دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع منطقه گرایی، پهنه بندی، عوامل طبیعی، فرهنگ عشایری

هرهای پیرامون شهر بزرگ تر که زمانی در پیوستگی تاریخی با شهر برتر منطقه قرارداشتند تحت تاثیر عوامل گفته شده پیوندهای عاطفیشان متاثر از جهت گیریهای افراطی به منظور تاریخ سازی برای شهر وسکونتگاه خود و کسب منافع اقتصادی از ارتقاء سطح واحد سیاسی معمولا به گونه ای واقعی ابراز نمی شود. بنابر توضیحات ارائه شده مطرح شدن بحث فرهنگ در این نظریه اهمیت قائل شدن برای تنوع فرهنگی مناطق مختلف در پیوند با عوامل طبیعی است این رویکرد به دنبال طرح مشکلات فراوانی که نادیده گرفتن فرهنگ های اصیل مناطق وگسستگی مردمان بومی از طبیعت پیرامون به به دنبال داشته در کانون توجه زیست منطقه گرایان قرارگرفته است .تعیین منطقه فرهنگی براساس مصاحبه با پژوهشگران فرهنگی محلی در منطقه وسپس شناخت نگارنده از منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است .
منطقه فرهنگی همگن
در ادامه آنچه در توضیح اهمیت عامل فرهنگ در منطق تئوریک زیست منطقه گرایی آمد لایه منطقه فرهنگی را یکی از لایه هایی قرار دادیم که در تلفیق نهایی برای تشکیل زیست منطقه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در منطقه مورد نظر ویژگی ها و شاخص های عمده فرهنگی یکسان است تمام منطقه شیعه هستند، به زبان فارسی صحبت می کنند و فارس هستند .حضور عشایر و فرهنگ عشایری تنها دربخش کوچکی از ارتفاعات شمالی نیشابور دیده می شود .پراکندگی اقوام در منطقه بسیار اندک وبه صورت نقطه ای وپراکنده در روستاهاست. از سویی با توجه به رویکرد مطالعه حاضر که در مقیاسی منطقه ای صورت می گیرد و از سوی دیگر توجه به درکی که از مفهوم فرهنگ در تئوری زیست منطقه گرایی وجود دارد، منطقه مورد نظر بنا بر ویژگی های عمده فرهنگی در کل منطقه ای همگن تشخیص داده شد . (نقشه شماره۱۴)
۴- ۵-۳ . ترکیب لایه های اطلاعاتی به منظور معرفی زیست منطقه
پس از توضیح ارائه شده در خصوص داده های مورد استفاده در این مطالعه به نحوه به کارگیری آنها را در محیط GIS می پردازیم. همانطور که دیدیم برخی از مناطق تنها از یک لایه از اطلاعات و برخی دیگر از ترکیب چند لایه اطلاعاتی تشکیل شده اند.
در مرحله بعد از جمع آوری اطلاعات، داده های مورد نظر وارد محیط نرم افزار شده و هم پوشانی در دو مرحله صورت گرفت :
مرحله اول ترکیب اولیه لایه های اطلاعاتی برای تشکیل هر یک از هفت منطقه مورد نظر
مرحله دوم ترکیب نهایی هفت منطقه مطالعاتی برای تعیین محدوده نهایی زیست منطقه
بنابرآنچه در توضیح نحوه تشکیل هریک از مناطق آمد سه منطقه ترکیبی توپوگرافیک، اکولوژیک و منطقه اقتصادی خود از ترکیب لایه های اطلاعاتی جداگانه ای تشکیل می شوند. در اولین مرحله پس از اینکه داده ها طبقه بندی شده و به صورت نقشه درآمدند از ترکیب آنها برای تشکیل هریک از هفت منطقه مورد نظر استفاده کردیم. به عنوان مثال برای تشکیل منطقه زمین شناسی از ترکیب لایه های خاک، توپوگرافی ولندتایپ، به منظور تشکیل یک منطقه توپوگرافیک همگن بهره بردیم.
پس از تبدیل داده ها به رستر در اولین مرحله استفاده از دستور Combine ریزپهنه بندی کاملی از تمامی تفاوت ها در منطقه به دست داد در مرحله بعد پهنه های کوچکتر با توجه به همجواری وبراساس اصل مجاورت با پهنه های بزرگتر مجاور ترکیب شده و به صورت یک پهنه نمایش داده شدند . ودر نهایت پهنه بندی موجود به صورت آنچه در نقشه آمده است نمایش داده شدند. روالی که برای تشکیل مناطق ترکیبی در مرحله اول طی شده دقیقا همان مرحلی است که برای تشکیل زیست منطقه نهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت . (نقشه شماره۱۵)
۴-۵-۴ . ساختار نهایی زیست منطقه
نقشه شماره ۱۵ اولین نمایش از زیست منطقه ها در منطقه مورد مطالعه بود .مجموعه ای از پهنه ها که بر اساس تمامی اطلاعات جمع آوری شده بر مبنای پایه نظری پژوهش حاضر دارای سطحی از یکپارچگی معرفی شدند. هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی بودند که وجه تمایز آنها از دیگر مناطق مجاور به شمار می آمد .
اما این گام نهایی در تعیین زیست منطقه ها نیست ،گام بعدی را می توان گروه بندی زیست منطقه ها به این صورت دانست که آنها را در قالب مناطقی بزرگتر قرار داده مناطقی که مجموعه از پهنه های خرد تر باشند چنانکه در نقشه ملاحظه می شود خطوطی هستند که به وضوح پهنه های کوچکتر منطقه را در برمی گیرند.
بر این اساس در مورد سه گروه از زیست منطقه ها صحبت خواهیم کرد :
Macro Bioregion
Meso Bioregion
Micro Bioregion
تشکیل شده است که در Meso Bioregion از مجموعه ای ازMacro Bioregionبر این اساس
در بر می گیرند. به این معنا Micro Bioregionنهایت تقسیمات کوچکتری از زیست منطقه ها را به نام
ها کوچکترین تقسیمات زیست منطقه ای در سطح منطقه مورد مطالعه هستند .که خردترینMicroکه
مقیاس پایداری را تشکیل می دهند .این گروه بندی به منظور مدیریت زیست منطقه ها در سطوح مختلف صورت گرفته است که درک ساختار آنها را نیز آسانتر میسر خواهد شد .(نقشه شماره ۱۶)
شکل شماره ۴-۱ : نمایش نحوه تقسیم بندی زیست منطقه های نهایی
وسعت (هکتار)
جمعیت
Bio-Region
Core
Micro Bioregion
Meso Bioregion
Macro Bioregion
۱۴۶۵۴۸۱.۳۶۲
۳۳۰۱۹۶
سبزوار
۶
I

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید