تعارضات زناشویی

دانلود پایان نامه

نتایج ارائه شده نشان می‌دهد که نمره آزمودنی شماره 2 در مقیاس‌های تمایل جنسی، احقاق جنسی و ذهن‌آگاهی افزایش و در شاخص تعارضات زناشویی در مراحل پس از درمان و پیگیری روند کاهشی نسبتاً قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. درصد بهبودی برای شاخص تمایل جنسی: 64 درصد، برای شاخص احقاق جنسی: 69 درصد، برای شاخص ذهن‌آگاهی: 50 درصد و برای شاخص تعارضات زناشویی: 44 درصد به دست آمد که اثربخش بودن درمان را نشان می‌دهد. با ملاحظه ‌این اعداد می‌توانیم بگوییم که روش درمانی به‌کاررفته برای این آزمودنی اثربخشی متوسط به بالایی در مقیاس‌های مورد آزمون نشان داده است. بالاترین درصد بهبودی در شاخص احقاق جنسی و کمترین درصد بهبودی در شاخص تعارضات زناشویی مشاهده شد.
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 4 -3، در نمودار 4 –5 تغییرات مربوط به متغیر میل جنسی در آزمودنی دوم در جلسات مختلف درمانی نشان داده است.
نمودار 4- 5: نمایش تغییرات مربوط به روند تغییر نمرات میل جنسی در آزمودنی دوم بر اساس نمرات کسب‌شده در پرسشنامه ‌هالبرت
با توجه به نمودار، افزایش نمرات آزمودنی از مرحله خط پایه تا جلسه پس از درمان و پیگیری یک‌ماهه مشخص میباشد.
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 4 -3 در نمودار 4 –6 تغییرات مربوط به متغیر احقاق جنسی در آزمودنی دوم در جلسات مختلف درمانی نشان داده است.
نمودار 4- 6: نمایش تغییرات مربوط به روند تغییر نمرات احقاق جنسی در آزمودنی دوم بر اساس نمرات کسب‌شده در پرسشنامه ‌هالبرت
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 4 -3، در نمودار 4 –7 تغییرات مربوط به متغیر ذهن‌آگاهی در آزمودنی دوم در جلسات مختلف درمانی نشان داده است.
نمودار 4- 7: نمایش تغییرات مربوط به روند تغییر نمرات ذهن‌آگاهی در آزمودنی دوم بر اساس نمرات کسب‌شده در پرسشنامه بائر
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 4 -3، در نمودار 4 –8 تغییرات مربوط به متغیر تعارضات زناشویی در آزمودنی دوم در جلسات مختلف درمانی نشان داده است.
نمودار 4- 8: نمایش تغییرات مربوط به روند تغییر نمرات تعارضات زناشویی در آزمودنی دوم بر اساس نمرات کسب‌شده در پرسشنامه ثنایی
نمرات آزمودنی شماره 2 در تک‌تک مقیاس‌ها و در طول مراحل پیش از درمان، حین مداخله، پس از درمان و پیگیری، در جدول 4-2 ذکرشده است. در ادامه به بررسی این نمرات می‌پردازیم.
جدول 4- 4: نمرات آزمودنی شماره 3 در مرحله خط پایه، حین مداخله، پس از درمان، پیگیری و میزان اثربخشی
مقیاس
خط پایه
جلسه سوم
جلسه ششم
پس از درمان
میانگین مداخلات
انحراف استاندارد مداخله
درصد بهبودی پس از درمان
درصد کاهش نمرات پس از درمان
ضریب کوهن میانگین مداخلات

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.