رضایت مشتریان، جذب منابع مالی

دانلود پایان نامه

ی و افق پیش رو نشان میدهد که بانکها برای تجهیز منابع پایدار و ارزانقیمت با چالش های جدی مواجه میباشند و باید به دنبال روشهای نوینی در جذب این منابع باشند.
از دو جهت این پژوهش جدید میباشد اول اینکه در پژوهشهایی که در زمینه تجهیز منابع صورت گرفته بیشتر بر روی منابع کلی بانک متمرکز بوده و بر روی منابعی که کمترین هزینه را برای بانک داشته باشد و به اصطلاح ارزان قیمت تحقیقی صورت نگرفته. دوم اینکه در پژوهشهای قبلی هر کدام فقط به یک جنبه و ارتباط یک یا دو متغیر را با جذب منابع بررسی نمودهاند. در این تحقیق به ارتباط چهار متغیر اصلی، مدیریتی، نیروی انسانی، مشتریان، فناوری(چن۱،۱۹۹۹، لافور۲۲۰۰۵، سرکا۳،۲۰۰۵)، در میزان جذب منابع ارزانقیمت پرداخته شد.

۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش:
اگر وظیفه یک بانک را در دو کلمه تجهیز منابع و تخصیص منابع خلاصه کنیم، موضوع این پژوهش در ارتباط با وظیفه اول بانک، یعنی تجهیز منابع است. بانکها از یک طرف با روشهای مختلف اقدام به جمعآوری منابع میکنند، و از طرف دیگر منابع جمعآوری شده را به بخشهای مختلف اقتصادی تخصیص میدهند. هیچ بانکی بدون منابع مالی نمیتواند به حیات خویش ادامه دهد. در حقیقت زیر بنا و لازمه تشکیل و ادامه حیات هر بانکی به جذب منابع مربوط است.
بانکها زمانی قادر به فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده، در صدد افزایش آن برآیند. شناسایی عوامل موثر بر افزایش منابع مالی برای بانکها امری ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع اولین و محکمترین پله دستیابی به سود، افزایش منابع، مخصوصا منابع ارزانقیمت است (رمضانی،۱۳۸۵).
به علت اهمیت تجهیز منابع برای بانکها، رقابت شدیدی در این زمینه ایجاد شده است. یکی از عمدهترین دلایل استفاده فناوری پیشرفته و ارائه خدماتی نظیر تلفنبانک، فاکس بانک، کارتهای هوشمند، برای جلب اطمینان بیشتر مردم به سپردهگذاری در بانکها میباشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینههای جدیدی جهت جذب سپرده ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مشتریان به وجود آمده است، که برخی از آنها عبارتند از: بانکداری از طریق تلفن همراه و استفاده گسترده از شبکه اینترنت، ارائه خدمات بانکی مانند چک و پول الکترونیکی و رواج روز افزون تجارت الکترونیکی و رواج روزافزون تجارت الکترونیکی در عرصه فعالیتهای اقتصادی.
سوال مطرح آن است که چه متغیرهایی در جذب منابع ارزان قیمت تأثیر گذار هستند؟ آیا عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی، رضایت مشتریان، عوامل فناوری(چن۴،۱۹۹۹، لافور۵۲۰۰۵، سرکا۶،۲۰۰۵) بر میزان و موفقیت بانکها در جذب منابع ارزان قیمت تأثیرگذار هستند یا خیر؟ و اینکه در صورت تأثیرگذاری، تأثیر هر کدام از متغیرهای مذکور به چه میزان است. در این پژوهش پاسخ مناسبی به این سؤالات داده شد.
این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و بر اساس هدف از نوع کاربردی میباشد. با توجه به مدل ارائه شده تأثیر چهارمتغیر:عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی، رضایت مشتریان، عوامل فناوری، به عنوان متغیرهای مستقل اصلی بر متغیر وابسته جذب منابع ارزان قیمت مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. ابزار جمعآوری اطلاعات شامل تحقیقات مستقل، منابع کتابخانهایی، اینترنتی و سایر بانکهای اطلاعاتی و همچنین پرسشنامه بود. برایتحلیلآماریدادههاازفنونآمارتوصیفی)تنظیمجداولتوصیفی،میانگینوانحرافمعیار( واستنباط )آزمونt استیودنت، فیشر، آزمون کلمگروف-اسمیرنوف، آزمون همبستگی، آزمون آنووا) استفاده شد تا مناسب بودن آن از دید جامعهی آماری ارزیابی و بیان شود. دادههای گردآوری شده از پرسشنامهها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با بررسی فرضیات، مناسب بودن مدل مشخص گردید.
متغیرهای پژوهش شامل:
۱- متغیر مستقل: عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی، رضایت مشتریان، عوامل فناوری.
۲- متغیر وابسته: جذب منابع ارزان قیمت.

۱-۴ اهداف پژوهش:
۱-۴-۱ اهداف کلیپژوهش:
هدف ازاین پژوهش شناخت عوامل مؤثربر جذب منابع ارزان قیمت بانکی مؤسسه مورد مطالعه که کمترین هزینه را برای بانک داشته باشد وهمچنین درجه اولویت این عوامل از لحاظ میزان اثربخشی به منظور تقویت منابع بانک از لحاظ حجم ریالی است. عوامل مورد نظر دراین تحقیق ، عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی, رضایت مشتریان، عوامل فناوری الکترونیکی میباشد.

۱-۴-۲ اهداف ویژه پژوهش :
* شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر جذب منابع مالی ارزانقیمت بانکهای مورد مطالعه
* شناسایی عوامل نیروی انسانی مؤثر بر جذب منابع مالی ارزانقیمت بانکهای مورد مطالعه
* شناسایی عوامل رضایت مشتریان مؤثر بر جذب منابع مالی ارزانقیمت بانکهای مورد مطالعه
* شناسایی عوامل فنآوری مؤثر بر جذب منابع مالی ارزانقیمت بانکهای مورد مطالعه

۱-۴-۳ اهداف کاربردی:
در فعالیتهاییکبانک، جذبمنابعمالیازاهمیتبسیارزیادیبرخورداراست، زیراموفقیتدراینزمینهمیتواندعاملیبرایموفقیتدرسایر زمینههاباشد،جذبمنابعمالی ارزان قیمتبرایهربانک وسیستمبانکیهمبهعواملبرونسازمانیوهمبهعواملدرونسازمانی مربوطمیشود،لذاشناختاینعواملومیزانتأثیرگذاریهرکدامازآنهابرایموفقیتدراینزمینهمهمواساسیاست. بر همین اساس نتایج بهدست آمده از این پژوهش میتواند برای کلیه بانکها و موسسات مالی به صورتی کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۵ قلمرو پژوهش:
۱-۵-۱ قلمرو
زمانی:قلمرو زمانی این تحقیق نیمه دوم سال ۱۳۹۱ است.
۱-۵-۲ قلمرو مکانی:قلمرو مکانی پژوهش، شعب بانکهای دولتی ( ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن ) شهر کرمانشاه بوده است.
۱-۵-۳ قلمرو موضوعی:این پژوهش رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت بانک و جذب منابع مالی را مورد شناسایی قرار میدهد.

۱-۶ سؤالات و فرضیات پژوهش:
سؤال کلی این تحقیق عبارت است: “از متغیرهایی که در جذب منابع ارزانقیمت موثرند کدامند؟”.
سؤال ویژه این تحقیق عبارت است از: “تاچه اندازه جذب منابع مالی ارزان قیمت در بانک ها تحت تاثیر متغیرهای مدیریتی، رضایت مشتریان ، نیروی انسانی، ، فناوری رایانهای قراردارد؟”

همچنین فرضیات پژوهش عبارتند از :
۱- عوامل مدیریتی بر موفقیت بانکهای دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزانقیمت تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
۲- عوامل نیروی انسانی بر موفقیت بانکهای دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزانقیمت تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
۳- رضایت مشتریان بر موفقیت بانکهای دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزانقیمت تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
۴- عوامل فناوری بر موفقیت بانکهای دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزانقیمت تأثیرمثبت و معنیداری دارد.

۱-۷ تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات:
الف- تعاریف مفهومی:
۱- مهارتهای انسانی: استفاده ازکارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق وتحصیلات مرتبط باشند به منظورکاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان درخصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است.زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفههای اساسی افزایش وارتقای کارایی محسوب میشود(یزدانی و دهنوی، ۱۳۸۴).
۲- رضایت مشتریان: رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمت ایجاد می‌شود. این احساس از تقابل انتظارات ، مشتری و عملکرد عرضه کننده بهوجود می‌آید. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات ارزیابی شود در مشتری احساس رضایت ایجاد میشود در صورتی که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد موجب ذوق‌زدگی و سطح پایین‌تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی مشتری می‌شود.
۳- کیفیت: نارضایتی و ذوق‌زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در قالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می‌شود(ابراهیم‌زادگان، ۱۳۸۵).
۴- فنآوری:فناوری (تکنولوژی) شیوه و شگرد ساخت و کاربرد ابزار، دستگاه‌ها، ماده‌ها وفرایندهایی است که گرهگشای دشواری‌های انسان است. فناوری یک فعالیت انسانی است واز همین رو، هم ازدانش و هم از مهندسی دیرینهتر است.

بر این پایه واژهفناوری اغلب به نوآوری‌ها و نوابزارهایی اشاره دارد که از اصول و فرایندهای تازهیافته? دانشی بهره می‌گیرند. از این رو مقوله فناوری ممکن است در بدو مواجهه عجیبو محیر العقول جلوه کند. لیکن چنین نیست. حتی نوآوری‌های بسیار کهن مانند چرخ همنمونه‌هایی از فناوری بوده و به شمار می‌روند. از مصداقهای فناوری نزد قدما فوتکوزه‌گری بوده‌است (اندرو،۱۹۹۳).
۵- منابع ارزانقیمت: منابعی است که بر خلاف منابعی که بانک در قبال آن به مشتری متعهد است، هیچگونه تعهدی بانک در خصوص پرداخت تسهیلات یا سود به دارنده حساب ندارد.
۶- سپردههای قرضالحسنه: سپردههایی هستند که ماهیت قرضالحسنه دارند و هدف سپردهگذار از تودیع وجوه در این حساب دریافت سود نیست.
۷- عوامل حیاتی موفقیت ( CSF )7: عبارت است از تعداد محدودی از عوامل و معیارها که برای رسیدن به نتایج مورد انتظار ضروری بوده و اگر وضعیت آنها رضایتبخش باشد، موفقیت سازمان در رقابت با سایر سازمانها را تضمین خواهد کرد ( روچارت، ۱۹۷۹)۸.
ب‌- تعاریف عملیاتی:
۱- عوامل فناوری: منظور از عوامل فناوری در این پژوهش عبارت است از هر نوع ابزار فناوری که قابلیت استفاده در سیستم بانکی در جهت کسب اهداف مورد نظر را داشته باشد. از جمله شبکه اینترنت و تلفن که بستر لازم برای بانکداری اینترنتی و موبایل بانکینگ را فراهم میآورند و همچنین سختافزارهایی که در این بستر قابل استفاده میباشند از جمله دستگاههای خودپرداز و pos.همچنین سیستمهای نرمافزاری مرتبط که امکان ارایه خدمات مناسب و موثر در سیستم بانکداری را فراهم میآورند.
۲- رضایت مشتریان: منظور از رضایت مشتری عواملی است که میتواند در سیستم بانکداری موجبات رضایت او را فراهم آورد و باعث جذب منابع مالی او توسط بانک به بهترین صورت و کم هزینه ترین روش و در بلندمدت باشد.از جمله توجه کارکنان به مشتریمداری و سیستم بررسی شکایات و دریافت پیشنهادات مشتریان بانک.
۳- عوامل نیروی انسانی: منظور از عوامل فوق در این پژوهش مهارتهایی است که نیروی انسانی سیستم بانکی به میزان کافی و به نحوی مناسب و موثر واجد آن باشد تا امکان دسترسی به اهداف مورد نظر و جذب منابع ارزان قیمت میسر گردد.از جمله مهارتهای انسانی، ادراکی و فنی کارکنان که در کنار سایر شایستگیهای آنان مورد توجه میباشد.
۴- عوامل مدیریتی: منظور از عوامل مدیریتی هرگونه فعالیت مدیریتی میباشد که در جهت دستیابی بهتر به اهداف سازمان و جذب بهتر منابع صورت میگیرد. از جمله فعالیتهای مدیریتی در حوزه منابع انسانی، تبلیغات، مکانسنجی شعب و مواردی از این دست که در نهایت موجبات جذب من
ابع مورد نظر را فراهم میآورد.
۵- منابع ارزان قیمت: منظور از منابع فوق در این پژوهش هرگونه منابع مورد نیاز بانکی از جمله منابع مالی و سرمایه میباشد که با اعمال موثرترین و مناسبترین روشهای مدیریتی و کسب وکار و استفاده از عوامل انسانی مطلوب و بکارگیری فناوری به سهلترین روش و با کمترین هزینه قابل دستیابی و استفاده است.
۶- سپردههای قرضالحسنه: در پژوهش حاضر منظور از سپردههای قرضالحسنه، قرضالحسنه پسانداز و جاری است که نسبت به سایر منابع اقتصادیتر بوده و در نتیجه مورد توجه گروههای مختلف بانکی است.
۷- عوامل حیاتی موفقیت( CSF ): در صنعت بانکداری، شناسایی و مشخص نمودن بازندهها و برندهها در محیط پیرامون، کار ساده و آسانی نیست. از این رو، برای شناخت این مورد در این پایاننامه سعی شده است تا فاکتورهای حیاتی موفقیت در صنعت بانکداری در زمینه جذب منابع ارزانقیمت تعیین شود. کاربرد عوامل حیاتی موفقیت رویکردی است که فاکتورهای مناسب واقعی را در صنعت بانکداری مشخص مینماید و میتواند اطلاعات مورد نیاز مدیران عالی سازمان را به طور بارز نشان دهد، فاکتورهایی مانند: مدیریتی، نیروی انسانی، رضایت مشتریان، فناوری.

فصل دوم
ادبیات و پیشینهی پژوهش

۲-۱مقدمه:
نظام بانکی دولتی ایران به عنوان مراکز مالی که اکثریت مردم با آنها سر و کار دارند، امروزه با چالشهای بیشماری مواجه هستند. حضور بانکهای خصوصی، ظهور بحرانهای مالی در سرتاسر جهان، زمزمه فعالیت بانکهای خارجی و همچنین پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، نیاز به تغییر نگرش در نحوه ارائه جذب منابع را به یک الزام تبدیل نموده است. الزامی که خود نیازمند راهبردهای متنوعی است تا بتوان به وسیله آنها بر چالشهای مذکور فائق آمد.
موارد بالا منشاء پیدایش راهبردهایی است که بانکهای بزرگ و کوچک اما پیشرو در سرتاسر جهان را به تکاپو انداخته تا در جذب منابع گام بردارند(رسول اف، ۱۳۸۴).
بنابراین در این فصل ابتدا به توضیح مختصری از بانک و مراحل شکل گیری آن،سیرتحول بانکداری در ایران، منابع سیستم بانکی، انواع تقسیمبندی سپردههای بانکی، تجهیز منابع مالی در نظام بانکی پرداخته میشود.
۲-۲ مبانی نظری پژوهش:
۲-۲-۱ بانک و مراحل شکل گیری آن:
بانکداری در جهان تقریبااز زمانی که بشر غارنشینی را رها کرد و به زندگی اجتماعی روی آورد و دادوستد و مبادله کالا را شروع نمود، آغاز گردید. زندگی اجتماعی نیازمند مراودات و مناسبات اقتصادی داد و ستد میباشد، بر این اساس از زمانی که بشر به تولید کالای مازاد بر نیاز خود پرداخت، باب تجارت شروع شد. ابتدا به ابزار پرداخت و سنجش ارزش، با عنوان پول نیاز یافت و با پیشرفت تجارت، به خدماتی همچون وصول مطالبات از خریداران دور و نزدیک، سپردن وجوه به جایی امن و مطمئن و رفع

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید