رابطه

دانلود پایان نامه

یبغی: ف ض ر [ـَـ]، فاعل [هو]، خبر [مل]؛ بذلک: جار و مجرور؛ الاجر: م. به؛ وکافرنا: (و) عطف، مبتدأ، (نا) مضاف إ؛ یحامی: ف ض ر إ، فاعل [هو]، خبر [مل]
عن: ح. جرّ؛ الاصل: مجرور؛ ومن: (و) عالیه، مبتدأ؛ أسلم: ف م ب (ـَـ)، فاعل [هو]؛ نت: ح. جرّ؛ قریشٍ: مجرور؛ خلو: خبر؛ ممّا: جار و مجرور؛ نحن: مبتدأ
فیه: جار و مجرور، خبر (م)؛ بحلف: جار و مجرور؛ یمنعه: ف ض ر (ـَـ)، (ه) م. به، فاعل [هو]؛ أَو: ح. عطف؛ عشیره: معطوف؛ تقوم: ف ض ر (ـُـ)، فاعل[هی]؛ دونه: م. فیه، (ه) مضاف إ
فهو: (ف) عطف، مبتدأ؛ من: ح جر، مجرور؛ القتل: جار و مجرور؛ بمکان: مضاف إ؛ أَمن: مضاف إ، خبر [م]
وکان: (و) استثناف، ف م ب (ـَـ)؛ رسول: اسم کان؛ الله: مضاف إ؛ اذا: م.فیه؛ احمر: ف م ب (ـَـ)؛ الباس: فاعل؛ واحجَم: (و). عطف، ف م ب (ـَـ)؛ الناس: فاعل؛ قدم: ف م ب تان
اهل: فاعل [هو]، خبر کان [مل]، م. به؛ بینه: مضاف إ، (ه) مضاف إ؛ فوقی: (ف). عطف، ف م ب (ـَـ)، فاعل [هو]؛ بهم: جار ومجرور؛ اصحابه: م. به، (ه) مضاف إ؛ حرّ: م. به تان
السیوف: مضاف إ؛ وَالاسنه: (و) عطف، معطوف؛ فَقُتِلَ: (ف) عطف، ف م ب (ـَـ)؛ عبیده: ن. فاعل؛ بن: ف م ب (ـَـ)؛ الحارث: مضاف إ؛ یوم: م. فیه؛ بدر: مضاف إ؛ وَ قتل: (و)عطف، ف م ب (ـُـ)
حمره: ن. فاعل؛ یوم: م. فیه؛ احدٍ: مضاف إ؛ وقتل: (و) عطف، ف م ب (ـَـ)؛ جعفرٌ: ن. فاعل؛ یوم: م. فیه؛ موته: مضاف إ؛ پواراد: (و) استثناف، ف م ب (ـَـ)؛ من: فاعل؛ لو: ح. شرط
شئا: ف م ب (ـَـ)، (ت)فاعل؛ ذکرت: ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل؛ اسمه: م. به، (ه) مضاف إ؛ مثل: م. به؛ الذی: مضاف إ؛ ارادوا: ف م ب (ـَـ)، (و) فاعل؛ مِنَ: ح. جرّ؛ الشهادهٍ: مجرور
ولکن: (و) استثناف، ف م ب (ـَـ)؛ اجالهم: اسم کان؛ عجلت: مصاف إ، م. فیه، ف م ب (ـَـ)، فاعل؛ وَمنیته: (و). عطف، ف م ب (ـَـ)، فاعل؛ إُجلَّت: ف م ب تان، (ت)تأنیث، ن فاعل [هی]
فَیَا: (ف) استثناف، (یا) نداء؛ عجباَ: منادی؛ للدَّهرا: جار و مجرور؛ إذ: م. فیه؛ صِرتُ: ف م ب (ـَـ)، (ت) اسم صار؛ یقرن: ف ض ر (ـَـ)؛ بی: جار و مجرور؛ مَن: ن فاعل
لم: خبر صار [مل]، ح. جزم؛ یسع: ف ض ی [ی]، فاعل [هو]؛ بقدمی: جار و مجرور، (ی) مضاف إ؛ ولم: (و) عطف، ح. جزم؛ تکن: ف ض ض ح (ـَـ)؛ لهُ: جار و مجرور؛ کسابقتی: خبر کان [م]، جار و مجرور، (ی) مضاف إ
التی: نعت؛ لا: ح.نفی؛ یدلی: ف ض ر (ـُـ)؛ احدٌ: فاعل؛ بمثلها: جار و مجرور، (ه) مضاف إ؛ إلَّا: ح. استثنا؛ أَن: ح. نصب؛ یَدَّعی: ف ض ر (ـُـ)؛ مُدعٍ: فاعل، اسم کان [مل]
مَا: م. به؛ لا: ح. نفی؛ اَعرفُهُ: ف ض ر (ـُـ)، (ه) م. به، فاعل [انا]؛ وَلا: (و) عطف، ح. نفی؛ اظُنُّ: ف ض ر (ـُـ)، فاعل [انا]؛ اللهَ: م. به؛ یعرفه: ف ض ر (ـُـ)، (ه) م. به، فاعل [هو]
والحمدُ: (و) استثناف، مبتدأ؛ لله: جار و مجرور؛ علی: خبر [م]، ح. جرّ؛ کل: مجرور؛ حال: مصاف إ
وأَما: (و) استثناف، ح. شرط؛ مَا: مبتدا؛ سالت: ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل؛ من: ح. جرّ؛ دفع: مجرور؛ فتله: مضاف إ؛ عثمان: مضاف إ؛ الیک: جار و مجرور؛ فإنی: (ف). رابطه، ح. مسخ، (ی) اسمإن
نَظَرتُ: ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل، خبر إن [مل]، خبر ما [مل]؛ فِی: ح. جرّ؛ هَذَا: مجرور؛ الامر: عطف بیان؛ فلم: (ف) عطف، ح. جزم؛ أَرَهُ: ف ض ح [ی]، (ه). م. به
یَسَعُنی: فاعل [أنا]، ف ض ر (ـَـ)، لذا وقایه، (ی) م. به؛ دَفَعَهُم: فاعل، (ه) مضاف ؛ إلَیکَ: جار و مجرور؛ وَلا: (و)عطف، ح. نفی؛ إلی: ح. جرّ؛ غَیرِکَ: مجرور، (ک) مضاف إ
وَلَعَمرِی: (و) استثناف، (ل) ابتداء، مبتدأ، (ی) مضاف إ، خیر [م]؛ لئن: (ل) موطئه، ح. شرط جازم؛ لم: ح. جزم؛ تنزع: ف ض ج (ـَـ)، فاعل [أنت]، ح. جزّ، مجرور، (ک) مضاف إ
وَشِقَآقِک: (و). عطف، معطوف، (ک) نضلف إ؛ لَتَعرفَنَّهُم: (ل). قسم، ف ض ب (ـَـ)، (إنّ) توکید، (ه) م. به، فاعل [أنت]؛ عَن: ح. جرّ؛ قَلبل: مجرور؛ یَطلُیُونَکَ: ف ض ر(ن)، (ک) مضاف إ، (ک). م. به
لا: ح. مفی؛ یُکَلَّقُونَکَ: فضر(ن)، (و)فاعل، (ک).م.به؛ طَلَبَهُم: م. به تان، (ه) م. به؛ فی: فاعل [أنت]؛ بَرّ: مجرور؛ وَلا: (و). عطف، ح. تفی
بَحرٍ: معطوف؛ وَلا: (و). عطف، ح. نفی؛ جَبَلٍ: معطوف؛ ولا: (و). عطف، ح. نفی؛ سهلٍ: معطوف؛ إِلَّا: ح. استثناء؛ أَنَّهُ: ح. نسخ، (ه) اسن أنّ؛ طَلَب: خبرأنّ؛ یَسُوُءکَ: ف ض ر (ـُـ)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.