روش

دانلود پایان نامه

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ روش آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ α=0/81 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎ ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: ﺗﺤﺮﯾﻒ آرﻣﺎﻧﯽ α=0/71،
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ α=0/77، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽα=0/68، ارﺗﺒﺎطα=0/52، ﺣﻞ ﺗﻌﺎرضα=0/73، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽα=0/60،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ α=0/41، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ.α=0/46 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺮﯾﭻ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزآزﻣﺎﺋﯽ ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ r=0/72 ﺑﻮد.
-2 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮحواره ﯾﺎﻧﮓ1 (ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه): ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮحوارهﻫﺎ (YSQ)، ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎﻧﮓ
(1994) ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮحوارهﻫﺎ (YSQ-SF) ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی 15 ﻃﺮحواره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ (ﯾﺎﻧﮓ،(1998 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ دارای 205 ﺳﻮال و ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه 75 ﺳﻮال دارد. ﻫﺮ ﺳﻮال ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 6 درﺟﻪای ﮐﺎﻣلاً( ﻏﻠﻂ=،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً1 ﻏﻠﻂ2=، ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﻠﻂ3=، اﻧﺪﮐﯽ درﺳﺖ=،4 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً درﺳﺖ5=، ﻣلاًﮐﺎ درﺳﺖ(6= ﻧﻤﺮهﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد. در ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه، ﻫﺮ ﻃﺮحواره ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ ﺳﻮال ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ-
ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻧﻤﺮه ﺑﺎلا ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ از ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه 75) ﺳﺆاﻟﯽ) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮحواره ﯾﺎﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 15 ﻃﺮحواره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ 5 ﺣﻮزه ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ. اﯾﻦ ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﻃﺮد(-1رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ/ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ،-2 ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی/ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر، -3 ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ،-4ﻧﻘﺺ/ﺷﺮم،-5
اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ)،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺘﻞ -6)واﺑﺴﺘﮕﯽ/ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ،-7 آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر/ ﺑﯿﻤﺎری، -8ﺧﻮد ﺗﺤﻮلﻧﯿﺎﻓﺘﻪ،-9 ﺷﮑﺴﺖ)، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻞ(-10اﺳﺘﺤﻘﺎق/ ﺑﺰرگﻣﻨﺸﯽ،-11
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری و ﺧﻮد-اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ)، دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖﻣﻨﺪی(-12 اﻃﺎﻋﺖ،-13اﯾﺜﺎر) و ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﺑﺎزداری -14)ﺑﺎزداری ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ،-15ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ/ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ). 15 ﻃﺮحواره ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول 3-3 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
1- Young Schema Questionnaire (YSQ)
١١۶
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ﺟﺪول :3-3 ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ردﯾﻒ
ﻃﺮحوارهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ
ﺳﻮالات
1
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
1،2،3،4،5

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.