ازدواج

دانلود پایان نامه

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻓﺮزﻧﺪان: لاﮐﯽ و ﺑﯿﻦ (1989) در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان روﻧﺪی ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان آن را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐـﻪ ورود ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﯽ را در ﭘﯽ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ﻓﺮﺿـﯿﻪﻫـﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ (اﺳﭙﺮﯾﮑﺮ، وﯾﻨﺰل، ﻫﺎروی، (2008 ﻋﻠﻞ اﺧﺘلال در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧـﺪان را در ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪان در ﭘﯽ دارد.
ﺷﻠﺰﯾﻨﮕﺮ(1983) 1 ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧـﻮد ﺑـﺮ روی 129 زوج ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ 15 ﺳـﺎل از ازدواﺟـﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ: اﻟﻒ) ﻣﯿﺰان رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ دارای ﯾـﮏ اﻓـﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ، وﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار از آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ. ب) رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﯽ
U ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اوج آن در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ و ﻗﻌﺮ آن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ. در ﻃﯽ اﯾﻦ دورهﻫﺎ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺎلا اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺣﺘﻤﺎلاً واﻟﺪﯾﻦ زﻣﺎن و اﻧﺮژی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎرض در زﻣﯿﻨﻪ اداره ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ (ﮐﺎر،.(2004
ﺑﻞ و آﻟﺘﻮس(1994) 2 ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﯿـﺮی اﻃلاﻋـﺎت ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﺮدﺳﺎل در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻨﺰل ﺳﻄﺢ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ و در ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮان ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺷﺶ اﻟﯽ دوازده ﻓﺮزﻧﺪ، راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دارد.
ﺗﻮﮐﺮ و آرون (1993) ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ زوﺟـﯿﻦ در ﺟﺮﯾـﺎن ﻣﺮاﺣﻞ و ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ (ازدواج، واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺪن، ﺳﻨﺪرم آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧـﺎﻟﯽ) ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﻋﺸﻖ آﺗﺸﯿﻦ ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔـﺬارد، اﻣـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﺪاری ﻧـﺴﺒﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از: اﺳﭙﺮﯾﮑﺮ، وﯾﻨﺰل، ﻫﺎروی، .(2008
1- Schlesinger 2-Bell & Altus
٣۵
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻃﻮل ازدواج: اودل(1998)1 ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺑﻠﻨـﺪﻣـﺪت و رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ را در 156 زوج ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ از راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻃﻮلاﻧﯽﺗﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل، زوجﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ: اﻟﻒ) ﻧﯿﺮوی ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﮐﻤﺘـﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و در ﻋﻮض دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻟﺬتﺟـﻮﯾﯽ در ﻣـﻮاردی ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ، ب- اﺧﺘلالات ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﺘﺮی در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺬت ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﺎش2 ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻃلاﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ زن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺣﺎﮐﯽ از راﺑﻄـﻪ ﻗـﻮی ﺑﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان اﺧﯿﺮ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ: اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷـﺖ داﻣﻨـﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮی از ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﺮوز ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ از رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺪت ﻃﻮلاﻧﯽﺗﺮ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ (ﭘﺎش، .(1998
آرﯾﺎﮔﺎ (2001) رﺿﺎﯾﺖ از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را در زوﺟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ راﺑﻄﻪای را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی و ﻧﻮﺳﺎن ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳـﺘﻤﺮار راﺑﻄﻪ ﯾﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی را در درﺟﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﮑـﺮر رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و اﺗﻤﺎم راﺑﻄﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ: ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم زوجﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زوجﻫﺎ ﺷﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد. در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ لاﮐﯽ و ﺑﯿﻦ
(1989) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﯾﮑـﯽ از دلاﯾـﻞ ﻋـﺪم رﺿـﺎﯾﺖ ﻫﻤـﺴﺮان در اواﺳـﻂ ازدواج را، ﻧﺎﺷـﯽ از ﻋـﺪم ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮان داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪزﯾﺮا؛ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮده و ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻓﺮزﻧـﺪان و ﺧﺎﻧﻪداری ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺮداﺧﺘﻦ زن وﺷﻮﻫﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻏﻠﻔـﺖ آﻧـﺎن در ﺳـﺎزﻣﺎن دادن ﺑـﻪ راه و روش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.
1- Odell 2- Pahsc
٣۶
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ: زن و ﺷﻮﻫﺮی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دارای ﻣﺸﮑلاﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻮد.
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر، ﺗﻌﺎرضﻫﺎی زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و ﯾـﺎ ﻣـﺸﮑلات زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻧﻬﻔﺘـﻪ آﻧـﺎن را آﺷـﮑﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ
(ﺣﺴﯿﻨﯽ،.(1384 در واﻗﻊ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧـﯽ اﻗﺘـﺼﺎدی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ–ﻋﺎﻃﻔﯽ و رﻓﺘﺎری را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ. ﻓـﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺼﻮﻣﺖ، ﺑﻪ ﻧﺎﭼـﺎر ﮔﺮﻣـﯽ، ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و راﺑﻄﻪ ﺑـﯽﺛﺒـﺎت ﻣـﯽﮔـﺮدد (ﺑﺮادﺑـﻮری، 1998؛ ﻫـﺎوز و ﻣﺎرﮐﻤﻦ 1، .(1989
واﯾﺖ و راﺟﺮز (2000)2 در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑلات اﻗﺘﺼﺎدی، ازﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓـﺸﺎر اﻗﺘـﺼﺎدی، رﻓﺘـﺎر ﺧـﺼﻮﻣﺖآﻣﯿـﺰ ﻣﺮدان و اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻮﻫﺮان ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی زﻧﺎن از ﺗﻌـﺎرض-
ﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃلاق راﺑﻄﻪ ﺑﺎلاﯾﯽ دارﻧﺪ. روﺑﺮﺗﺰ(2000)3 ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮑـﺎری ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮس آورﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮان، ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﯿﮑﺎری ارﺗﺒﺎط دارد. اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن: ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزد، ﻣـﺴﺄﻟﻪ دﺧﺎﻟـﺖ اﻃﺮﻓﯿﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮف و واﺑﺴﺘﮕﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ (ﻣﻠﮑـﯽ،1380؛

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.