الشی، معروض

دانلود پایان نامه

باشند هر کدام از یک مابه الامتیاز و یک ما به الاشتراک تشکیل شده‌اند. این حالت مستلزم ترکیب است و ترکیب منافی با وجوب است.
معنای قائد? صرف الشی و بسیط الحقیقه‌یک چیز است. صرف الشی در فلسف? ملاصدرا به معنای صرف الوجود خواهد بود. عدم وجود امتیاز که از آن تعبیر به صرف می‌شود، در حکمت متعالیه بسیط نامیده می‌شود. آن چیزی که باعث خرده گرفتن ملاصدرا بر این برهان شده، این مطلب است که این دو قائده در دو بستر متفاوت دیده می‌شود. صرف الشی در فضای اصالت ماهیت و صرف الوجود در فضای اصالت وجود بیان می‌شود. امّا اگر روشن شود که این دو قائده در یک بستر جاری می‌شود کارکرد آن‌ها یکسان خواهد بود. در فضای اصالت وجود آنچه هستی را پر کرده، وجود است و چیز دیگری واقعیت ندارد. در مقابل سهروردی نیز همین مطالب را در مورد نور بکار می‌برد. در قائد? صرف الشی، صرافت به معنای عدم وجود ما به الامتیاز است. مشکل این است که ملاصدرا عدم وجود امتیاز را به معنای بساطت در نظر نمی‌گیرد؛ بلکه وی معتقد است صرافت اخص از بساطت است. صرف تنها به معنای خالص از هر چیزی است. نسبت میان بساطت و صرف بودن عموم و خصوص مطلق است؛ هر صرفی بسیط است و نه برعکس. امّا اگر صرافت به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد، تفاوتی با بساطت نخواهد داشت. سهروردی اصالت را با نور می‌داند و هر چیزی غیر از آن غاسق و ظلمانی به حساب می‌آید. وقتی گفته می‌شود “صرف الشی لا میز فیه” بین جزء اصلی و جزئی که فرض شده تفاوتی نیست، بنابراین برای نور جزء دیگری نمی‌توان در نظر گرفت. عدم وجود امتیاز مساوی با صرافت است و آن نیز مساوی با بساطت است. درست همان طور که بسیط الحقیقه در فلسفه ملاصدرا یک مفهوم نسبی است و نه یک مفهوم مطلق، قائد? صرف الشی هم در موارد متعددی بکار می‌رود. بسیط حقیقی تنها خداوند است امّا ملاصدرا از این قائده در اثبات نفس که یک بسیط غیر حقیقی هست، نیز استفاده می‌کند. “ما کیفیت حدوث عالم و تعلقان به بدن را بیان کردیم و آنچه ذکر شد اشکالی است که حلش مبتنی بر قائده بسیط الحقیقه است.” (ملاصدرا، الحکمته المتعالیه، ج ۸، ص ۳۷۵) {۲۲}
فلاسفه دیگر نیز همین استفاده را از قائده بسیط الحقیقه داشته‌اند.
النفس فی وحدته کلّ القوی و فعل‌ها فی فعله قد انطوی
(سبزواری، شرح منظومه، ج ۵، ص ۱۸۰)
در قائد? صرف الشی نیز هر مرتبه و جایگاهی می‌تواند صرف باشد و جدا از موجودات مادون خود به حساب بیاید.
با توجّه به مطالب مطرح شده مشخص است که صرف الشی همان صرف الوجود است و بنا بر مبانی ملاصدرا صرف الوجود بسیط الحقیقه است. وقتی بسیط حقیقی کمال مطلق و فوق تمام موجودات مادون خود است، همین طور صرف الشی نیز کمال مطلق و فوق تمام موجودات مادون خود است.
این معنای وجود صرف ملازم با بسیط بودن و عدم تناهی وجود است. این وجود وحدت حقّه است و هیچ کثرتی را نمی‌پذیرد.
آنچه با صرافت و نامتناهی بودن واجب تعالی منافات دارد آن است که یک وجود مستقل و واجب در عرض او فرض شود امّا وجودهای مخلوقات که در شعاع هستی او هستند، هیچ منافاتی با صرافت وجود واجب ندارد و بر چهر? هستی کامل و واجد هم? کمالات او گردی نمی نشاند، چرا که وجودهای مخلوقات عین فقر و ربط و وابستگی به اوست و هیچ استقلالی از خود ندارد، تا به عنوان ثانی و دوم برای واجب تعالی مطرح شوند. (شیروانی، ترجمه و شرح نهایه الحکمه، ج ۳، ص ۲۴۹)
همچنین از مقایسه دو برهان صرف الشی و بسیط الحقیقه مشخص می‌شود قائد? صرف الشی در هر چیزی قابل اجراست امّا تنها چیزی که مشمول قائده بسیط الحقیقه خواهد بود، ذات مقدس اللهی است. در عین حال که هیچ چیز بصورت شایع صناعی بر او حمل نمی‌شود امّا همگی نشئات او هستند و از او صادر شده‌اند.
جواب سوم:
برهان صدیقین، سرّ این نامگذاری توسط او این است که در این برهان هیچ یک از افعال و مخلوقات خداوند نظیر حرکت و حدوث، واسطه در اثبات نیست، بلکه بعد از نفی سفسطه و قبول این که واقعیتی هست، با نظر به اصل وجود، بدون آن‌که نیاز به واسطه‌ای دیگر باشد، با یک تقسیم عقلی که موجود یا واجب و یا ممکن است و در صورتی که ممکن باشد مستلزم واجب خواهد بود، وجود خدای تعالی اثبات خواهد شد. (جوادی آملی، تبیین براهین اثبات خدا، ص ???)
تقریر منطقی برهان صدیقین ملاصدرا در اثبات وحدت واجب الوجود بدین بیان است:
صغری: سلسله موجودات به مرتبه ای می‌رسد که کامل تر از آن ممکن نبوده و آن مرتبه کامل مطلق به حساب می‌آید.
کبری: چنین موجودی قابل تعدد نیست.
نتیجه: واجب الوجود متعدد نیست.
برای تبیین هر چه بهتر این استدلال مفاد آن به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بیان صغری: منظور ملاصدرا از اصالت وجود این است که آنچه حقیقت هستی را تشکیل می‌دهد فقط وجود است. این حقیقت واحد چیزی مغایر با وحدت شخصی منسوب به عرفاء و متفاوت از کثرت محض منسوب به حکمای مشاء است. مراتب این حقیقت دارای وجه مشترک و وجه تمایز جداگانه‌ای نیستند، بلکه تمام ما به الامتیاز و ما به الاشتراک همان وجود است. در اینصورت سلسله‌ای از وجودها پدید می‌آید که هر چه بالاتر می‌رویم سع? وجودی و بهره مندی از وجود بیشتر می‌شود. در نتیجه این حقیقت یا باید غنی محض باشد و یا رابط و متعلق به غنی محض باشد. فقر و تعلق به غنی بالذات همان حقیقت اوست و جز ربط به غنی بالذات حقیقتی ندارد. بنابراین صغری استدلال بدین صورت روشن می‌شود که چون وجودات وابسته در حال حاضر وجود دارند، حتماً آن غنی بالذات
هم موجود است؛ چراکه تحقق ربط محض بدون ارتباط با غنی بالذات محال است.
مراتب وجود به استثنای عالی‌ترین مرتب? آن، که دارای کمال نا متناهی و بی نیازی و استقلال مطلق است، همگی عین ربط و وابستگی هستند. اگر آن مرتب? اعلی تحقق نمی‌داشت سایر مراتب هم تحقق نمی‌یافت. زیرا لازم? فرض تحقق سایر مراتب بدون تحقق عالی‌ترین مرتب? وجود این است که مراتب مزبور مستقل و بی نیاز از آن باشند، در حالی که حیثیت وجودی آن‌ها عین ربط و فقر و نیازمندی است. (مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج ۲، ص ۳۴۲)
بیان کبری: مقدمه دوم این استدلال یک امر بدیهی است. اگر غنی بالذات متعدد باشد لازم? آن فقدان کمالات یکدیگر است. یعنی هر کدام کمال مخصوص به خود را دارند. برای تمایز نیاز به وجود تفاوت است و تفاوت هم با عدم وجود کمالات هر کدام از آن‌ها در ذات دیگری همراه است. امّا طبق مقدمه اول اثبات شد که واجب الوجود باید غنی بالذاتی باشد که هیچ گونه نقصی در او راه ندارد. ملاصدرا پس از ذکر این برهان بیان می‌کند که این برهان علاوه بر اثبات وجود واجب الوجود، مثبت توحید ذاتی خداوند و همچنین سایر صفات خداوند نیز است که بدلیل عدم توجّه به چیزی غیر از ذات پروردگار و عدم اتکاء به ابطال دور یا تسلسل، آن را برهان صدیقین می‌نامد.
به تحقیق واجب الوجود بدین بیان ثابت شد و همین طور توحید او. نقصی به حسب ذاتش ندارد و تعددی در بی نهایتی او تصور نمی‌شود. علم او به ذاتش و به دیگر موجودات ثابت می‌شود چراکه علم غیر از وجود نیست….پس این راه شریف‌ترین راه است چون سالک درمعرفت ذات و صفات وافعال احتیاج به چیزی غیر از ذات ندارد. نیازی به ابطال دور و یا تسلسل ندارد پس ذاتش به ذاتش شناخته خواهد شد. (ملاصدرا، الحکمه المتعالیه، ج ۶، ص ۲۶) {۲۳}

فصل چهارم:
پاسخ دیگر ملاصدرا

لازم بذکر است آنچه بیان شد مناسب با حکمت متعالیه بود. امّا پاسخ‌های ملاصدرا مختص به کتاب اسفار نیست و او در بقیه کتاب‌های خود، پاسخ‌های دیگری را نیز مطرح کرده است. از جمل? آن‌ها می‌توان به استدلالی است که در ضمن برهان پنجم از براهین کتاب المبداء و المعاد در فصل عدم شریک داشتن واجب الوجود در مفهوم وجوب وجود، آورده است، اشاره کرد.
اگر وجوب وجود عارضی این دو هویت باشد، معلل خواهد بود. چنانکه کسی خود معروض را علت عروض بشمارد، گفتاری شنیع بر زبان رانده؛ چون لازم می‌آید خود ذات علت ذات به شمار آید و ذات بر خود تقدم بالوجود داشته باشد. اگر علت عروض عامل خارجی باشد، از فرض پیش شنیع تر است؛ چون لازم می‌آید ذات در وجوب وجود به غیر نیازمند باشد.(ذبیحی، ترجمه و شرح بخش نخست المبداء و المعاد، ص ۱۰۷)
اشکال دیگر این صورت عدم انتهاء یک مفهوم عرضی به مفهوم بالذات است. وجوب وجود در واجب الوجود نمی‌تواند یک عرض عام به حساب بیاید. واهبِ وجود باید فی نفسه واجب الوجود باشد تا بقیه موجودات که فی غیره موجود هستند بتوانند بر او به عنوان واجب الوجود تکیه کنند و الاّ خود واجب الوجود هم باید نیازمند به‌یک وجود دیگر باشد.
برای تصور وجود لازم است که یک وجود بالذات موجود باشد همانطور که برای علم داشتن نیز وجود یک علم بالذات لازم است. آنچه گفته شد در حیات، اراده، اختیار، سمیع بودن، بصیر بودن و هر کمال وجود دارد و به همین دلیل قرآن کریم می‌فرماید: او بالاتر از هر صاحب علمی است. (قرآن، یوسف (۱۲)، ۷۶) پس لازم است یک قیوم واجب بالذات و زنده مختار وجود داشته باشد تا صحت انتزاع آنچه نام برده شد ثابت شود. (میرداماد، التقدیسات، ص ۱۳۵) {۲۴}
علاوه برآنچه گفته شد این تصویر از واجب الوجود دارای اشکالات دیگری نیز هست. برای مثال ترکیب در واجب الوجود را به هر نحوی که باشد محال است.
عرض و جوهر دو جنس عالی هستند و عرض نمی‌تواند داخل در ذات جوهر شده و یک حقیقت واحد را به وجود آورند؛ از طرف دیگر ترکیب واجب الوجود از یک واجب و یک ممکن، محال است چراکه واجب الوجود بسیط، حتی از هر گونه ترکیب عقلی هم إبا دارد.

عرض‌هایی که صنف و یا شخص می‌سازند داخل در صنف یا جوهر می‌شوند. و در حقیقت نوعیه آن‌ها دخالتی ندارند چراکه از دو ماهیت متفاوت یک ماهیت واحده تشکیل نمی‌شود. پس تو به راحتی می‌توانی یقین حاصل کنی که واجب قیوم بالذات یک وجود بسیط از هر جهت است. جایز نیست از مبادی عینیه مختلفی حاصل شود. در حقیقت او کثرتی تصور نمی‌شود و به ماهیاتی تحلیل نمی‌شود. حیثیتی نمی‌تواند با التقاط پیدا کند زیرا او نفس احد بسیط از هر جهت است. (میرداماد، التقدیسات، ص ۱۲۳) {۲۵}
جالب توجّه است که خود ابن‌کمّونه هم در کتاب الجدید فی الحکمه برای جواب دادن به شبه? وارد شده از سوی خودش، از همین استدلال برای نفی آن استفاده می‌کند. “اگر وجود دو واجب الوجود از دو نوع متفاوت صحیح باشد، وجوب وجود یک عرضی لازم برای هر کدام از آن‌ها بوده و هر دو آن‌ها در این امر با هم مشترک هستند که تفاوت آن‌ها به تمام ماهیت فرض می‌شود.” (نک: الجدید فی الحکمه، ابن‌کمّونه، صفحه ۵۳۵تا۵۴۳) {۲۶}
ابن‌کمّونه پس از طرح شبهه به تبیین لوازم آن پرداخته و می‌گوید: وقتی وجوب وجود عرض عام به حساب بیاید، معروض این عرض در حد ذات خود واجب نیست. واجب نبودن معروض به معنای عدم ذاتی بودن در باب کلیات خمس است. توضیح مطلب آنکه ذاتی در علم منطق دارای دو اصطلاح است. مقصود از “ذاتی” در باب کلیات خمس، چیزی است که جزء ذات یک شیء و یا عین ذاتان باشد، یعنی
اوصافی که ماهیت افراد قائم به آن و وابسته به آن است و موجب تحقق و قوام ماهیت می‌شود؛ مانند حیوان ناطق بودن نسبت به انسان . به عبارت دیگر، محمولی که داخل در حقیقت ذات موضوع و مقوم ماهیتان باشد “ذاتی” خوانده می‌شود. عرضی در مقابل این است، یعنی محمولی که خراج از ماهیت و حقیقت موضوع باشد، یعنی اوصافی که در ماهیت و ذات شیء دخالتی ندارد و پس از تمامیت ذات و کامل شدن ماهیت برآن عارض می‌شود؛
مقصود از “ذاتی” در باب برهان، عبارت از چیزی است که از نفس ذات شیء گرفته شود و ذات در انتزاع آن کافی باشد. به عبارت دیگر، لوازم اول ماهیت که معلول ماهیت و از سنخ خود ماهیت باشد، ذاتی بابِ برهان نامیده می‌شود؛ و از همین جاست که در باب برهان گاهی عَرَضی لازم را نیز ذاتی خوانده‌اند.

با توجّه به توضیح داده شده، روشن می‌شود که جدایی عارض و معروض در تحلیل ذهنی صورت گرفته است و گرنه هردوی معروض و عارض، موجود به‌یک حقیقت هستند و در خارج یک واقعیت دارند. وقتی جدایی عقلی آن‌ها در نظر می‌آید، منظور حمل اولی است؛ و وقتی اتحاد و عدم انفکاک آن‌ها مورد توجّه قرار می‌گیرد، منظور حمل شایع صناعی است.
هر گاه ذاتیات یک موضوع را برآن موضوع حمل کنیم، می‌شود حمل اولی ذاتی یا بگویید حمل هو هو. مثال: انسان حیوان است- انسان ناطق است که حیوانیت و ناطقیت جنس و فصل انسان و از اقسام کلی ذاتی”انسان” اند.
و هر گاه که صفات و کیفیات خارج از ذاتیات موضوع را بر موضوع حمل کنیم می‌شود حمل شایع صناعی یا حمل متعارف و مروج و معمولی؛ مثال: انسان حیوان خندان است- گل‌ها تازه‌اند، که خندان بودن عرض خاص انسان و نیز تازگی از عرضیات”عام” گل‌ها است.
در این هنگام معروض وجوب وجود در حد ذات خود واجب نیست. البته نه به معنای انفکاک آن از وجود واجب، بلکه به معنای اینکه امکان ملاحظ? جدا گانه آن درنزد عقل وجود دارد.(همان){۲۷}
ماهیت مجهول الکنه که معروض قرار گرفته است، نمی‌تواند در عرض خود تأثیر گذاشته و آن را موجود کند، چراکه این ماهیت که قرار است در خارج نقش واجب الوجود را ایفا کند، هنوز موجود نشده است. خودش که نمی‌تواند وجوب وجود را بر خودش حمل کند و از طرف دیگر هیچ چیزی دیگری غیر از عارض هم نباید بتواند او را ایجاد کند، چون این ماهیت معلول واقع می‌شود و فرض معلولیتان منافی این است که مصداق واجب الوجود قرار گیرد.
ماهیت معروض مؤثر در عارض نیست، زیرا شی تاثیری نخواهد داشت مگر هنگامی که در واقع وجود داشته باشد امّا وجودش در اینجا مستلزم تقدم بر چیزی است که بالذات وجود داشته است.(همان){۲۸}
عارض مشترک که همان وجوب وجود است، در خارج وجودی به صورت مستقل ندارد. این مفهوم

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید