د کود شیمیایی و تیمار تلفیقی کود شیمیایی+ زیستی به صورت سرک می‌باشد (جدول ۴-۱۸).
جدول۴-۱۷ برش دهی اثر متقابل تنش خشکی و سطوح کود زیستی در تیمارهای تنش خشکی بر تعداد دانه در ردیف و تعداد دانه در واحد سطح
سطوح تنش خشکی
درجه آزادی
میانگین مربعات

تعداد دانه در ردیف
تعداد دا

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید