بی تفاوتی

دانلود پایان نامه

3-2-8 . دلیل تراشی و نپذیرفتن واقعیات…………………………………………………………………………………………..88
3-2-9.عدم شناخت کافی از دین…………………………………………………………………………………………………….89
3-2-9-1.رابطه میان عقل ودین………………………………………………………………………………………………………89
3-2-9-2.اختلاف وبرداشتهای ناصحیح از دین………………………………………………………………………………….90
3-2-9-2-1.نبود معرفت توحیدی………………………………………………………………………………………………….91
3-2-9-2-2.گمراهی و لغزش خواص……………………………………………………………………………………………93
3-2-9-2-3. برداشت اشتباه عموم مردم ازمتدینین……………………………………………………………………………..94
3-2-10.عدم شناخت کافی از دنیا…………………………………………………………………………………………………..95
3-2-10-1.دنیا صحنه ی تضاد………………………………………………………………………………………………………..97
3-2-10-2 تشابه امور دنیوی………………………………………………………………………………………………………….97
3-2-10-3 .دنیا میدان امتحان و آزمایش…………………………………………………………………………………………..98
3-2-10-4.دنیا میدان گول زدن و گول خوردن………………………………………………………………………………….99
3-3 . اجتماع آلوده و بی بهره از مناسبات حکیمانه……………………………………………………………………………….99
3-3-1.رفتارهای تضاد آمیز در جامعه…………………………………………………………………………………………….101
3-3-1-1.تضاد خواسته های مردم ورهبری…………………………………………………………………………………….102
3-3-1-2.تضاد در رفتارها در قالب های مختلف نفاق………………………………………………………………………..103
3-3-2. بی تفاوتی………………………………………………………………………………………………………………………104
3-3-2-1.عوامل بی تفاوتی………………………………………………………………………………………………………….105
الف) بی برنامگی و اندازه نداشتن……………………………………………………………………………………………………105
ب) یأس و ناامیدی از اصلاح…………………………………………………………………………………………………………105
ج)عادت پذیری و خو گرفتن به رفتارها…………………………………………………………………………………………..106
……………………………………………………………………………………………………………………………….107 د ) بی دینی
ه ) بی حیایی و بی شرمی……………………………………………………………………………………………………………….108

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.