تحقیق رایگان با موضوع مرتبه سازی، شهر اصفهان، میزان استفاده

دانلود پایان نامه

، برنامه ها و سیاست های اجرایی کشورهای مختلف از جمله ایران مورد توجه قرار گرفت که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
در پروژه برج قرن در توکیو معمار بنا نورمن فاستر ، برج را یک ساختمان کاملا ژاپنی اعلام می کند و آن را در ادامه بناهای شهری ژاپنی می شمرد به طوری که خود فاستر نیز می گوید برای او خط آسمان شهر ، سبک بناها و اماکن مهم اطراف ، طبیعت و بافت شهری ، سبک و دوره هایی معماری ساختمانهای همجوار و مسائل دیگر اهمیت دو چندانی دارند .
در پروژه اداری ـ مسکونی سیدنی پیانو برای بنا نمایی از جنس شیشه به صورت سطحی ممتد که جداره ای نسبتا نامرئی را ایجاد می کند استفاده کرده است. نماشرقی مجموعه با شبکه بندی زیبای شیشه آن بیانی هنرمندانه از برج در یک فضای شهری است که خود پیانو آنرا مجسمه متحرک توصیف می کند .آنها سعی نمودند تا در طراحی بلند مرتبه اثرات آن را بر محیط پیرامونی بررسی نمایند.
الف- تحقیقات داخلی:
– محمدرضا منعام و ضرابیان در مقاله ای تحت عنوان بررسی اثرات کالبدی –فضایی بلندمرتبه سازی درشهر (نمونه مطالعاتی شهرهمدان)عنوان میدارند که نخستین ساختمان بلند مرتبه شهر همدان با نام فعلی 110در پیش از انقلاب ساخته شد.پس از آن در دهه 70خورشیدی برج پاستور در با کاربری تجاری ساخته شد.تاسال1380دیگر برجی در همدان ساخته نشد.امایکباره روندبرج سازی شکل صعودی به خود گرفت به گونه ای که اکنون در حدود 7برج در سطح شهر در حال ساخت است.ایشان در این مقاله اثرات بلنمرتبه سازی را بر سیمای شهر، عوارض زیست محیطی، شبکه های ارتباطی، دسترسی به خدمات شهری و…مورد بررسی قرار دادند(منعام – ضرابیان، 102:1386).
– داود رهبردر مقاله تحت عنوان ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی تراکم و بلند مرتبه سازی در تهرانعنوان می داردمسئله تراکم و بلند مرتبه سازی درتهران با پیچیدگی خاص خودکه مدتهاست فکرو زمان شهروندان ، برنامه ریزان ، سیاست گزاران، تصمیم گیران اقتصادی ، اجتماعی و دست اندرکاران مدیریت شهری را به خود مشغول نموده پیامدها و آثار گوناگون مثبت و منفی به دنبال داشته است . در این رهگذر آ‌نچه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است در واقع ایمان به این اصل است که موضوع تراکم وبلند مربته سازی باید در چا‌رچوب رعایت ملاحظات زیست محیطی به همراه ویژگیهای کالبدی و معنای مشخص و متناسب با آن در برخی مناطق به منظور ساماندهی و نوسازی شهر و صرفه جوئی د ر تغییر کاربری اراضی ، توزبع عادلانه ثروت و غیره مورد توجه قرارگیرد (رهبر،36:1387).
-. اسلامی و ایروانی طی تحقیقی در مورد تراکم ساختمانی و توسعه درون زا (نمونه موردی: شهر اصفهان)؛ وضعیت موجود شهر اصفهان را با مدل توسعه درون زا و با استفاده از روش تحلیلی مورد بررسی قرار دادند که نتیجه بدست آمده حاکی از عدم همسویی روند رشد شهری اصفهان با مفهوم توسعه درون زا و پایدار است. در انتها راه حلی بنام مدل امتیازی جهت بهبود مشکل تراکم ساختمانی با رویکرد توسعه درون زا پیشنهاد گردیده است (اسلامی – ایروانی،56:1382).
-. فرهودی و محمدی طی تحقیقاتی در مورد تاثیر احداث ساختمان های بلندمرتبه بر کاربری های شهری مطالعه موردی: مناطق 1، 2 و 3 شهر تهران به این نتیجه رسیدند که؛ بررسی های انجام شده در مورد ساختمان های بلند ساخته شده در سطح شهر تهران نیز حاکی از وجود مسائل و مشکلات عدیده ای در تعداد قابل توجهی از آنهاست که این امر خود معلول عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در خصوص مکانیابی و احداث اینگونه بناها در سطح شهر می باشد(فرهودی – محمدی ،102:1380).
-داعی پور طی تحقیقاتی در مورد برج سازی در قرن بیستم اینگونه اذغان نموده است کهپدیده برج سازی زاییده تحولات اجتماعی – اقتصادی مغرب زمین است. این پدیده بیش از آن که رشد حجمی و ارتفاعی خود را مرهون معماران باشد، مدیون دستاوردهای صنعتی است. معماران در جهت خلق فضاهایی بودند که از کسالت فرم های اولیه بکاهد و در حین ایجاد تنوع، به نیازهای مدام در تغییر و تحول صنوف مختلف پاسخ دهد. در این جهت سه حرکت اصلی صورت پذیرفت که هر یک پیروانی یافت. این حرکت ها در سیر پیشرفت خود باعث تحولات مهمی شد و برج سازی را در مسیر جدیدی قرار داد، به طوری که پاره ای معماران تلفیقی از این مجموعه را در طرح های خود به کار بردند.
جرقه های اولیه ساخت آتریوم در برج ها از جرج اچ وایمن ساطع شد و ظهور آن بیشتر ناشی از تغییر زمینه های اجتماعی و طبقاتی بود. اولین نمونه تکمیل شده برج های آتریوم دار، ساختمان لارکین بود که فرانک لویدرایت در سال 1904 اجرا کرد. بعد از گذشت حدود یک قرن، هنوز هم الهام از آتریوم و سامان دهی ارتباطات عمودی ساختمان لارکین در برج های معاصر ادامه دارد.
دومین سنت شکنی در برخورد با برج های اداری، مربوط به خلق آسمانخراش های شیشه ای میس وان دروهه است که اولین آن ها را در 1919 در برلین بنا نهاد ولی نمونه کاملا شکل یافته آن ساختمان لورهاوس است که در سال 1952 بنا شد و به لحاظ استفاده از سیستم تهویه مطبوع ابداعی توجیه پذیر و اجراشدنی در هر شرایط آب و هوایی بود که با سیمای متفاوت خود (کاملا شیشه ای) و صفحات نازک عمودی و افقی روحیه انقلابی مدرنیسم را بیان می کرد.
سومین سنت شکنی بزرگ، که از دیدگاهی مهم ترین اتفاق در سیر تحول برج سازی در قرن بیستم به حساب می آید، در برج بانک تجارت ملی جده آشکار می شود؛ بنایی کاملا درون گرا که از معماری منطقه الهام گرفته است. این بنا آغازگر حرکتی متفاوت بود. توج
ه به بوم گرایی و شرایط آب و هوایی منطقه در این نمونه به خوبی خود را نشان می دهد. فضای مرکزی روباز این بنا الهام گرفته از حیاط های مرکزی سنتی است. گوردن بانس هاف فضای باز و باغ گونه میانی را در چند سطح و با چرخش نسبت به هم قرار می دهد و از تقابل سنت و مدرنیته، به کمک چاشنی خلاقیت، بهترین نتیجه را به دست می آورد. طرح این بنا اساس و پایه بسیاری از بناهای حیاط دار مرکزی پر از گل و گیاه، چه در مشرق زمین و چه در مغرب زمین، با توجیه بوم گرایی و همخوانی با اقلیم و غیره و آغازگر حرکتی از شرق به سمت غرب شد.
مقاله فوق پس از شرح سه تحول اساسی برج سازی، نمونه های هر یک را توصیف و در نهایت این سوال را مطرح می کند که چرا پس از طی این تحولات، هنوز برج هایی طراحی می شود که در تمام دنیا – با هر فرهنگ و قومیتی – بدون کوچک ترین تغییر به صورتی تقریبا یکسان به اجرا در می آید؟(داعی پور،65:1380).
ب-تحقیقات خارجی:
1-ال کین (EIKin) : دیدگاه وی در مورد بلندمرتبه سازی به شرح زیر می باشد: اول؛ بلندمرتبه؟
سازی موجب کاهش گسترش های فیزیکی و در نتیجه مصرف کمتر زمین و منابع دیگر می شود. دوم؛
بلند مرتبه سازی امکان سکونت تعداد بالایی از جمعیت در منطقه ای محدود را فراهم ساخته و موجب افزایش برخوردهای اجتماعی می گردد.
سوم؛ در این فرایند مصرف سوخت و خروج گازهای مضر کمتر شده و فضای شهری از لحاظ مصرف انرژی کارامدتر می شود.چهارم؛ دولت ها در تراکم های بالا می توانند سرویس های اساسی را با کارایی بیشتری ارائه داده و اتلاف منابع را به حداقل برسانند 2000:153),Kumar).
2-بروتن (Burton): وی رابطه بلندمرتبه سازی با عدالت اجتماعی را در چند شهر مختلف مورد بررسی قرار داده و نتایج انرا به شرح زیر بیان کرده است: جنبه های مثبت بلندمرتبه سازی عبارتند از بهبود سیستم های حمل و نقل عمومی، کاهش میزان مرگ و میر ناشی از امراض روانی، کاهش جدایی و انفکاک اجتماعی، و دسترسی بهتر به تسهیلات و خدمات شهری.
در مقابل،جنبه های نامطلوب بلندمرتبه سازی در شهرها به صورت کاهش فضای مسکونی،کمبود مسکن قابل تهیه، ضعف دسترسی به فضای سبز، افزایش میزان جرم وجنایت، افزایش میزان مرگ و میر ناشی از امراض تنفسی (198ٍ :1997¸Burton).
3-نیومن و کن ورتی: بر اساس مطالعات این در محقق رابطه بسیار قوی بین میزان استفاده از اتومبیل، مصرف انرژِی و بلندمرتبه سازی وجود دارد و با افزایش بلندمرتبه سازی از میزان استفاده از اتومبیل در حمل و نقل شهری کاسته می شود.
وی این رابطه را با استفاده از روش رگرسیون نشان داده است به طوری که کاهش شیب رگرسیون تا تراکم 100 نفر در هکتر نسبتأ زیاد و بعد از ان شیب مذکور ملایمتر می شود بطوریکه در تراکم های بالای 200 نفر کاهش شیب عملأ قابل توجه نیست(113: 2000¸Kenworthyand Newman).
4-مثنوی: مثنوی چهار شهر را با توجه به چهار مشخصه تراکم، پراکندگی، کاربری مختلط و کاربری یکنواخت مورد بررسی قرار داده و نتایج زیر را بدست اورده است:
از نظر شرایط زندگی ؛ محیطهایی با کاربری یکنواخت وضعیت بهتری نسبت به محیطهای غیر یکنواخت دارند.
از لحاظ محیط زیست ؛ محیطهای کم تراکم به علت وجود فضای سبز ، فضای بازو پارک ها، کیفیت بهتری را ارائه می دهند.
از لحاظ دسترسی؛ در محیطهای فشرده اتکا به استفاده از سیستم های پیاده ودر محیطهای پراکنده استفاده از اتومبیل در اولویت می باشد.
از لحاظ رضایتمندی؛ تفاوت معناداری بین جهار محیط مذذکور وجود نداشت.بر اساس این تحقیق شهر فشرده (افزایش ساختمان های بلندمرتبه) استفاده از اتومبیل شخصی تا 70 درصد و در مورد سفرهای غیرکاری تا 75 درصد در مقایسه با شهر کم تراکم کاهش می هد(72:2000¸Masnavi).
در پایان این بخش ذکر این نکته ضروری است که بررسی موضوع بلند مرتبه سازی از جنبه کالبدی جزء موضوعاتی است که کمتر مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است لذا پیشینه ای در مورد این موضوع در پایانامه ها و مقالات یافت نشده است.

1-7-کاربرد نتایج تحقیق
با توجه به اینکه تحقیق جنبه کاربردی دارد لذا می تواند برای سازمان ها و نهاد هایی از قبیل؛ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی،سازمان مسکن وشهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها که به نحوی با مسائل شهری درگیرند، مفید واقع شود. همچنین نتایج تحقیق قابل استفاده برای طرح ها، برنامه ها و سیاست های ملی، منطقه ای و محلی می باشد و می تواند به عنوان یک منبع علمی از سوی محققین و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق

مقدمه
روندروبه رشدجمعیت شهری،شاخص مهمی دربررسی ساختاراجتماعی و اقتصادی انسان درسده۲۱است. ازدیدگاه جهانی،درسال تنها۲۹٪جمعیت جهان درشهرها زندگی میکردند که این رقم درسال۱۹۹۰ به ۴۵٪ رسید و اکنون از مرز۵۰٪ فراتررفته است وپیش بینی می شود که در سال۲۰۲ ۰میلادی۶۲٪ جمعیت جهان راشهرنشینان (بویژه درکشورهای درحال توسعه) تشکیل دهند (پاک،۱۳۸۳: 16).
مسائلی از، قبیل افزایش جمعیت،نیاز به اسکان بیشتر مردم در شهرها، ضرورت استفاده بیشتر از زمین در مراکز پرتراکم شهرها ،ضرورت بازسازی و نوسازی در مناطق شهری ،تقاضای مردم برای سکونت و یا کار در مراکز شهرها و ضرورت کاهش هزینه های ناشی از گسترش افقی شهرها جزء عواملی بوده است که ساخت بناهای بلند را به عنوانی که ضرورت در شهرهای بزرگ جهان مطرح نموده است(گلابچی،1380: 9).
اندیشه بلند مرتبه سازی و برجسازی طی حیات خود،
همواره از سوی صاحبنظران مسائل اقتصادی ،اجتماعی وکالبدی مورد تحلیل وانتقاد واقع شده است . با این حال حضور این پدیده تداوم داشته و به عرصه فعالیت خود افزوده است (عزیزی،1378: 36).
در کشور ما نیز همانند دیگر کشورهای جهان، با افزایش روز افزون جمعیت ، پدیده بلند مرتبه سازی مورد توجه قرار گرفته است که در پی گسترش این ایده بسیاری از شهرها با مسائل و مشکلات متعددی مواجه شدند که شماری از آنها در سطح جهان گریبانگیر بسیاری از شهرهاست. از این رو با توجه به مشکلات متعدد، مفهوم “بلند مرتبه سازی” در شهر قائم شهر حول محورهای متعددی قابل بررسی است که دراین فصل به مفاهیم، نظرات و مسائل متعدد پیرامون این موضوع پرداخته می شود.

2-1- تعریف مفاهیم
2-1-1- مفهوم ساختمان بلند
بلند بودن ساختمان یک امر نسبی است و از جنبه های مختلف تعاریف گوناگونی برای ساختمانهای بلندمرتبه ارائه شده است:
به عنوان مثال « شورای ساختمانهای بلند و

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید