فریقین

دانلود پایان نامه

وَکیف: (و) استثناف، حال؛ أنتَ: مبتدأ؛ صانعُ: خبر؛ إذا: م.فیه؛ تَکَشِّفَت: ف م ب (ـَـ)، (ت) تأنیث؛ ع«کُ: جار و مجرور؛ جَلَابِیبُ: فاعل؛ مَا: مضاف إ؛ أنتَ: مبتدأ؛ فِیهِ: جار و مجرور، جر [م]
مِن: ح. جرّ؛ دُنیَا: مجرور؛ قَد: ح. تحقیق؛ تَبَهَّجَت: ف م ب (ـَـ)، (ت). تأنیث، فاعل [هی]؛ بِزِینَتِهَا: جار و مجرور، (ه) مضاف إ، (و) عطف، ف م ب (ـَـ)، (ت) تأنیث، فاعل [هی]
بِلَذَّتِها: جار و مجرور، (ه) مضاف إ؛ دَعَتکَ: ف م ب (ـَـ)، (ت)ـ أمیث، (ک). م. به، فاعل [هی]؛ فَأَجَیتَهَا: (ف) عطف، ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل، (ه) م. به، (و) عطف
فَأَطَعتَهَا: (ف) عطف، ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل، (ه) م.به؛ وَإنَهُ: (و) استثناف، ح. نسخ، (ه) اسم‌ إنَّ؛ یُوشِکُ: ف ض ر (ـَـ)؛ أَن: ح. نصب؛ یَقفَکَ: ف ض ر (ـَـ)، (ک) م. به، فاعل [هی]
وَقَادَتکَ: ف م ب (ـَـ)، (ت) تأنیث، (ک)م. به، فاعل [هی]؛ فَأَتبَعتَهَا: (ف) عطف، ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل، (ه) م. به؛ وَأَمَرَتکَ: (و) عطف، ف م ب (ـَـ)، (ت). تأنیث، (ک) م. به
وَاقِفٌ: فاعل، فاعل [مل]، خبر أنّ [مل]؛ عَلَی: ح. جرّ؛ مَا: مجرور؛ لا: ح. نفی؛ یُنجِیکَ: ف ض ر [ـَـ]، (ک) م. به؛ مِنهُ: جار و مجرور؛ مِجِّنَّ: فاعل؛ فَاقعَس: (ف) فصحیه، ف ا ب (ـَـ)، فاعل [أنت]
عَن: ح. جرّ؛ هَذَا: مجرور؛ الأَمرِو: عطف بیان؛ وَخُذ: (و) عطف، ف م ب (ـَـ)، فاعل (أنت)؛ أَهبَهَ: م. به؛ الحِسَابِ: مضاف إ؛ وَ شَمَّر: (و). عطف، ف م ب (ـَـ)، فاعل [أنت]
لما: جار و مجرور؛ ققد: ح. تحقیق؛ نَزَلَ: ف م ب (ـَـ)، فاعل [هو]؛ بِکَ: جار و مجرور؛ وَلا: (و). عطف، ح. جزم؛ تُمَکَّنِ: ف ض ج (ـَـ)، فاعل [أنت]؛ الغواهَ: م. به؛ مِن: ح. جرّ؛ سَمعِکَ: مجرور، (ک) مضاف إ
إِلاوَ: (و). عطف، (إن) شرط جازم، ح. نفی؛ تَفعَل: ف ض ج (ـَـ)؛ أُعلِمکَ: فاعل [أنت]، ف ض ج (ـَـ)، (ک). م. به، فاعل [أنا]؛ مَا: م. به تان؛ أَغفَلتَ: ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل
مِن: ح. جرّ؛ نَفسِکَ: مجبور، (ک) مضاف إ؛ فَإِنَّک: (ف). تعلیل، ح. نسخ، (ک) اسم إن؛ مُترَفُ: خبر. إنّ؛ قَد: ح. تحقیق؛ أَخَذش: ف م ب (ـَـ)؛ الشیطلانُ: فاعل؛ مِنکَ: جار و مجرور؛ مأخَذَهُ: م. به، (ه) مضاف إ
وَبَلَغَ: (و) عطف، ف م ب (ـَـ)، فاعل [هو]؛ فِیکَ: جار و مجرور؛ أَمَلَهُ: م. یه، (ه) مضاف إ؛ وَجَرَی: (و) عطف، ف م ب [ـَـ]، فاعل [هو]؛ مِنکَ: جار و مجرور؛ مَجرَی: م. فیه
الرُوح: مضاف إ؛ وَالدَّم: (و) عطف، معطوف
وَمَتَی: (و) استثناف، م. فیه؛ کُنتُم: ف م ی (ـَـ)، (ت) اسم کان؛ یَا: (یا). نداء؛ مُعاوِیهُ: منادی؛ ساسهَ: خبر کان؛ الرعیّه: مضاف إ؛ وَوُلاهَ: (و) عطف، نعطوف؛ أَمرِ: مضاف إ؛ لبلُمّه؟: مضاف إ
یغیر: جار و مجرور؛ قرم: مضاف إ؛ سابق: نعت؛ وَلا: (و). عطف، ح. نفی؛ شرف: معطوف؛ باسقٍ: نعت؛ وَنَعُوذُ: (و) استثناف، ف ض ر (ـَـ)، فاعل [نحن]؛ باللهِ: جار و مجرور؛ مِن: ح. جرّ
لُزُوم: مجرور؛ سَوَابِقِ: مضاف إ؛ الشَّقاءِإ: مضاف إ؛ وَأُحَذَّرکَ: (و) عطف، ف ض ر (ـَـ)، (ک) م. به، فاعل [أنا]؛ أَن: ح. نصب؛ تَکُونَ: ف ض ن (ـَـ)، اسم کان [أَنت]؛ مُتَمَادِیاَ: خبر کان؛ فِی: ح. جرّ
غِرَّهِ: مجرور؛ آلأمَنیّهِ: مضاف إ؛ مُختَلِفُ: خبر کان تان؛ الَلاَنِیهِ: مضاف إ؛ وَالَّسریرهِ: (و) عطف، معطوف
وَقَد: (و) استنثاف، ح. تحقیق؛ دَعَوتَ: ف م ب (ـَـ)، (ت) عطف؛ إِلَی: ح. جرّ؛ الَحربِ: مجرور؛ فَدَعٍ: (ف) فصیحه، ف أب [ی]، فاعل [أنت]؛ النَّاسَ: م. به؛ جَانباً: م. فیه
وَاخرَج: (و) عطف، ف إب (ـَـ)، فاعل [أنت]؛ إِلی: جار و مجرور؛ وَ أَعفّ: (و) عطف، ف إب [ی]، فاعل [أنت]؛ الفریقینِ: م. به؛ مِن: ح. جرّ؛ القتال: مجرور؛ لیعلمَ: (ل). نصب، ف ض ن (ـَـ)؛ أَیۀُنَا: مبتدأ، (نا) مضاف إ
المَرِین: خبر، ن. فاعل [مل]؛ عَلَی: ح. جرّ؛ قَلبِهِ: مجرور، (ه) مضاف إ؛ وَالمُغَطَّی: (و) عطف، معطوف؛ عَلَی: ح. جر؛ بَصَرِهِ: مجرور، (ه) مضاف إ
فأنا: (ف) استقناف، مبتدأ؛ أَبُو: خبر؛ حسنٍ: مضاف إ؛ قاتلُ: خبر تان؛ جَدَّک: مضاف إ، (ک) مضاف إ؛ خالِکَ: (و) عطف، معطوف، (ک) مضاف إ؛ وَأَخیکَ: (و) عطف، معطوف، (ک) مضاف إ
شَدخاً: م. مطلق؛ یوم: م.فیه؛ بدرٍ: مضاف إ؛ وَذلِکَ: (و)عطف، مبتدأ؛ السَّیفُ: عطف بیان؛ مَعِی: م. فیه، (ی) مضاف إ، خبر [م]؛ وَبذَلّکَ: (و) عطف، جار و مجرور؛ القَلبِ: عطف بیان
القی: ف ض ر [ـُـ]، فاعل [أنا]؛ عَدُوِّی: م. به، (ی) مضاف إ؛ ما: ح. نفی؛ استبدلتُ: ف م ب ()، (ت) فاعل؛ دیناًَ: م. به؛ وَلا: (و) عطف، ح. نفی؛ استحدَثُتُ: ف م ب ()، (ت)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.