مدل نتایج و تعیین کننده ها

دانلود پایان نامه

یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل «سینک و تاتل» است که در شکل زیر نشان داده شده است. در این مدل، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:
اثر بخشی که عبارت است از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب». در عمل اثر بخشی با نسبت خروجی‌های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می‌شود.
کارایی که معنای ساده آن «انجام درست کارها» است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می‌شود. کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت، آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازه گیری می کنند.
بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.
کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می کند.
نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است.
سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی است.
اگر چه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده است ، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. با وجود این، این مدل دارای یک سری محدودیت های اساسی نیز هست. به عنوان مثال در این مدل به «انعطاف پذیری» که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر است توجهی نمی شود . همچنین محدودیت دیگر مدل بی توجهی به مشتریان سازمان است.
20-2-11-2- ماتریس عملکرد (1989):
کیگان در سال 2007 ماتریس عملکرد را معرفی کرد که این ماتریس در شکل زیر نشان داده شده است. نقطه قوت این مدل آن است که جنبه های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه های مالی و غیر مالی و جنبه های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می دهد. اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبه های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهد.
توانایی این الگو همانند کارت امتیاز متوازن در این است که به دنبال یکپارچه کردن عملکرد بنگاه از ابعاد مختلف مالی و غیر مالی داخلی و خارجی می باشد (کیگان، 2007: 80).
ماتریس فوق نمی تواند به خوبی کارت امتیاز متوازن ارتباط بین ابعاد مختلف عملکرد بنگاه را نشان دهد (احسانی، 1383: 12). ماتریس سنجش عملکرد به طور خاص برای استفاده در واحدهای تولید و ساخت توسعه یافته است. نقاط قوت ماتریس ارزیابی عملکرد، توجه به جنبه های مختلف عملکرد، سادگی و توانایی تطبیق تقریباً هر شاخصی با آن ذکر شده است و از نقاط ضعف آن می توان به عدم شفافیت در بیان روابط بین جنبه های مختلف عملکرد اشاره نمود (کیگان، 2007: 81).
غیرمالی مالی
خارجی
داخلی
شکل 15-2 ) ماتریس ارزیابی عملکرد
21-2-11-2- مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991):
مون و فیتزجرالد (1996) دریافتند که سازمان ها بر مبنای فاکتورهای دیگری غیر از هزینه و قیمت نیز با هم به رقابت می‌پردازند و بنابراین مدلی را بر مبنای دو نوع اساسی، و شش بعد عملکرد پیشنهاد داده‌اند. برینال و بلانتین (1996) از آن به عنوان یک مدل کنترل پس‌خور / پیش‌خور یاد کرده‌اند که بین دلایل و نتایج تمایز قایل می‌شود و بنابراین راهی را نشان می‌دهد که معیارها درسیستم کنترل(پس‌خور)وسیستم برنامه‌ریزی (پیش‌خور) یک سازمان مشارکت می‌جویند.
جدول 10-2) مدل نتایج و دلایل
عنصر بعد نوع معیار
نتایج معیارهای رقابت‌پذیری جایگاه و سهم بازار، رشد فروش، معیارهای مربوط به مشتریان
معیارهای مالی سوددهی، نقدینگی، ساختار سرمایه، نسبت‌‌های بازار
دلایل کیفیت خدمت قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تواضع، صلاحیت، زیباشناسی، دسترس‌پذیری، تمیزی، امنیت، راحتی، دوستانه بودن، ارتباط و تعامل
انعطاف‌پذیری حجم، سرعت، مشخصات

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.