اهمیت رهبری مدیران

اهمیت رهبری مدیران

 

رهبری مهمترین موضوع در حیطه رفتار سازمانی و روابط انسانی است. حتی در سطوح پایین تر در شرکت ها ناتوانی در رهبری هم به عملکرد شرکت و هم به زندگی خصوصی افراد لطمه می زند. رهبران در سطوح سازمانی مختلف به هدایت اعمال، قواعد، ارزش ها و شاید جهان بینی کارکنانشان کمک می کنند. کارائی سازمانی تا اندازه ای به رهبری مؤثر بستگی دارد . رهبران مؤثر از رفتارهای رهبری حرفه ای مانند خلق مأموریت ، ایجاد یک فرایند برای دستیابی به اهداف، تنظیم فرایند ها و رویه هاو رفتارهای رهبری شخصی همانند ایجاد اعتماد، توجه به افراد و عمل کردن به طور اخلاقی بهره میگیرند.

اهمیت رهبری مدیر را می توان این گونه بیان کرد که رهبر محیطی را ایجاد می کند که درآن برای بهبود عملکرد کارکنان و کاهش تعارض فعالیت می کند و رشد افراد را تشویق می نماید، و از این طریق به سازمان و کارکنان خود برای رسیدن به اهدافشان کمک کرده و الگو هایی را برای رفتارهای مورد انتظار ارائه می دهد و افراد و گروه ها را برای مربیگری ، مشاوره، انگیزش و تشویق به پیش میبرد .

موارد زیر به مدیران کمک می کند که شایستگی های خود را به عنوان رهبر افزایش دهند:

1- ایجاد ارتباطات مناسب

2- تنظیم اهداف به طور مؤثر

3- اختیار دادن به کارکنان ستادی یا اعضای تیم از طریق مشارکت مناسب در تصمیمات

4- تفویض اختیار

5- انتخاب افراد برای پروژه ها و مأموریت ها بر اساس شایستگیها

6- استفاده از پاداشهای محسوس و عینی

7- ایجاد هنجارهای مناسب (اخلاقی و غیره)

کسانی که می توانند همه این موارد را به خوبی اجرا کنند ، احتمالاً رویکردهای رهبری مناسب برای نیازهای موقعیتی را دارا هستند. حتی اگر با هیچیک از تئوریهای رهبری آشنا نباشند .

 

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.