طراحی و ساخت توربین های بادی کوچک با بازدهی و اجرای بسیار خوب مورد استفاده قرار گرفته است.
۲-۴-۲-۲- پارامترهای اصلی برای تعیین هندسه پره
مطابق طراحی آیرودینامیکی پره، پارامترهای هندسی زیر می تواند از نتایج آیرودینامیکی به دست آید.
الف) شعاع و شعاعی که پره به وسیله آن به توپی وصل می شود.
ب) وتر مقطع ایرفویل و شعاع آن مقطع ( وتر متغیر می باشد و با تغییر تغییر می کند.)
ج) هندسه ایرفویل در شعاعهای مختلف ( مختصات سطح بالا و پایین). با استفاده از نوع ایرفویل به کار رفته در طراحی آیرودینامیکی که با استفاده از آنها پارامترهای زیر باید محاسبه گردند.
(۲-۵۳)

۲-۴-۲-۳- تعیین مختصات فضایی نقاط بر روی سطح پره
مختصات فضایی نقاط بر روی سطح پره می تواند با استفاده از پارامترهای اصلی بیان شده در بالا تعیین گردد. شکل ۲-۱۵ نحوه قرار گرفتن پره در مختصات فضایی را نشان می دهد.

شکل ۲-۱۵- نحوه قرار گرفتن پره در مختصات فضایی ]۲[

نتایج حاصل از انتقال مختصات و محاسبه پارامترها در مختصات جدید و ترکیب روابط بدست آمده، فرمول های زیر خواهند بود.
(۲-۵۴)
(۲-۵۵)
(۲-۵۶)
که در فرمولهای فوق برای سطح بالایی ایرفویل در هر مقطع داریم.
(۲-۵۷)

و نیز برای سطح پایینی ایرفویل داریم.

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید