فعل مجهول

دانلود پایان نامه

إلی: ح. جرّ؛ الشیطانِ: مجرور؛ المغوی: نعت، (و). عطف؛ وَفیه: جار و مجرور؛ یشرع: ف ض ر (ـُـ)؛ باب: ن. فاعل؛ هذه: مضاف إ؛ الدار: عطف بیان؛ إِشتری: ف م ب [ـَـ]
هذا: فاعل؛ المغتر: نعت؛ بالامل: جار و مجرور؛ من: ح. جر؛ هذا: مجرور؛ المزعج: نعت؛ بالاجل: جار و مجرور؛ هذه: م.به؛ الدار: عطف بیان؛ بالخروج: جار و مجرور؛ من: ح.جرّ؛ عزَّ: مجرور
القناعه: مضاف إ، (و). عطف؛ وَالدخول: معطوف؛ فی: ح. جرّ؛ ذُلِّ: مجرور؛ الطلب: مضاف إ؛ وَالضراعه: (و). عطف، معطوف؛ فما: (ف). اسثناف5، مبتدأ؛ أدرک: ف م ب (ـَـ)، فاعل [هر]
هذا: م. به؛ المشتری: نعت؛ فیما: جار و مجرور؛ اشتری: ف م ب (ـَـ) فاعل [هر]؛ من: ح. جرّ؛ درکٍ: مجرور؛ فعلی: (ف). زائد، ح. جرّ؛ مبلبل: مجرور؛ أجسام: مضاف إ؛ الملوک: مضاف إ، خبر [مل]
وَ سَالِبِ: (و). عطف، معطوف؛ نفوس: مضاف إ؛ الجبابره: مضافإ؛ وَ مُزیل: (و). عطف، معطوف؛ ملک: مضاف إ؛ الفراعنه: مضاف إ؛ مثل: بدل؛ کسری: مضاف إ
وَقَیصر: (و). عطف، معطوف؛ وَتبع: (و). عطف، معطوف؛ و حمیر: (و). عطف، معطوف؛ وَ مَن: (و). عطف، معطوف؛ جمع: ف م ب (ـَـ)، فاعل [هر]؛ المال: م. به؛ علی: ح. جرّ؛ المال: مجرور
فاکثر: (ف).ذعطف، فمب (ـَـ)، فاعل[هر]؛ وَ من: (و). عطف، معطوف؛ بنی: ف م ب [ـَـ]، فاعل [هر]؛ وَ شید: (و). عطف، ف م ب (ـَـ)، فاعل [هر]؛ وَ زخرف: (و). عطف، ف م ب (ـَـ)، خبر [مل]
وَ نجد: (و). عطف، معطوف؛ وَ ادخر: مضاف إ، مضاف إ، (و). عطف، معطوف؛ وَ اعتقد: مضاف إ، مضاف إ، بدل، مضاف إ؛ وَ نظر: (و). عطف، فاعل [هر]
بزعمه: جار و مجرور، (ه) مضاف إ؛ للولد: جار و مجرور؛ إشخاصهم: مبتدأ، (ه) مضاف إ؛ جمیعاً: حال؛ إلی: ح. جرّ؛ مؤقف: مجرو؛ العرض: مضاف إ، خبر [مل]
وَالحساب: (و). عطف، معطوف؛ وَ موضع: (و). عطف، معطوف؛ الثواب: مضاف إ؛ وَالعقاب: (و). عطف، معطوف؛ إِذا: م. فیه؛ وقع: ف. م. ی (ـَـ)؛ الامر: فاعل؛ بفصل: جار و مجرور؛ القضاء: مضاف إ
وَ خسر: (و). عطف، ف م ب (ـَـ)؛ هنالک: م. فیه؛ المبطلون: فاعل؛ شهد: ف م ب (ـَـ)؛ علی: ح جرّ؛ ذلک: مجرور؛ العقل: فاعل؛ اذا: م. فیه؛ خرج: ف م ب (ـَـ)، فاعل [هر]؛ من: ح. جرّ؛ أسرِ: مجرور
الهوی: مضاف إ؛ وَ سَلِمَ: (و). عطف، ف م ب (ـَـ)، فاعل [هر]؛ من: ح. جر؛ علائق: مجرور؛ الدنیا: مضاف إ
ثَمانِینَ = از ثَمَنَ از باب ن گرفتن هشت یک ـ هشتم گردیدن ثَمانینَ = از ثامِن = هشتاد
قالً = از قَوَلَ از باب م گفتن ـ قال = گفت فاعل راوی میباشد
شاخِصاً = از شَخَصَ زا باب م بلند شدن ـ از میان رفتن شاخِصاً = دور شونده ـ کنار شده
لَم تَرغَب = از رَغِبَ از باب ف خواهانی نمودن ـ دوست داشتن اگر با عن متعدّی شود به معنی اعتراض کردن لَم تَرغَب = راغب نمی‌شدید
اِشتَری = از شَرَیَ (شری) از باب ض خریدن یا فروختن (از اضداد) از باب افتعال = به معنی مجرد با تأکید اِشتَری = خریده است
اُزعِجَ = از زَعَجَ از باب م بیآرام ساختن ـ از جای برکندن از باب افعال به معنی مجرد یا تأکید اُزعِجَ = فعل مجهول = سوق شده عنفاً
لِلرَّحِیلِ = از رَحَلَ از باب م کوچ کردن …. رَحَیِلِ = کوچ ـ کوچ کردن لِلرَّحیلِ = برای کوچ
خِطَّهِ= از خَطَّ (مضاعف) از باب ن نوشتن ـ گرفتن ـ رسم کردن خِطَّهِ = محلّه ـ نشانه
حُدُودٌ اَربَعَهٌ = حَدَّ از باب ض خشم گرفتن ـ ادب کردن ـ حدّ زدن ـ اندازه کردن حدود = حایل (بین دو چیز ـ دیوار) حُدُودٌ اَربَعَهٌ = حدّهای چهارگانه ـ شمال ـ جنوب ـ مشرق ـ مغرب
دَواعِی = از دَعَوَ (دَعا) از باب ن با سرعت رفتن ـ خواندن دَواعِی = حوادث ـ خوانندها

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.