توزیع فراوانی، عوامل کلیدی موفقیت

دانلود پایان نامه

تحلیل آماری بیان خواهد شد. ارایه مدل مبتنی بر روش های آماری نیز از مباحث اصلی مطرح شده در این فصل می باشد.
۴-۲ آمار توصیفی:
۴-۲-۱ جدول آمارهای توصیفی: با توجه به اینکه در این پایاننامه، به بررسی عوامل کلیدی موفقیت بانکها در جذب منابع ارزان قیمت از دیدگاه مدیران شعب پرداخته میشود، لذا تمامی پاسخدهندگان به سئوالات پرسشنامه از مدیران شعب بانکهای دولتی شهر کرمانشاه میباشند. جدول شماره(۴-۱)تعداد پاسخدهندگان به سئوالات پرسشنامه را بر اساس هر بانک دولتی نشان میدهد.
جدول(۴-۱): تعداد پاسخدهندگان به سئوالات پرسشنامه
ردیف
نام بانک
تعداد پاسخدهندگان
۱
ملی
۴۷
۲
سپه
۳۰
۳
کشاورزی
۲۵
۴
مسکن
۲۱
۵
توسعه صادرات
۱
۶
توسعه و تعاون
۲
۷
صنعت و معدن
۱
جمع
۱۲۷

به منظور بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سوالات جدول (۴-۲)که شامل فراوانی و درصد پاسخ به گزینههای هر سؤال میباشد رسم شده است.

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
سوالات
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

۵۹.۸
۷۶
۲۲.۸
۲۹
۱۱.۸
۱۵
۳.۹
۵
۱.۶
۲
۱
۴۴.۱
۵۶
۴۴.۱
۵۶
۴۲.۵
۵۴
۷.۹
۱۰
۵.۵
۷
۲
۴۰.۲
۵۱
۴۵.۷
۵۸
۱۱.۸
۱۵
۲.۴
۳
۰
۰
۳
۳۳.۹
۴۳
۳۹.۴
۵۰
۱۸.۱
۲۳
۶.۳
۸
۲.۴
۳
۴
۲۵.۲
۳۲
۲۹.۱
۳۷
۳۳.۱
۴۲
۸.۷
۱۱
۳.۹
۵
۵
۴۰.۲
۵۱
۳۷.۸
۴۸
۱۹.۷
۲۵
۲.۴
۳
۰.۰
۰
۶
۳۱.۵
۴۰
۲۹.۹
۳۸
۲۸.۳
۳۶
۷.۱
۹
۳.۱
۴
۷
۳۶.۲
۴۶
۴۰.۹
۵۲
۱۶.۵
۲۱
۶.۳
۸
۰.۰
۰
۸
۱۳.۴
۱۷
۳۳.۱
۴۲
۳۷.۸
۴۸
۱۳.۴
۱۷
۲.۴
۳
۹
۱۶.۵
۲۱
۳۹.۴
۵۰
۳۲.۳
۴۱
۱۰.۲
۱۳
۱.۶
۲
۱۰
۵۰.۴
۶۴
۳۵.۴
۴۵
۱۳.۴
۱۷
۰.۸
۱
۰.۰
۰
۱۱
۴۸.۰
۶۱
۳۵.۴
۴۵
۱۲.۶
۱۶
۳.۹
۵
۰.۰۰
۰
۱۲
۸۲
۶۴.۶
۲۵.۲
۳۲
۶.۳
۸
۰.۸
۱
۳.۱
۴
۱۳
۵۵.۱
۷۰
۲۸.۳
۳۶
۱۳.۴
۱۷
۲.۴
۳
۰.۸
۱
۱۴
۵۰.۴
۶۴
۳۳.۱
۴۲
۱۰.۲
۱۳
۴.۷
۶
۱.۶
۲
۱۵
۳۱.۵
۴۰
۳۹.۴
۵۰
۲۰.۵
۲۶
۷.۹
۱۰
۰.۸
۱
۱۶
۳۸.۶
۴۹
۳۴.۶
۴۴
۱۶.۵
۲۱
۵.۵
۷
۴.۷
۶
۱۷
۱۵.۷
۲۰
۱۸.۹
۲۴
۳۱.۵
۴۰
۱۷.۳
۲۲
۱۶.۵
۲۱
۱۸
۳۸.۶
۴۹
۳۹.۴
۵۰
۱۵.۷
۲۰
۴.۷
۶
۱.۶
۲
۱۹
۲۹.۹
۳۸
۳۶.۲
۴۶
۲۶.۸
۳۴
۶.۳
۸
۰.۸
۱
۲۰
۵۰.۴
۶۴
۲۷.۶
۳۵
۱۵.۰
۱۹
۶.۳
۸
۰.۸
۱
۲۱
۱۸.۹
۲۴
۳۶.۲
۴۶
۳۳.۹
۴۳
۱۱.۱
۱۴
۰
۰
۲۲
۲۲.۰
۲۸
۳۰.۷
۳۹
۳۴.۶
۴۴
۱۱.۰
۱۴
۱.۶
۲
۲۳
۲۶.۸
۳۴
۳۷.۸
۴۸
۲۶.۸
۳۴
۴.۷
۶
۳.۹
۵
۲۴
۲۹.۹
۳۸
۳۴.۶
۴۴
۲۵.۲
۳۲
۷.۹
۱۰
۲.۴
۳
۲۵
۳۲.۳
۴۱
۳۷.۸
۴۸
۲۲.۰
۲۸
۵.۵
۷
۲.۴
۳
۲۶
۲۹.۹
۳۸
۴۲.۵
۵۴
۱۶.۵
۲۱
۷.۹
۱۰
۳.۱
۴
۲۷
۲۹.۱
۳۷
۳۲.۳
۴۱
۲۶.۰
۳۳
۷.۱
۹
۴.۷
۶
۲۸
به عنوان مثال از ۱۲۷ نفری که در تحقیق شرکت کردهاند ۲ نفر خیلی کم، ۵ نفر کم، ۱۵ نفر متوسط، ۲۹ نفر زیاد و ۷۹ نفر خیلی زیاد را انتخاب نمودهاند که درصد هر گزینه در جدول فوق آمده است.
به منظور توصیف دادهها و اطلاعات موجود در پرسشنامه مقادیر مرکزی و متوسط آنها و شاخص پراکندگی دادهها را در جدول (۴-۳) گنجانده شده است.

جدول (۴-۳): آمار توصیفی کل سؤالات
سوالات
تعداد پاسخدهندگان
میانگین
دامنه تغییرات
انحراف معیار
واریانس
۱
۱۲۷
۴.۳۵
۴.۰۰
۰.۹۴
۰.۸۹
۲
۱۲۷
۴.۲۵
۳.۰۰
۰.۸۲
۰.۶۸
۳
۱۲۷
۴.۲۳
۳.۰۰
۰.۷۵
۰.۵۶
۴
۱۲۷
۳.۹۶
۴.۰۰
۰.۹۹
۰.۹۱
۵
۱۲۷
۳.۶۲
۴.۰۰
۱.۰۷
۱.۱۵
۶
۱۲۷
۴.۱۵
۳.۰۰
۰.۸۲
۰.۶۷
۷
۱۲۷
۳.۷۹
۴.۰۰
۱.۰۶
۱.۱۳
۸
۱۲۷
۴.۰۷
۳.۰۰
۰.۸۸
۰.۷۸
۹
۱۲۷
۳.۴۱
۴.۰۰
۰.۹۶
۰.۹۲
۱۰
۱۲۷
۳.۵۹
۴.۰۰
۰.۹۳
۰.۸۷
۱۱
۱۲۷
۴.۳۵
۳.۰۰
۰.۷۴
۰.۵۴
۱۲
۱۲۷
۴.۲۷
۳.۰۰
۰.۸۳
۰.۶۹
۱۳
۱۲۷
۴.۴۷
۴.۰۰
۰.۸۹
۰.۸۰
۱۴
۱۲۷
۴.۳۴
۴.۰۰
۰.۸۵
۰.۷۳
۱۵
۱۲۷
۴.۲۵
۴.۰۰
۰.۹۳
۰.۸۷
۱۶
۱۲۷
۳.۹۲
۴.۰۰
۰.۹۵
۰.۹۰
۱۷
۱۲۷
۳.۹۶
۴.۰۰
۱.۰۹
۱.۲۰
۱۸
۱۲۷
۳.۰۰
۴.۰۰
۱.۲۹
۱.۶۵
۱۹
۱۲۷
۴.۰۸
۴.۰۰
۰.۹۳
۰.۸۷
۲۰
۱۲۷
۳.۸۸
۴.۰۰
۰.۹۴
۰.۸۸
۲۱
۱۲۷
۴.۲۰
۴.۰۰
۰.۹۷
۰.۹۴
۲۲
۱۲۷
۳.۶۲
۳.۰۰
۰.۹۱
۰.۸۳
۲۳
۱۲۷
۳.۶۰
۴.۰۰
۱.۰۰
۱.۰۰
۲۴
۱۲۷
۳.۷۸
۴.۰۰
۱.۰۲
۱.۰۴
۲۵
۱۲۷
۳.۸۱
۴.۰۰
۱.۰۳
۱.۰۵
۲۶
۱۲۷
۳.۹۲
۴.۰۰
۴.۰۰
۰.۹۷
۲۷
۱۲۷
۳.۸۸
۴.۰۰
۴.۰۰
۱.۰۵
۲۸
۱۲۷
۳.۷۴
۴.۰۰
۴.۰۰
۱.۲۰
۴-۳ آمار استباطی:
۴-۳ -۱ آزمون فرضیههای تحقیق بر اساس د
ادههای حاصل از پرسشنامه: داده های مورد نیاز این پژوهش به وسیلهی پرسشنامه جمع آوری شد.
۴-۳-۱-۱ تجزیه و تحلیل سؤالات و آزمون فرضیههای تحقیق:

۴-۳-۱-۱-۱ فرضیه اول: ” عوامل مدیریتی بر موفقیت بانکهای دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزان قیمت تأثیر مثبت و معنیداری دارد”.

H0: افراد پاسخ دهنده به متغیر تحت بررسیامتیاز متوسط (گزینه ۳) را دادهاند.
H1: افراد پاسخ دهنده امتیاز لازم را برای این متغیر ندادهاند.
به منظور بررسی این فرضیه از مسئولین شعب بانکهای مختلف شهر کرمانشاه سؤالاتی در این زمینه شده که جدول نتایج پاسخ به صورت زیر است
جدول (۴-۴): میانگین و انحراف معیار پاسخ سؤالهای مربوط به فرضیه اول

متغیر

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید