رادیو و تلویزیون

دانلود پایان نامه

بودن آن .
الف 1 )قابلیت نقل و انتقال داشتن : یعنی پدیدآورنده اثر ادبی و هنری می تواند حقوق مادی خود را که نسبت به اثر تولیدی به او تعلق می گیرد ، به دیگری منتقل نماید . مالکیت فکری هم مثل علامت تجاری یا دانش فکری خصوصیت تکثیری دارد ؛ یعنی در آن واحد و بدون تغییر در سراسر جهان قابل تکثیر و استفاده است بر خلاف مالکیت مادی که استفاده هم زمان ممکن نیست و صاحب آن نمی تواند در حالی که خودش بهره برداری شخصی می کند آن را در اختیار دیگران نیز قرار دهد . بنابراین در مالکیت فکری بهره برداری یا توسط شخص حقیقی صورت می پذیرد یا توسط شخص حقوقی است که با حفظ منبع به دیگران واگذار می شود . این انتقال ممکن است تمام حقوق مادی یا قسمتی از آن را در بر گیرد . هم چنین واگذاری و انتقال می تواند در قبال عوض یا بدون عوض متقابل صورت پذیرد . این انتقال از طریق ارث و وصیت نیز اعمال می گردد . « حقوق مادی پدیدآورنده اثر به مفهوم بهره برداری از اثر سینمایی به طور کلّی و جزیی برای مدت معین قابل واگذاری و انتقال است » . در لایحه قانون تشکیل سازمان نظام سینمایی در انتهای ماده 75 قابل نقل و انتقال بودن حقوق مادی را به صراحت بیان کرده است .
بر اساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصنّفان ، مؤلّفان و هنرمندان ، « پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد ذیل به غیر واگذار نماید :
تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن ؛
نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر ؛
ضبط تصویری یا صوتی بر روی صحنه یا نوار یا وسیله ای دیگر ؛
پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر ؛
ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن ؛
استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنر و تبلیغاتی ؛
بکاربردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگر که در ماده 2 این قانون درج شده است ؛
الف 2 ) موقتی بودن حقوق مادی ( محدود بودن به زمان و مکان ) : از شاخص های حقوق مادی محدود بودن به زمان خاص و معین است . زیرا اثر ادبی و هنری برای استفاده عموم پدید آمده است و اثری که باقی می ماند جزء دارایی فکری و معنوی جامعه می شود . بنابر این پس از مدت زمان معینی که به بهره برداری مادی از اثر منحصر به پدیدآورنده و بازماندگان او بوده و پس از این که آنان به قدر کافی از آن بهره مند شدند ، باید حقوق فردی نسبت به اثر به نفع حقوق جامعه ساقط شود و همگان بتوانند از آن برخوردار گردند .
هم چنین این لایحه در ماده 141 دارنده حق برنامه رایانه ای حق انحصاری انجام دادن یا اجازه انجام دادن امور را به شرح زیر برشمرده است :
تکثیر موقت یا دائمی اثر با هر وسیله و در هر شکل خواه به صورت کلی یا جزئی ؛
ایجاد هرگونه اثر اشتقاقی ؛
پخش اصل یا نسخه اثر ؛
در اختیار عموم قرار دادن اثر .
ب ) انواع حقوق مادی
ب 1 ) حق تکثیر و انتشار اثر
یکی از اصولی ترین حقی که برای دارنده اثر فکری بوجود می آید ، ممانعت از تکثیر و انتشار اثر می باشد . و لذا دارنده اثر می تواند از آثاری که بدون اجازه او نشر یا تکثیر و پخش شده است جلوگیری بعمل آورد . در حقوق ایران در ماده 2 قانون ترجمه و تکثیر کتب ، نشریات و آثار صوتی آمده است : « تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است » . ماده1 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای:حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. بر اساس ماده 5آئین نامه همین قانون حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هر گونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد
ب 2 ) حق پاداش و جایزه نقدی :
یکی دیگر از انواع حقوق مادی که در حقوق ایران پیش بینی شده و در هیچ یک از کنوانسیون برن و موافقت نامه تریپس به آن پرداخته نشده است ، بر اساس تبصره ماده 13 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان پاداش ، جایزه نقدی و امتیازاتی است که در مسابقات علمی ، ادبی ، و هنری مطابق شرائط احصاء آن ، به تولیدکننده اثر تعلق می گیرد، می باشد . هم چنین در ماده 14 آئین نامه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای ،
پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار مورد حمایت این آئین نامه تعلق می گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود. « حق استفاده از پاداش و جایزه در دو مورد وحدت پدیدآورنده اثر و صاحب پاداش و جایزه و عدم اتحاد آن دو قابل طرح است و در صورت انتقال ، سایر حقوق مادی هم چنان برای صاحب حق باقی است . غرض از وحدت پدیدآورنده اثر و صاحب پاداش و جایزه این است که پدیدآورنده اثر و صاحب پاداش و جایزه ، حق استفاده از حقوق مادی را به دیگری منتقل می کند و پس از انتقال این حقوق ، در مسابقات علمی ، ادبی و هنری شرکت می کند و به دریافت جایزه ای موفق می شود ، این جایزه متعلق به خود پدیدآورنده است نه منتقل الیه ؛ اما در صورتی که اتحاد پدیدآورنده اثر و صاحب پاداش و جایزه هنرپیشه ای که به دستور کارگردان نقش خاصی را در فیلمی بازی می کند ، این هنر پیشه خالق نقش خویش نیست ، پاداش و جایزه هم نه به صرف ایفای آن نقش تعلق می گیرد که مبتکر آن هنرپیشه ای است که آن نقش را بازی می کند نه پدیدآورنده » .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.