اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان

برای آموزش‌های ضمن خدمت اهداف اولیه‌ای به شرح زیر می‌توان ذکر کرد که البته جهت‌گیری کلی آن را نشان می‌دهد و بالطبع اهداف ویژه اینگونه آموزش‌ها در سازمان‌های مختلف متفاوت خواهد بود:

 1. افزایش توانایی حرفه‌ای و پرورش توانایی‌های بالقوه برای وظایف و کارهای روزمره؛
 2. آماده کردن کارکنان برای تصدی وظایف و مسئولیت های جدید؛
 3. ارتقاء سطح دانش و آگاهی های کارکنان اداری و آموزشی؛
 4. ارتقاء سطح مهارت‌های شغلی کارکنان اداری و آموزشی؛
 5. ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش‌های پایدار جامعه در کارکنان؛
 6. افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان؛
 7. افزایش قابلیت انعطاف در کارمند نسبت به اعمال روش‌های جدید و نو و استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن و نیز تغییرات سازمانی؛
 8. ایجاد روح همکاری بین کارکنان جهت تحقق اهداف سازمان؛
  1. ایجاد زمینه‌های استفاده از حداکثر منابع موجود انسانی به منظور دستیابی به اهداف و سایت‌های سازمان؛
  2. به هنگام سازی آموزش نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش در جهت ارتقاء سطح اطلاعاتشان و نیز زمینه‌های رشد خلاقیت و نوآوری.

  لازم به ذکر است، هریک از اهداف نامبرده، برحسب شرایط و ویژگی‌های زمانی متفاوت خواهد بود. به این معنی که در شرایط خاص ممکن است به برخی از این اهداف نسبت به سایر اهداف تأکید بیشتری می‌گردد (فتحی و اجارگاه، 1373).

  هدف نهایی آموزش و بهسازی تضمین بقاء و ارتقای (حفظ و توسعه) سازمان از طرق زیر است:

  1. هماهنگی با تغییرات و تحولات مختلف درون سازمانی و برون سازمانی و نیازهای ناشی از آن از ابواب و جهات مختلف.
  2. بهبود و ارتقای سطح کمی، کیفیت عملکرد فردی و سازمانی و ارتقای سطح بهره وری.

  پاره‌ای از اهداف واسطه‌ای برای رسیدن به این آماجها که از طریق آموزش و بهسازی قابل دستیابی هستند عبارتند از:

  • توسعه مهارت‌ها و توانایی‌های انجام کار و درک دانش و اطلاعات مورد نیاز توسط نیروی انسانی برای پیشرفت در تولید؛
  • توسعه دانش و مهارت‌ها (ادراکی، فنی، انسانی) و نگرش‌های لازم جهت موفقیت و بهبود عملکرد؛
  • شناسایی و پرورش استعدادهای نهفته کارکنان؛
  • به روز کردن اطلاعات و مهارت‌های کارکنان؛
  • آشنا ساختن کارکنان با اهداف و موقعیت سازمان و جایگاه خویش؛
  • افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی؛
  • کاهش اتلاف و ضایعات کاری؛
  • کاهش نیاز به نظارت نزدیک کارکنان؛
  • افزایش قابلیت انعطاف پذیری کارکنان؛
  • افزایش رضایت شغلی؛
  • کاهش سوانح کار؛
  • فراهم آوردن زمینه ترفیع شغلی؛
این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.