فهرست سلامت سازمانی

ـ فهرست سلامت سازمانی ( OHI ) 1  

سلامت سازمانی مدارس متوسطه ، بوسیله هفت الگوی تعامل مشخص درمدارس تعریف شده است . این اجزاء مهم ، هم نیازهای ابزاری وبیانی سیستم اجتماعی رادر نظر داشته وهم سه سطح مسئولیت وکنترل درداخل مدرسه را نمایندگی می کند .

سطح نهادی برحسب یگانگی مدرسه (تمامیت سازمانی) مورد آزمایش قرار می گیرد ، یعنی یگانگی نهادی عبارت از توانایی مدرسه برای تطابق با محیط وسازش باروشهایی است که سلامت برنامه آموزشی راحفظ کند . مدارسی که دارای یگانگی هستند از تقاضای غیرمعقول والدین ومحل در امان می باشند . بعضی از شهروندان در هیئت امنای مدرسه نفوذ دارند .

4جنبه کلیدی در سطوح مدیریت مورد توجه است : ( نفوذ مدیر ، رعایت ، ساختدهی وحمایت به

وسیله منابع ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Optimum   Health   institute

 

نفوذ مدیر عبارت از توا نایی وی در تأثیر روی تصمیمات مافوق ها است .

رعایت عبارت از رفتار مدیری است که باز ، دوستانه وحمایتگر می باشد .

در حالی که ساختدهی رفتاری است که مدیر به طور واضح انتظارات کار ، استانداردهای عملکرد و رویه ها را صراحتاً تعیین می کند مدیر برای کارهای مورد نظر برنامه زمانبندی درست می کند .

حمایت بوسیله منابع عبارت از میزان تهیه مواد ووسایل لازم و مورد درخواست معلمان است (نیاز ابزاری) .

تأکید برروحیه ومسائل علمی ، دوعنصر کلیدی در سطح فنی هستند. روحیه عبارت از اطمینان، همدردی، اعتماد واحساس انجام کار است که هیئت آموزشی رادر بر می گیرد (نیاز بیانی )  .

تأکید برمسائل علمی نیز از طرف دیگر ، عبارت از فشار مدرسه برای کسب موفقیت دانش آموزان است (میرمحمدسیدعباس زاده ،1387: 260 و263) .

انسان گرایی در ایدئولوژی دانش آموز کنترل همان قدر که به کارآیی معلم مربوط می شود به پیامد های دانش آموزی نظیر خود شکوفایی بیشتر ، ازخود بیگانگی کمتر وکیفیت بهتر اززندگی مدرسه ای نیز بستگی دارد .سه استراتژی مکمل برای ایجاد تغییر سازمانی شامل: دوره بالینی (کلینیکی) ، یک رویکرد رشد محور ویک طرح تغییر هنجار می باشد .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.