مفاهیم مرتبط با تعهد سازمانی

تعهد سازمانی

از آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان می تواندمتأثر از نگرش هایشان باشد، از این رو، آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر می رسد. با وجود این، بایستی اذعان کرد، آگاهی از همه نگرشهای کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگرشها ندارند. درواقع مدیران بیشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرشهایی هستند که با کار و سازمان مرتبط است. طبق تحقیقات انجام گرفته در این مورد سه نگرش عمده بیشترین توجه و تحقیق را از سوی محققان به خود جلب کرده اند. این سه نگرش عبارتند از: ۱ – رضایت شغلی[1]، ۲ – وابستگی شغلی[2] و ۳ – تعهد سازمانی [3]. در این مقاله به بررسی یکی از این نگرشها یعنی تعهد سازمانی پرداخته شده است.

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری ازمحققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی صنعتی بوده است در دهه اخیر تحقیقات متعددی دراین زمینه و در ابعاد مختلف با آن انجام گرفته است این تحقیقات در دو مقوله دسته بندی می شوند . گروه اول سعی در شناخت ماهیت خود تعهد داشته اند و گروه دوم به بررسی عوامل مرتبط با تعهد پرداخته اند که آن چه مد نظر این تحقیق است گروه دوم می باشد.

در این بخش مباحث ذیل مطرح خواهد شد:

  • دیدگاه های موجود در مورد تعهد سازمانی ، 2) تعریف تعهد سازمانی، 3) دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی، 4) تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی، 5) تفسیرمدل آلن و می یر، 6) پیشایندهای تعهد سازمانی.

[1] JOB SATISFACTION

[2] JOB INVOLVEMENT

[3] ORGZATIONAL COMMITMENTANI

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.