داده

دانلود پایان نامه

ذواﻟﻔﻘﺎری، ﻓﺎﺗﺤﯽزاده و ﻋﺎﺑﺪی((1387 در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿـﯿﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻃـﺮحوارهﻫـﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ، درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮحوارهﻫـﺎی ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و اﺑﻌﺎد ﺻـﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔـﯽ و ﻣﻌﻨـﺎداری وﺟـﻮد دارد، ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﺮﭼـﻪ ﻃـﺮحوارهﻫـﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮی ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻃﺮحواره ﻓـﻮق اﺳـﺖ، ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﮐﻨﻨـﺪه ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﺑﺎ. ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎلاً ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ درﺑﺎره
۶٠
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ در رﺿﺎﯾﺖ و ﺻـﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ، آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در ﺑﺎﻓﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻣﺎده ﮐﺮد.
ﺣﻮزه ﭼﻬﺎرم، دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖﻣﻨﺪی:1 اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحوارهﻫﺎی آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار دارد، ﺑﻪ ﺟﺎی رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺿﺎء ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ، ﺗﺪاوم راﺑﻄﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎب از اﻧﺘﻘﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦﻫـﺎی دﯾﮕـﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ از ﺧﺸﻢ و ﺗﻤﺎﯾلات ﺧﻮد ﻧﺎآﮔﺎه ﻫـﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬـﺎ در دوران ﮐـﻮدﮐﯽ، آزاد ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎﯾلات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐـﻪ از درون ﺟﻬـﺖدﻫـﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. رﯾﺸﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺮوط، آﻧﭽﻪ ﮐﻪ راﺟﺮز((1972 آن را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ ﻣﯽداﻧﺪ، ﺑـﻮده اﺳﺖ: ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ.
در اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ، واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻮدک، ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ (ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997
اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻃﺮحواره اﻃﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗـﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، زﯾﺮا اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﮐﺎرﮐﺮد ﻃﺮحواره اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮلاً اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﺸﻢ، اﻧﺘﻘﺎم ﯾﺎ رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﻃﺮحواره اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮلاً ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮد ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻃﺮحواره، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺿـﺎﯾﺖ و اﺷـﺘﯿﺎق واﻓـﺮ ﺑـﺮای ﺧﺮﺳـﻨﺪ ﮐـﺮدن دﯾﮕﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾـﺎدی دارﻧـﺪ. اﻃﺎﻋـﺖ ﻣﻌﻤﻮلاً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﺸﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋلاﺋﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘـﺎر ﻣﻨﻔﻌـﻞ-
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ، ﻃﻐﯿﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ، ﻋلاﺋﻢ روانﺗﻨﯽ ﯾﺎ اﻧﺰوای ﻋﺎﻃﻔﯽ (ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997
اﻓﺮاد دارای ﻃﺮحواره اﻃﺎﻋﺖ در رواﺑﻂ ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻟﯽ اﻏﻠـﺐ ﻧﺎراﺿـﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، زﯾـﺮا ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ-
ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻄﯿلات ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ، ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋلام ﻧﮑﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻧﺎراﺣﺖ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻓـﺮاد دارای ﻃـﺮحواره
1-Other-Directedness
۶١
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﮔﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳـﻠﻄﻪﮔـﺮی و ﮐﻨﺘـﺮل ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤـﺴﺮان در ﻏﯿﺎب اﯾﻦ ﻃﺮحواره و در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ، ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﺮده و ارﺿﺎء ﮐﻨﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮان، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺳﺎزش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد(ﯾﺎﻧﮓ،.(1383
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحواره اﯾﺜﺎر دارﻧﺪ، ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ ﻣﯿـﻞ ﺧـﻮد و ﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ از دﺳـﺖ دادن رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﺷﺨﺼﯽ، ارﺿﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ رﻧﺞ و ﮔﺮﻓﺘﺎری دﯾﮕﺮان، دوری از ﮔﻨـﺎه، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی و ﺗﺪاوم راﺑﻄﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃـﺮح-
واره را دارﻧﺪ، اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﺞ دﯾﮕﺮان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺪام ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس دﺳـﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻓﯽ ارﺿﺎء ﻧﻤـﯽﺷـﻮد و اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﺣـﺴﺎس دﻟﺨﻮری آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد(ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، .(1386
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحواره ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻮﯾﯽ/ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕـﺮان را ﺳـﺮﻟﻮﺣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ دﯾﮕﺮان ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ واﮐﻨﺶﻫـﺎی ﺧﻮد آﻧﻬﺎ. اﯾﻦ ﻃﺮحواره اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ زﯾﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻇﺎﻫﺮ، ﭘـﻮل ﯾـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان را در ﺑـﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد. ﭼﻨـﯿﻦ ﻃـﺮحوارهای، اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﮔﻮاری در ﭘﯽدارﻧﺪ(رﯾﺴﻮ، دوﺗﻮﯾﺖ، اﺳﺘﯿﻦ، ﯾﺎﻧﮓ،.(2007
در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ، اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﺛﺮوت، ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻬـﺎ اﺣـﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای از دﺳﺖ ﻧﺪادن ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ را از ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕـﺮ از اﻓـﺮاد دارای ﻃﺮحواره ﺗﺄﯾﯿﺪﺟﻮﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ و از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ او را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ. اﻓﺮاد دارای اﯾﻦ ﻃﺮحواره اﮔـﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎلاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح-
واره ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﺸﻖ و ﺗﻮﺟﻪ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده و ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿـﺰ، آﻧﻬـﺎ را ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد. در ﭼﻨـﯿﻦ
۶٢
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻫﻤﺴﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋلاﯾﻖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه درﺑـﺎره ﺗﺄﯾﯿﺪﺟﻮﯾﯽ، دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ (ﯾﺎﻧﮓ و ﮔﻠﻮﺳﮑﯽ،.(1997
ﺣﻮزه ﭘﻨﺠﻢ،ﮔﻮشﺑﻪزﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﺑﺎزداری:1 اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحوارهﻫﺎی آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﻗـﺮار دارد، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ را واﭘﺲزﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺗلاش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻃﺒـﻖ ﻗﻮاﻋـﺪ اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و دروﻧﯽﺷﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤـﺖ از دﺳـﺖ دادن ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ، اﺑـﺮاز ﻋﻘﯿـﺪه، آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ، رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﯾﺎ ﺳلاﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد. دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ، واﭘﺲزدﮔﯽ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﺑﻮده و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﻟﺬت ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻓﺮاد در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺷﺎدی ﮐﺮدن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و در ﻋﻮض ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐـﻪ در ﺧـﺼﻮص ﺣﻮادث ﻣﻨﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪاﯾـﻦ. اﻓـﺮاد ﻣﻌﻤـﻮلاً در اﺣﺴﺎس ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ، ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮس ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ در ﺗﻤـﺎم ﻟﺤﻈـﺎت ﺧـﻮد ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن از ﻫﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮحواره ﻣﻨﻔﯽﮔﺮاﯾﯽ/ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ درد، ﻣـﺮگ، ﻓﻘـﺪان، ﻧﺎاﻣﯿﺪی، ﺗﻌﺎرض و ﺧﯿﺎﻧﺖ، ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ را ﮐﻢارزش ﺟﻠـﻮه ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.