دوره اول

دانلود پایان نامه

ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻌﻨـﺎ و ﺳـﻨﺠﺶ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ وﺟـﻮد دارد، اﺻـﻄلاح رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻄلاﺣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﮔﺎری، ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﺑﺮﺳﮑﺎﯾﺪ، رﯾﮕﺎن،2005؛ ﻓﯿﻨﭽﺎم، ﺑﯿﭻ، 2006؛ ﻫﻨﺪرﯾﮏ، .(1995 اﮔﺮﭼـﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎده ﻫـﺴﺖ، وﻟـﯽ ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی وﺟﻮد ﯾﺎ ﻓﻘﺪان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺗﺼﻮر ﺳﺎدﮔﯽ رﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺟﺎی آن را ﻣﯽﮔﯿﺮد. رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧـﻮد دارد. (اﺳﭙﺮﯾﮑﺮ، وﯾﻨﺰل و ﻫﺎروی، .(2008 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺻﻄلاح رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺮت ﮐﻠـﯽ ﺷـﺨﺺ و ﺧﺸﻨﻮدی او از رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺷﺎره دارد. ﮔﺮﯾﻒ درﺗﻌﺮﯾﻒ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻇﻬـﺎر ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ زوﺟﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎر، زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ، ﺗﻮاﻓﻖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ، از ﻧـﻮع و ﺳـﻄﺢ رواﺑـﻂﺷـﺎن راﺿﯽاﻧﺪ، از ﻧﻮع و ﮐﯿﻔﯿﺖ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ وﻗـﺖ و ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﮔﺮﯾﻒ، .(2000
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان در ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آن را ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﯿﺲ (1375) ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ: ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﮐﯿﻨﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. وی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ: »اﺣـﺴﺎس ﺧﺸﻨﻮدی، رﺿﺎﯾﺖ و ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی ازدواج و زﻧـﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.« رﺿﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾـﮏ ﺧـﺼﻮﺻﯿﺖ ﻓـﺮدی در زن و ﻣـﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در واﻗﻊ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﻟﺬتﺑﺨﺸﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ زن و ﻣﺮد از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و رﺳﺎﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻧﺸﺎن دادن ﻣﯿﺰان ﺷﺎدی و ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﮏ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
٣٢
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺑﺘﺪاﺋﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ذﻫﻨﯽ ﺷﺨﺺ از ﺧﺮﺳﻨﺪی ﮐﻠﯽ وی در ﺟﺮﯾـﺎن راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺷﺎره دارﻧﺪ. ﻓﻠﯿﺘﭽﺮ، ﺳﯿﻤﭙﺴﻮن و ﺗﻮﻣﺎس(2000)1 ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و واﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﺮای ﻧﻘﺶ رﺿﺎﯾﺖ در ﮔﺴﺘﺮه راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺶ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻨﯿﺎدی ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄـﻪ ﻣـﯽﻧﮕﺮﻧـﺪ. ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﺗﻌﻬـﺪ، ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻋﺸﻖ، اﺷﺘﯿﺎق و ﺻﺪاﻗﺖ. آﻧﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ درﺑﺎره رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻧﯽ و ﺑﺮادﺑﻮری(1995) 2 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄـﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺛﺒﺎت راﺑﻄﻪ اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد: آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی-
ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار: ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻠﻖوﺧﻮ و ﺳﺒﮏ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ درون راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻣـﯽآورﻧـﺪ؛ روﯾﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮسزا: ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری، اﻋﺘﯿﺎد، ﻓﻘﺪان ﺷﻐﻞ؛ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ: ﻧﻈﯿـﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ.
در اواﯾﻞ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮﭼـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽﻫـﺎی ﻫﻤـﺴﺮان ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ (ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ) ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ در دوره اول راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﻌﺪاً. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮسﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ رخ دادﻧﺪ، ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺳﺎزﮔﺎری و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻟـﺰوم ﺗﻮاﻓﻖﺳﻨﺠﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج را ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ (ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ، ﻓﺎﺗﺤﯽ و دﻫﻘﺎﻧﯽ، .(2010 در زﯾﺮ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
1- Fletcher, Simpson & Thomas 2- Karney, & Bradbury
٣٣
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺳﻦ ازدواج: اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﻦ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ. ﭼـﻮن اﻧﺘﻈﺎرات و ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺮش اﺷﺨﺎص در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫـﺴﺘﻨﺪ، دارای ﺑﺎورﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت وﺳﯿﻊ ﺳﻨﯽ، ﺗﻔﺎوتﻫﺎی وﺳـﯿﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ زوﺟﯿﻦ و ﺳﻌﺎدت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
(ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ،1379؛ ﺣﺴﯿﻨﯽ،(1384
ﻣﻌﻤﻮلاً ازدواجﻫـﺎی زودﻫﻨﮕـﺎم1، ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻃـلاق ﺑـﻮدهاﻧـﺪ (ﭘـﺎرﮐﻤﻦ،2007؛ ﮔـﺎﺗﻤﻦ2، .(1994
ﮔﻮرﻣﻦ(1986)3 درﯾﺎﻓﺖ، اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾـﺪاری ازدواج را داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﺎﻧﯿﮑﺮ و رﻧﮑﯿﻦ(1985) 4 ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ، ﭘﺎﯾﺪاری ازدواج ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳـﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ازدواج اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ازدواج، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﮐﻨﻨـﺪه رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮی در ﺟﺮﯾﺎن ازدواج زود ﻫﻨﮕﺎم، ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد (ﮔﻮرﻣﻦ،.(1986 ﺗﻌﺎدل ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿلات: از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿلات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮدی اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺠﺎﻧﺲ در ﺗﺤﺼﯿلات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ازدواج و راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﻧﺎﮐﻮزﻧﯽ، راﺟﺮز؛1995؛ ﺣﺴﯿﻨﯽ،.(1384
ﺷﺎﻣﻠﻮ (1378) ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﺧﺘلاﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘـﻪ اﻣﮑـﺎن دارد ﮐـﻪ در ﻋـﯿﻦ اﺧﺘلاف ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﻌﺎدتﻣﻨﺪاﻧﻪای ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ازدواﺟﯽ ﮐـﻪ در آن اﺧﺘلاف ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ، اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﺤﺼﯿلات ﺑﺎلا و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎلا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد، زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻓﺮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎی ﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﺑﻬﺘـﺮ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ اﺳﺘﺮسﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ (ﮐﺎر، .(2004
1- Early marriage 2- Gottman 3- Gurman
4- Maneker & Rankin
٣۴

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.