داده

دانلود پایان نامه

ﺑﯿﺶ ﺗﻌﻤﯿﻢدﻫﯽ:3 ﻣﺮدم دﺷﻤﻨﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
ﻫﺪفﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ: ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ را راﺿﯽ ﮐﻨﻢ.
ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ:4 زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزی ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ارزش ﺧﻮد: ﻣﻦ ﺧﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻢ.
ارزشﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه: ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اول ﺷﻮی، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮی ﭘﺎ روی دﯾﮕﺮان ﺑﮕﺬاری.
1- Early Recollection 2- Story of my life 3- Overgeneralization 4- Misperception
٩١
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ در دﯾﺪﮔﺎه آدﻟﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دارای ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، دﯾـﺪﮔﺎه و ﺳـﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی او ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎری را ﺑﺮای وی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺷﮑﺴﺖ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب وی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﮑـﻮم ﺑـﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻـﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ (اﺳﺘﯿﻦ،.(2003
ﯾﮏ از ﺧﺪﻣﺖﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ آدﻟﺮ، اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻤـﯽ در ﮐـﻮدﮐﯽ دارد. آدﻟﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻓﺮد ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﭘﺪﯾﺪ ﻣـﯽآورد. واﻗﻌﯿـﺖ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﯾـﺎ ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑـﻮدن از ﺧـﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران، ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﭘﺪﯾـﺪ ﻣـﯽآورد ﮐـﻪ اﺛـﺮی ﮔـﺴﺘﺮده ﺑـﺮ ﺷﺨـﺼﯿﺖ ﻓـﺮد دارد (ﺷـﻮﻟﺘﺰ و ﺷﻮﻟﺘﺰ،.(1383 ﺑﺮای درک ﺟﺎﯾﮕﺎه روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زوﺟﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده از آﻧﻬﺎ ﺳﻮالاﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان در ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ، دوﻣﯿﻦ، آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺮاد در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪﺳـﺰاﯾﯽ دارد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻓﺮاد در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ، ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﻓﮑﺎر و ﻧﮕﺮشﻫﺎی اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ (ﮐﺎﻟﮑـﺎن،
2008؛ ﻫﺎرﺗﺸﻮرن و ﻫﻤﮑﺎران، .(2009 ﻓﺮزﻧﺪان اول اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺗلاش ﻣـﯽ-
ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎلاﯾﯽ از ﺧﻮد دارﻧﺪ. ﮐﺎرﻫﺎ و اﻣﻮر را ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﻫﺪفﻣﺪار و ﻋلاﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اول دارد، ﺗـﮏ ﻓﺮزﻧـﺪ اﺳﺖ. ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺎوت او ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اول در اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت در او ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖﺗﮏ. ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣﺎً اﯾﺪهآلﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎلاﯾﯽ دارﻧـﺪ، اﻧﺘﻈـﺎرات ﺑﺎلاﯾﯽ از ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻣﺠﺎل ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺎص آﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﮔﯿﺮاﻓﺘﺎدﮔﯽ در ﺑـﯿﻦ ﻓﺮزﻧـﺪ اول و آﺧـﺮ را دارد. اﯾـﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺗلاش ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺸﯿﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اﻏﻠﺐ در ﺗلاش ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖﻃﻠﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ اﺣـﺴﺎس
٩٢
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﻧﺎﺑﺴﻨﺪﮔﯽ را در ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎلاﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺮزﻧـﺪان دارﻧـﺪ
(ﺷﻮﻟﺘﺰ و ﺷﻮﻟﺘﺰ،.(1383
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ، ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﺎﻫﺎی آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ. آدﻟـﺮ روﯾـﺎ را ﺑـﺮﺧلاف ﻓﺮوﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪه ﻣﯽداﻧـﺪ. روان-
ﺷﻨﺎﺳﺎن آدﻟﺮی روﯾﺎ را ﺑﺮوز ذﻫﻨﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻣﯽداﻧﻨﺪ. اﮔـﺮ ﺑﺨـﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ، آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮدی را از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨـﯿﻢ، ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻮس ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯿﻢ(درﯾﮑﻮرز،.(1950

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.