روش کتابخانه ای

دانلود پایان نامه

3- بیآزارشیرازی، عبدالکریم، ارتباط وتناسب آیات در قرآن، کیهان اندیشه، بهمن و اسفند 1368.
4- قانعی، علی، تناسب آیات قرآن کریم، مجلّهی معرفت، شماره 122، خرداد 1388.
5- میرباقری، سید محسن، ارتباط آیات درسور قرآن کریم با نگاه به سوره التحریم، مجلّهی پژوهش دینی، شمارهی7، تابستان 1386.
6- همامی، عباس، پژوهشی در تناسب آیات و سوره های قرآن، قرآن در آیینه پژوهش،، تهـران، هستی نما،1380.
بررسیهای انجام شده نشان میدهدکه تاکنون تحقیق مستقلی درزمینهی ارتباط وتناسب آیات سورهی “نساء” انجام نگرفته و این موضوع، کاملاً جدید است. بنابراین، با توجه به عدم وجود تحقیق مستقلی در این زمینه، پژوهش حاضر می تواند جهت تامین هدف مورد نظر، مفید واقع گردد.
1-4- فرضیه ها
خطوط ارتباطی متفاوت در سوره نساء قابل شناسایی است.
اهداف اصلی سوره نساء با شناسایی خطوط ارتباطی این سوره پدیدار می شود.
شبکه ارتباطی سوره نساء که از رهگذر ارتباط مستمر بین خطوط پدید آمده قابل شناسایی است.
1-5- روش
در این تحقیق که با روش کتابخانه ای انجام گرفته است مراحل ذیل مورد نظر بوده است:
بررسی موضوعی یکایک آیات
دسته بندی موضوعات و تعیین خطوط ارتباطی
سازماندهی هر یک از خطوط به صورت مستقل
بررسی نحوه انتقال بین خطوط و یافتن نقاط منقطع
جستجوی شبکه ارتباطی حاکم بر سوره
1-6- اصطلاحات
1-6-1- خط ارتباطی
در این نوشته به مجموعه آیاتی که به لحاظ موضوعی با یکدیگر وحدت دارند یک خط ارتباطی گفته می شود، این مجموعه آیات ممکن است بدون فاصله و پشت سر هم قرار گرفته باشند و یا اینکه به فاصله برخی موضوعات دیگر تشکیل دهنده یک خط ارتباطی باشند.
1-6-2- شبکه ارتباطی
خداوند حکیم خطوط ارتباطی و موضوعات متنوعی را که در سوره وجود دارد با هم پیش می برد. در نتیجه این موضوعات و خطوط به صورت شبکه ای رابطه ی تنگاتنگ و چند جانبه ای با یکدیگر دارند و دائم بین این خطوط، جا به جایی صورت گرفته است و علت آن ضرورتهایی می باشد که عامل انتقال و جابجایی بین موضوعات می باشد، یعنی مطرح شدن و تداعی شدن یک موضوع در آیه ای عامل قطع موضوع قبلی و مطرح شدن موضوع جدیدی می باشد. به تعبیر دیگر ضمن اشاره به یک موضوع، موضوعی دیگر تداعی می شود و پس از آنکه این موضوع ادامه داده شد موضوعی دیگر تداعی می شود و این کار در طول سوره انجام گرفته است لذا خداوند حکیم این موضوعات را به گونه ای با هم پیش برده است که ظاهراً موضوعاتی پراکنده و بی ارتباط با یکدیگر هستند در حالیکه دائماً این جابجایی ها در سوره مطرح می باشد که با تدبر و عمیق شدن و فهم صحیح آیات می توان به راز این جابجایی ها پی برد.
1-6-3- نقاط تلاقی
نقاط تلاقی یعنی نقاط اتصال چند خط ارتباطی که هم در میان خطوط اصلی مطرح می باشد و هم در میان خطوط فرعی اما در بررسی ارتباط شبکه ای، نقاط تلاقی میان خطوط اصلی اهمیت ویژه ای دارد.
1-6-4- لفافه ها

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.