توصیف:، ریم

دانلود پایان نامه

(پر شده) آن می‌باشد.
Dictyococcites antarcticus Backman,1980
(تابلوی ۳، عکس b)
توصیف: کوکولیتی کوچک و بیضوی با ناحیه مرکزی بسته می باشد.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: ائوسن پایانی – الیگوسن پایانی
محدوده در مطالعه فعلی: در نمونه های pb48 تا pb60

Dictyococcites bisectus (Hay, Mohler & Wade, 1966) Bukry & Percival,1971
=Dictyococcites scissura
(تابلوی۵، عکس j,k)
توصیف: بزرگترین گونه از Dictyococcitesهاست. دارای شکل ظاهری نیمه کروی می باشد و در نور ضربدری تمام کوکولیت روشن است. خاموشی در ناحیه مرکزی نامشخص است و نسبت به خاموشی مستقیم و پهن صفحات ناپیوسته است. ناحیه مرکزی در این فرم کاملاً پر شده و زائده (Plug) میانی به خوبی توسعه یافته است.
اولین حضور این گونه منطبق بر Reticulofenestra scissura و از آخرین حضور آن برای شناسایی رأس CP19b استفاده می شود که منطبق بر زون Discoaster Deflandrei است.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: ائوسن پایانی – الیگوسن پایانی
محدوده در مطالعه فعلی: در نمونه هایpb53 تا pb60حضور دارد.

Dictyococcites scripsae Bukry & Percival,1971
(تابلوی۳، عکس f)
توصیف: از فرم مشابه خود Dictyococcites bisectus، توسط اندازه کوچک‌تر، شکل بیرونی بیضیتر و خط خاموشی به تندی خمیده و پیوسته متمایز می‌شود. این گونه در ائوسن میانی ظاهر می‌شود و از آخرین حضور آن در شناسایی رأس CP19b استفاده می‌شود که منطبق بر زون Discoaster Deflandrei است.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: ائوسن میانی – الیگوسن میانی
محدوده در مطالعه فعلی: در نمونه های pb48 تا pb60 به طور پراکنده دیده شده است.

Order COCCOSPHAERALES (Haeckel,1844)
Family Coccolithaceae (Poche,1913) Young & Bown,1997
توصیف: کوکولیت‌هایی با شکل بیرونی بیضی یا گرد، دارا یا فاقد ساختار مرکزی، با ناحیه مرکزی باز یا بسته می‌باشند. این کوکولیت‌ها از سپر پشتی و سپر شکمی تشکیل شده‌اند. سپر شکمی دو لایه است. سپر پشتی و لایه پشتی ناحیه مرکزی (centro-proximal cycle) از واحدهای عمودی و سپر شکمی و لایه شکمی ناحیه مرکزی (centro-distal cycle ) از واحدهای شعاعی تشکیل شده‌اند. سپر شکمی ۲ لایه شاخص فرم‌های ترسیر است. سپر پشتی بزرگ‌تر از سپر شکمی بوده و زمانی که در نور ضربدری قرار می‌گیرد اغلب فاقد بیرفرنژانس است، به این دلیل بیشتر Coccolithoceaeها در نور ضربدری کوچک‌تر به نظر می‌رسند. سپر شکمی معمولاً کوچک‌تر بوده و بیرفرنژانس شدیدی را در بیشتر گونه‌ها نشان می‌دهد. در گونههای دیگر سپر شکمی دارای بیرفرنژانس کم یا فاقد آن است. حضور ساختارهای ناپیوسته در ناحیه مرکزی در تعیین گونه‌ها به کار می‌رود.

Genus Campylosphaera Kamptner, 1963
توصیف: در این جنس سپر شدیداً محدب، شکل بیرونی تقریباً مستطیلی را به آن داده است. ناحیه مرکزی نیز دارای تقاطع محوری (axial cross) می‌باشد. این جنس در LM به صورت بیضی طویل کشیده شده و محدب با انتهاهای خمیده به پایین به شکل تقریباً مستطیلی دیده می‌شود.

Campylosphaera dela, Perch-Nielsen,1971d
(تابلوی ۳، عکس g)
توصیف: بزرگ‌ترین فرم از این جنس و به شکل بیضی کشیده است. هر دو ریم محدب بوده و دارای پل عرضی می‌باشد.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: ائوسن پیشین – میانی
محدوده در مطالعه فعلی: در نمونه pb4 تا pb48 مشاهده می‌شود.

Genus Coccolithus Schwartz, 1894
= (Coccosphaera Wallich,1877, Ericsonia Black,199a, Cyclolithus Kamptner,1948)
توصیف: این جنس دارای کوکولیت‌های بیضی با ناحیه مرکزی باز می‌باشند (نمونه های عهد حاضر در ناحیه مرکزی دارای میله عرضی‌اند). دارای سپر پشتی و شکمی هستند و سپر شکمی در این‌ها دولایه است. سپر پشتی و لایه پشتی ناحیه شکمی از (V-unit) و سپر شکمی و لایه شکمی ناحیه مرکزی از (R-unit) تشکیل شدند. اندازه کوکولیت به طور متوسط ۸-۱۸ میکرون است. در این جنس سپر پشتی بزرگ‌تر از سپر شکمی می‌باشد.

Coccolithus plagicus (Wallich,1877), Bchiller,1430 sensu Garther 1992
(تابلوی ۳، عکس h)
توصیف: فرمی بیضی شکل با ناحیه مرکزی باز است. در نمونههای عهد حاضر در ناحیه مرکزی میله عرضی وجود دارد. کوکولیت‌ها دارای دو سپر پشتی و شکمی هستند و سپر شکمی ۲ لایه است. سپر پشتی از واحدهای عمودی و سپر شکمی از واحدهای شعاعی تشکیل شده است. این فرم در نور ضربدری کوچک‌تر به نظر می‌رسد و سپر پشتی بزرگ‌تر از سپر شکمی می‌باشد.
تشخیص: شکل بیضوی و سپر شکمی ۲ لایه، این فرم را از جنس Calsidiscus متمایز می‌کند و همچنین به علت اندازه کوچکترش نسبت به Coccolithus mioplagicus، از این گونه قابل تمایز است.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: پالئوسن- ائوسن- الیگوسن تا عهد حاضر
محدوده در مطالعه فعلی: تقریباً در تمام طول برش حضور دارد.

Genus Cruciplacolithus Hay & Mohler in Hay etal,1967
توصیف: جنس‌های با شکل بیرونی بیضوی یا گرد می‌باشند. ناحیه مرکزی ساختمان مخصوص به خود دارد و دارای پل عرضی هم امتداد با محور یا کمی خمیده و صلیب مانند است و در نور عادی به خوبی قابل مشاهده می‌باشد. دارای پل عرضی بوده اما ناحیه مرکزی تقریباً از عناصری که توسط سپرها تولید می‌شوند پر شده است. ساختمان ریم در این جنس شبیه به ریم Coccolithus بوده و دارای سپر پشتی و شکمی است که سپر پشتی از (V-unith) و سپر شکمی از (R-unit) تشکیل می‌شود.

Cruciplacolithus latipons Romein,1979
(تابلوی ۳، عکس i)
توصیف: گونهای گرد تا کمی بیضوی با ریمی مشابه ریم Coccolithus می‌باشد و شامل ردیفی از عناصریست که تا قله (crest)نمی‌رسند یا تا نزدیک قله در سپر پشتی می‌رسند. این فرم دارای ناحیه مرکزی صلیب مانندی است و صلیب ناحیه مرکزی در گو
نه پهن بوده و ناحیه مرکزی را می‌پوشاند.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: پالئوسن میانی – بالایی
محدوده در مطالعه فعلی: در نمونه های pb1 تا pb4 حضور دارد.

Cruciplacolithus tenius Romein,1974
(تابلوی ۳، عکس j)
توصیف: گونهای گرد تا کمی بیضوی با ریمی مشابه ریم Coccolithus می‌باشد و شامل ردیفی از عناصریست که تا قله (crest)نمی‌رسند یا تا نزدیک قله در سپر پشتی می‌رسند. این فرم دارای زائده (feet)های کوچک و ناحیه مرکزی صلیب مانند است. از اولین حضورش برای شناسایی قاعده NP3 استفاده می‌شود.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: پالئوسن میانی- بالایی
محدوده در مطالعه فعلی: در نمونه pb1 تا pb3 مشاهده می‌شود.

Genus Chiasmolithus Hay & Mohler,1966
توصیف: فرم‌های بیضوی یا گرد با ساختمان ریم شبیه Coccolithus. دارای سپر پشتی از واحدهای عمودی و سپر شکمی از واحدهای شعاعی بوده که سپر شکمی دو لایه می‌باشد. صلیب ناحیه مرکزی به فرم X یا H می‌باشد. در بیشتر فرم‌ها ردیفی از عناصر سازنده قله و به طور بخشی پوشاننده سپر پشتی و سپر شکمی با دو سیکل می‌باشند.

Chiasmolithus grandis (Bramlette & Riedel,1954) Radomski,1968
(تابلوی ۳، عکس k,l)
توصیف: فرمی بیضوی با ۴ دندان به خوبی توسعه یافته و خیلی بزرگ با ساختمان ریم مشابه Coccolithus می‌باشد. دارای سپر پشتی متشکل از (V- unit) و سپر شکمی متشکل از (R- unit) می‌باشد و همچنین سپر شکمی دو لایه است. صلیب ناحیه مرکزی X شکل بوده و حالت هلالی دارد و زائده‌هایی از ریم وارد ناحیه مرکزی می‌شوند.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: ائوسن آغازی تا اوایل ائوسن بالایی
محدوده در مطالعه فعلی: این گونه به صورت بسیار پراکنده در نمونه pb10 تا pb31 دیده شده است.

Genus Ericsonia Black,1964
توصیف: این جنس از Coccolithoceaeهای بیضی با ناحیه مرکزی باز یا بسته است. ناحیه مرکزی در این جنس خالی می‌باشد. این جنس را معادل کوچک Coccolithus می‌دانند. فرمی با ساختمان ریم مشابه Coccolithus می‌باشد.
تشخیص: البته این جنس دارای ناحیه مرکزی خالی است در حالیکه Coccolithus plagicus با سیکلی از عناصر کم و بیش شعاعی یا گاهی پل، پر شده است. بیشتر گونه های Ericsonia در پالئوژن و Coccolithusها در نئوژن استفاده می‌شوند.

Ericsonia cava (Hay & Mohler,1967)Perch-Nilsen,1969
(تابلوی ۴، عکس a)
توصیف: فرم بیضوی کوچک با ناحیه مرکزی باز و ساختمان ریم مشابه Coccolithus. دارای سپر پشتی و شکمی بوده و سپر شکمی دو لایه است. در این گونه سپر پشتی و شکمی تقریباً هم اندازه هستند.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: اواسط پالئوسن آغازی – پلیوسن- حال
محدوده در مطالعه فعلی: تقریباً در تمام طول برش مشاهده شده است.

Ericsonia formusa (Kamptner,1963)Haq,1971
(تابلوی ۴، عکس b,c)
توصیف: فرمی تقریباً گرد با ناحیه مرکزی کاملاً باز می‌باشد. ساختمان ریم مشابه Coccolithus بوده، سپر پشتی از واحدهای عمودی و سپر شکمی از واحدهای شعاعی تشکیل شده است. سپر پشتی بزرگ‌تر از سپر شکمی و این فرم در نور ضربدری کوچک‌تر به نظر می‌رسد. آخرین حضور این گونه معرف رأس زون NP21 است.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: اواسط ائوسن آغازی- الیگوسن آغازی
محدوده در مطالعه فعلی: تقریباً در تمام نمونه‌ها از نمونه pb5 تا نمونه آخر حضور دارد.

Ericsonia robusta Perch-Nielsen,1971d
(تابلوی ۴، عکس e,f)
توصیف: فرمی کاملاً گرد با ناحیه مرکزی کاملاً باز می‌باشد. ساختمان ریم مشابه Coccolithus بوده، سپر پشتی از (V- unit) و سپر شکمی از (R- unit) تشکیل شده است. سپر پشتی بزرگ‌تر از سپر شکمی و این فرم در نور ضربدری کوچک‌تر به نظر می‌رسد.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: اواخر پالئوسن آغازی- ائوسن آغازی
محدوده در مطالعه فعلی: در نمونه های pb1 تا pb23 مشاهده می‌شود.

Genus Coronocyclus Hay, Mohler & Wade,1966
توصیف: کوکولیت حلقهای شکل باز فاقد سپرها می‌باشد. عناصر ریم ظاهراً به طور مجموع رشدی توأم از واحدهای عمودی و شعاعی را دارا می‌باشند. این کوکولیت‌های دایرهای با یک بازشدگی مرکزی پهن از عناصر گوهای شکل هم پوش ساخته شده‌اند. برجستگی‌ها (nodes) یا خارهای (spines) کوتاه در این جنس است.

Coronocyclus nitescens Stradner (1968)
(تابلوی ۵، عکس a)
توصیف: کوکولیت دایره ای شکل با بازشدگی مرکزی وسیع می‌باشد. عناصر ریم به طور مجموع رشدی درهم از واحدهای عمودی و شعاعی را شامل می‌شوند. در این گونه خار غائب یا کمتر مشخص است.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: اواخر ائوسن میانی- میوسن
محدوده در مطالعه فعلی: از نمونه pb41 تا pb60 حضور دارد.

۳-۲-۱-۳- هتروکوکولیت‌هایی با منشأ ناشناخته Heterococcolith genera Incertae sedis
Genus Ellipsolithus Sullivan,1964
توصیف: این جنس دارای فرم‌های پلاکولیت شکل اما با ساختار غیرعادی و متناقض می‌باشد. شناسایی گونههای این جنس توسط سپر پشتی روشن وقتی در نور ضربدری دیده می‌شود، و شکل ظاهری بیضی تا بیضی کشیده و ناحیه مرکزی طویل می‌باشد. کوکولیت‌ها اغلب در نور عبوری عادی به سختی دیده می‌شوند. گونه‌ها براساس سازماندهی عناصر در ناحیه مرکزی مجزا می‌شوند.

Ellipsolithus macellus (Bramlette & Sulivan,1961) Sulivan,1964
(تابلوی ۴، عکس g,h)
توصیف: این گونه، قدیمی‌ترین گونه در این جنس می‌باشد. فرمی بیضی شکل و بزرگ و ناحیه مرکزی کاملاً پوشیده شده و اندازه و شکل ظاهری نمونه‌ها به طور قابل توجهی متغییر است. از اولین حضور آن در قاعده NP4/CP3 استفاده می‌شود.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: پالئوسن میانی- ائوسن آغازی
محدوده در مطالعه فعلی: در نمونه pb1 تا pb19 ح
ضور دارد.

Genus Markalius Bramlette & Martini,1964
توصیف: این جنس دارای ناحیه مرکزی باز یا بسته است و در نور ضربدری تیره دیده می‌شود. فقط ناحیه مرکزی یا بخشی از آن را می‌توان در نور ضربدری مشاهده کرد. در این جنس جزئیات ساختمانی ناشناخته می‌باشد.

Markalius inversus (Deflandre in Deflandre & Fert,1954) Bramlette & Martini,1964
(تابلوی ۴، عکس i)
توصیف: این گونه در نور ضربدری تیره دیده می‌شود. تنها ناحیه مرکزی یا قسمتی از آن را می‌توان در نور ضربدری دید. ناحیه مرکزی در آن بسته و توسط عناصر شعاعی که تا مرکز می‌رسند، پوشیده می‌شود. این گونه توسط بیرفرنژانس بالایی که دارد شناسایی می‌شود.
محدوده زمین شناسی شناخته شده: کرتاسه- ائوسن میانی- الیگوسن
محدوده در مطالعه فعلی: به صورت خیلی پراکنده از نمونه pb1 تا نمونه آخر مشاهده می‌شود.
۳-۲-۲- هولوکوکولیت ها Holococcolithus
فسیل‌های صفحهای یا گنبدی شکل که از بلورهای هم اندازه و مشابه تشکیل شده‌اند و تمایز واضحی بین ریم و ناحیه مرکزی دیده نمی‌شود. بیومینرالیزاسیون هولوکوکولیت ها با هتروکوکولیت‌ها متفاوت است و برای زیر تقسیمات هولوکوکولیت ها دارای ویژگی خاصی نیست.

Family CALYPTROSPHAERACEAE
Boudreaux & Hay,1969
توصیف: این خانواده شامل کوکولیتوفوریدهایی از نوع هولوکوکولیت (کوکولیت‌های ساخته شده از بلورهای ریز کلسیت به صورت یک شکل و یک اندازه) است که از بلورهای ریز شش وجهی یک شکل تشکیل شده‌اند و بیشتر جنس‌ها، شامل یک یا تعداد کمی گونه هستند. شناسایی توسط حضور یا عدم حضور حفره، منافذ، Knob و خار است.

Genus Octolithus Romein,1979
توصیف: این جنس را از طریق ۴ بلوک بزرگ به همراه ۴ بلوک کوچک‌تر آن می‌توان شناخت.

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید