روش

دانلود پایان نامه

در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر ﮔﺎم ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ:
-1 اﻫﻤﯿﺖ راﺑﻄﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن، -2 آﻣﻮزش ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای درک و ﻓﻬﻢ ﺳﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻓـﺮدی ﺷﺎن، -3 ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﯿﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، -4 ﺑـﺎزآﻣﻮزی و ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﺟﻬـﺖﮔﯿـﺮی دوﺑـﺎره ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﮐﺎرﻟﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران، .(2006
اﯾﺠﺎد و ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ: اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺪلاﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن آن زوﺟﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و درک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﻧﺨـﺴﺖ، ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻫﺪاف و رﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﮐﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
درک و ﻓﻬﻢ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ: ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای درک و ﻓﻬﻢ ﺑﺎورﻫﺎ، اﺣﺴﺎﺳﺎت، اﻧﮕﯿﺰهﻫـﺎ و اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻒ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ زوﺟـﯿﻦ ﺑـﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ادراﮐﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(دﯾﻨﮑﻤﯿـﺮ و دﯾﻨﮑﻤﯿـﺮ، .(1982
ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای درک ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ، ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻌﺎرضﻫﺎ اﺳـﺖ. ﻓﻬﺮﺳـﺖ زﯾـﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ و ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ ﺑـﯿﻦ زوﺟـﯿﻦ را ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. ﮐـﺎر، ﻫﻤﮑﺎری در اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات ﺧﺎﻧﻪ، رواﺑﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ دوﺳـﺘﺎن و دﯾﮕـﺮان، راﺑﻄـﻪ ﺟﻨـﺴﯽ، ﻣﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ، اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، اﻗﺘﺼﺎد و ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳلاﻣﺘﯽ و ﻇﺎﻫﺮ، ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺒﺖ و ﻋلاق.
درﻣﺎﻧﮕﺮان آدﻟﺮی ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ، ﭼﮑﯿﺪهای از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻢ– ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭼﮑﯿﺪه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﮔـﻮﯾﯽ درﻣـﺎﻧﮕﺮ در ﺣـﺎل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و آﻣﻮزش اﺳﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ زوﺟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. زوﺟﯿﻦ ﻣـﯽ-
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﭼﮑﯿﺪه درﻣﺎﻧﮕﺮ، ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. درﻣـﺎﻧﮕﺮان ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زوج ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ(درﯾﮑﻮرز، .(1950
١٠١
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﯿﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ: ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺷﺘﺒﺎه و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد-آﺳﯿﺐرﺳﺎن و درﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در روانﺷﻨﺎﺳﯽ آدﻟﺮی ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ »ﺗـﻒ اﻧـﺪاﺧﺘﻦ در ﺳﻮپ ﻣﺮاﺟﻊ«1 اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ (دﯾﻨﮑﻤﯿـﺮ ودﯾﻨﮑﻤﯿﺮ،.(1982 روﯾﮑﺮد ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ و ﻧﻘﺶ آن در درک ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ و اﻧﺤلال آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻋﻤﺪهای ﻣﯽﮐﻨﺪ (اﺳﺘﯿﻦ،.(2003 ﺗﺴﻬﯿﻞ و اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﺳـﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درک ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﻮدن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻫﺪاف ﺟﺎری در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﺟﺰء ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ روﯾﮑﺮدﻫـﺎی روانﭘﻮﯾـﺸﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻫـﺮ ﻣﺪاﺧﻠـﻪای در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺮای اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻠﻨﮕﺮ زدن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﻓﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﯾﻮﺳﻔﯽ، ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ و ﻓـﺘﺢ-
آﺑﺎدی، .(1388 در روﯾﮑﺮد آدﻟﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زوﺟﯿﻦ، ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﯿـﻨﺶ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ
(ﮐﻤﭙﺒﻞ و اﺳﻤﯿﺖ، .(2003 در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﯾـﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ، ﺑﯿـﻨﺶ ﺑـﻪ ﺑـﺎزداری اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ دارای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻋﻘلاﻧﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ (ﮐﺎﺳﺘﻨﮕﺎی و ﻫﯿـﻞ، 2007؛
اﻟﯿﺲ، .(1375 اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞﻧﮕﺮی آدﻟﺮی از ﭘﺬﯾﺮش آن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزد، در ﻋﻮض روانﺷﻨﺎﺳﺎن آدﻟﺮی ﺑﯿﻨﺶ را درک ﺑﯿﻤﺎر از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ رﻓﺘﺎر و ادارکﻫﺎی اﺷـﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ در زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎزآﻣﻮزی و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی دوﺑﺎره ﺑﻪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋلاﻗﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ: ﺟﻬـﺖﮔﯿـﺮی دوﺑـﺎره ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ، اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﯿﻨﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ-
ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﺪف از ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی دوﺑﺎره، آﻣﻮزش ﯾﮏﺳﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض، ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﮐـﺸﯿﺪن ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻌﯿﻮب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ (ﮐﺎرﻟﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران، 2006؛ اواﻧـﺰ و
1- Spitting in the client soup
١٠٢
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.