تریتیوم، مایورانا

دانلود پایان نامه

_ββ |≤m_min(3-43)

اگر واپاشی ۰υββ مشاهده شود و جرم موثر مایورانا نسبتا بزرگ (|m_ββ |≫√(∆m_23^2 )) باشد، می توان نتیجه گرفت که نوترینوها ذرات مایورانا هستند و طیف جرم هایشان شبه تبهگن است. در این مورد نتیجه می گیریم که
|m_ββ |≤m_min≤۲.۸|m_ββ |(۳-۴۴)

جرم سبکترین نوترینو را می توان از آزمایشات اندازه گیری نقطه نهایی طیف بتایی تریتیوم به دست آورد. بالاترین کران به دست آمده از آزمایشات تریتیوم Mainz [38]و Troitsk [39]
m_min<۲.۲eV(3-45) است. در شکل زیر جرم موثر مایورانا برای طیف جرم معمولی و معکوس به عنوان تابعی از m_min ارائه شده است. شکل (۳-۶) جرم موثر مایورانا برای طیف جرم معمولی و معکوس
به عنوان تابعی ازحداقل جرم نوترینو.

توجه کنید که اگر در آزمایشات جرم نوترینو اندازه گیری شود و در آزمایشات واپاشی ۰υββ ، که به جرم موثر مایورانا در محدودهcos⁡〖۲θ_۱۲ 〗 m_min ≤|m_ββ |≤m_min حساس هستند، علامت مثبتی مشاهده نشود نشان دهنده این است که نوترینوها با جرم معین ذرات دیراک هستند.

فصل چهارم

روشهای آزمایشی و چیدمان واپاشی دو بتایی

۴-۱ اندازه گیری های پیشین

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید