﺎت روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓـﺮدی، ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﺑـﺎلای اﯾـﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن و ﺟﻮﯾﻨـﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻗﺪاﻣﯽ ﺿﺮوری و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ. دوم اﯾﻦ ﮐﻪ، ﺑﺮ ﺧلاف درﻣﺎنﻫـﺎی اﻧﻔـﺮادی ﮐﻪ داﯾﺮه ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ، در ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﯿـﺸﺘﺮی را ﺷـﺮﮐﺖ داد و ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮ روی ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ. ﺳﻮم اﯾﻨﮑـﻪ، ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑﺮﻧـﺪه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎلاﺗﺮ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد. در درﻣﺎنﻫﺎی ﻓـﺮدی ﻧﻈﯿـﺮ ﻃﺮحواره درﻣﺎﻧﯽ، درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزشﻫﺎ و ﮐﺎرورزیﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای را ﮐﻪ در ﺣﺪود دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳـﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻧﯿﺴﺘﯿﺘﻮ ﻃﺮحواره درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک) ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣـﯽ-
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ رواﻧﺸﻨﺎس ﯾﺎ ﻣﺸﺎوری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زوﺟﯿﻦ ﺳﺮوﮐﺎر دارد، ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد و اﯾـﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از زوﺟﯿﻦ دارای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.