مقاله رایگان با موضوع بانک کشاورزی، جذب سپرده، استان اصفهان، تحلیل پوششی

دانلود پایان نامه

عنوان دلایل توجیهی را بیان نماید عبارت اند از:
اهمیت نظری موضوع: ارزیابی عملکرد خصوصا به روش های کمی مبتنی بر نهاده ها و ستانده ها از مقوله های مهم در حوزه مدیریت و در ارتباط با یکی از وظایف اساسی مدیریت یعنی کنترل و نظارت است. از این جهت بررسی ها نشان می دهد که بخش مهمی از ادبیات تحقیق به روش ها و معیارهای ارزیابی عملکرد، اعتبارسنجی موارد استفاده از آن ها از جمله در ارزیابی عملکرد بانک ها در ایران و جهان ، مزیت ها و محدودیت های مرتبط با هریک از این روش هاو … اختصاص یافته است. لذا فراوانی موارد تحقیق در این زمینه می تواند از جمله دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع باشد.
دستاوردهای کاربردی: غالب تحقیقات معمول در حوزه حسابداری و مالی به بهانه محدودیت دسترسی به داده های عملکردی، در راستای هدف اساسی، تعیین رابطه رگرسیونی و همبستگی بین اقلام ترازنامه ای و سود یا زیانی شرکت های بورسی ایران بدون هیچ دستاورد کاربردی صورت می گیرد. پیشنهاد های حاصل از انجام این تحقیقات که در غالب موارد بدون اجرای تحقیق هم قابل طرح است، چیزی جز این نیست که به این متغیرها یا رابطه بین آن ها توجه شود. طی تحقیق حاضر انتظار می رود با پی گیری های مکرر به توان به داده های عملکردی شعب بانک کشاورزی در قلمرو مورد بررسی دست یافته و بر مبنای ارزیابی کارآیی تحقیق به دستاوردهایی عملی در ارتباط با میزان کارآیی مالی هر یک از شعب، رتبه شعب از حیث کارآیی مقایسه ای در قیاس با دیگر شعب، مقایسه نتایج ارزیابی در دو روش تحلیل پوششی داده ها و اقتصاد سنجی، تعیین عوامل موثر بر ناکارآمدی شعب ناکارآ و نهایتا رهنمودهایی در راستای بهبود عملکرد در قلمرو تحقیق ارایه خواهد شد. این دستاوردها در زمینه های نظارتی، اعمال سییاست های تشویق و تنبیه و … موثر خواهد بود.
جنبه جدید بودن: اگر چه استفاده از روش های اقتصاد سنجی و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی شعب بانک ها در ایران و جهان چیز جدیدی نیست، ولی ارزیابی کارآیی مالی و سنجش تاثیر آن بر داده های عملکردی جدید، کاری خاص و غیر تکراری است.
گستردگی قلمرو تحقیق: بانک کشاورزی ایران یکی از بانک های تخصصی در ایران است که شعب آن در سراسر کشور و حتی در شهرها و بخش های کوچک گسترده بوده و با انبوهی از شعب( بالغ بر 2000 شعبه) در زمینه های متنوعی از جمله اعطای تسهیلات حمایتی از بخش کشاورزی ارایه خدمت می نماید. ارزیابی این سازمان گسترده و ارایه وضعیت از کارآمدی شعب و رهنمودهای کاربردی به منظور بهبود عملکرد اهمیت انجام این تحقیق را بیان می کند.
حمایت از تحقیق: موضوع تحقیق حاضر از موضوعات مورد حمایت پایان نامه ای و اولویت های پژوهشی مورد حمایت در قلمرو تحقیق است. این امر می تواند محقق را در دستیابی به داده های عملکردی که به راحتی در معرض عموم قرار نمی گیرد، یاری دهد.

4-1- اهداف تحقیق
مبتنی بر موضوع تحقیق هدف کلی یا اصلی تحقیق تعریف و با تجزیه آن اهداف فرعی به شرح ذیل تعریف شده است:
هدف اصلی:
تعیین تاثیر اندازه کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها
اهداف فرعی:
ارزیابی کارایی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در بازه زمانی مورد مطالعه
برآورد میزان جذب سپرده های مورد انتظار با استفاده از روش اقتصاد سنجی یا رگرسیونی
تعیین تاثیر کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها
رتبه بندی شعب مورد ارزیابی بر مبنای کارآیی رتبه ای هر یک از شعب بانک
شناسایی عوامل مؤثر بر کارآمدی یا ناکارآمدی شعب مورد بررسی
ارائه رهنمودهای اجرایی جهت بهبود عملکرد و کارآمدی شعب

5-1-سوالات تحقیق
تحقیق حاضر در راستای پاسخ به سوالات زیر به انجام رسیده است:
پرسش اصلی:
کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان چه تاثیری بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها دارد؟
سوالات فرعی:
اندازه کارایی مالی هریک از شعب بانک کشاورزی در صورت استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها چقدر است ؟
میزان جذب سپرده های مورد انتظار هر یک از شعب مورد بررسی در صورت استفاده از روش اقتصاد سنجی یا رگرسیونی چقدر است؟
کارآیی مالی شعب تحت بررسی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار شعب تحت بررسی چه تاثیری دارد؟
رتبه هر یک از شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در قیاس با دیگر شعب بر مبنای ارزیابی کارآیی رتبه ای چقدر است؟
عوامل موثر بر ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارآی بانک کشاورزی در استان اصفهان کدام اند؟

6-1-فرضیات تحقیق
در این تحقیق از طرفی جهت گردآوری داده‌ها از سرشماری یعنی مطالعه همه شعب بانک کشاورزی استان و به عبارتی کلیه اعضا جامعه آماری تعریف استفاده شده است. بنابراین در گردآوری داده ها از نمونه گیری تصادفی بهره گرفته نشده است. علاوه بر این به منظور محاسبات و تحلیل کارآیی از روش ریاضی تحلیل پوششی داده ها استفاده نموده است. لذا تحقیق حاضر به لحاظ روش استنتاج، از روش توصیفی بهره گرفته و به دنبال تعمیم یا تسری نتایج با استفاده از روش استقراء نظیر آزمون فرضیه و برآورد فاصله ای نبوده است. بر مبنای این واقعیت هدف اساسی این تحقیق پاسخ به سوالات مطرح شده دربند قبل بوده و لذا طرح فرضیه و پذیرش یا رد آن، در این تحقیق مصداقی ندارد.

7-1- تعر
یف عملیاتی واژه ها:
در این بخش از کلیات تحقیق مهم ترین واژه هایی که در عنوان یا پرسش های تحقیق مطرخ شده، به طور عملیاتی و مفهومی تعریف شده است. در این تعاریف معنای مورد استفاده از آن در تحقیق مد نظر گرفته و حتی الامکان به شکل قابل اندازه گیری شده است:
مطالعه تطبیقی: عبارت است از نوعی روش تجزیه و تحلیل که در آن به صورت مقایسهای دو یا چند روش، دو یا چند جامعه آماری و …. مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ارزیابی عملکرد (Performance Evaluation): سنجش عملکرد سازمان در فواصل معین و به عبارتی مشخص کردن نقاط ضعف و قوت نسبت به وظایف تدوین شده برای آن است.
کارایی(Effeciency): اندازه ای نسبی بین صفر تا یک که بر مبنای ستانده ها یا نهاده های مورد انتظار و عملکرد واقعی واحدهای تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی کمی مقایسه ای بین شعب استانی بانک کشاورزی در قیاس با دیگر شعب تعیین خواهد شد.
کارایی مالی(Financial Effeciency): اندازه ای نسبی بین صفر تا یک که بر مبنای ستانده ها یا نهاده های مورد انتظار مالی و عملکرد واقعی واحدهای تصمیم گیری، با استفاده از هریک از روش های تحلیل پوششی داده ها یا اقتصاد سنجی تعیین شده و به هر یک از شعب تحت بررسی بانک کشاورزی استان اصفهان نسبت داده شده است.
روش تحلیل پوششی داده‌ها (Data Envelopment Analysis):نوعی مدل سازی ریاضی است که به اختصار تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA خوانده شده و به معنی روشی از ارزیابی عملکرد است که در آن تابع تولید بر مبنای نقاط افراطی و ترکیب خطی آن‌ها به عنوان تابع مرزی که داده‌ها را پوشش میدهد مبنای ارزیابی عملکرد قرار میگیرد. بر مبنای این روش بدون نیاز به پیش فرض نسبت به شکل تابع یا اختصاص ضریب ارزشی به داده‌ها و ستاده ها بر مبنای پیش داوری‌های ذهنی یا قضاوتی، اندازه کارایی به عنوان نسبت مجموع ارزش ستاده ها به ارزش داده‌ها به عنوان عددی بین 1-0 یا بر حسب درصد بین 100-0 بیان می‌شود.
واحد تصمیم گیری (Decision making unit):یک واحد تصمیم گیری DMU نهادی است که مسئول استفاده از منابع (داده‌ها) به منظور تولید ستانده‌ها می‌باشد. در این تحقیق هر شعبه استانی بانک کشاورزی که با دیگر شعب بانک مورد مقایسه قرار میگیرد یک DMU تلقی می‌گردد.
عملکرد (Performance): در این تحقیق به معنی میزان به‌کارگیری هر یک از منابع (داده‌ها) و ایجاد نتایج (ستاده ها) توسط هر یک از شعب در قلمرو زمانی تعریف شده می‌باشد.
سپرده مورد انتظار (Expected Deposit): در این تحقیق به معنی سپرده ای است که انتظار می رود هر شعبه بانکی به ازای مقادیر واقعی نهاده ها و جای گزینی آن ها در تابع تولید برآوردی به روش رگرسیونی اختیار نماید.
هزینه اداری: عبارت از مجموعه مخارجی که از محل کاهش دارایی ها یا افزایش بدهی ها بابت تشریفات اداری و اجرایی بانک یا هر واحد اقتصادی صرف می گردد.
هزینه متفرقه: عبارت از هزینه هایی است که از اقلام متنوع تشکیل شده ولی مبلغ هر یک از اقلام قابل ملاحظه نبوده و آن ها را تحت سرفصل هزینه های متفرقه شناسایی می کنند.
هزینه پرسنلی: عبارت از کلیه مخارج و تعهداتی است که در قبال نیروی انسانی به صورت نقدی یا غیرنقدی مشتمل بر حقوق، مزایا، بن و غیره صرف میشود.
سود پرداختی: از آن به عنوان هزینه فرصت یا چشم پوشی سپرده گذار از به کارگیری پول خود در مسیر دیگر به او تعلق گرفته و معمولا به صورت ماهانه به عنوان درصدی از اصل سپرده های مدت دار تخصیص داده می شود.
تسهیلات اعطایی: عبارت از مبالغی است که به عنوان وام از طریق بانک در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی بر مبنای اعتبار آن ها و مقررات بانکی با زمان سررسید معین دوره های بازپرداخت مشخص و معمولا ماهانه پرداخت می گردد.
سپرده های جذب شده: عبارت از مجموع پول هایی است که توسط افراد حقیقی یا حقوقی در سپرده های مدت دار یا قرض الحسنه در بانک به ودیعه گذاشته شده و نوعی بدهی برای سیستم بانکی و برای افراد ودیعه گذار سپرده یا سرمایه گذاری تلقی می شود.

8-1- روش کلی تحقیق
روش کلی این تحقیق را میتوان از چهار جهت به شرح ذیل مشخص کرد:
1) از جهت هدف: این تحقیق به دنبال طرح نظریه الگو یا ابزار جدید نبوده بلکه به دنبال به کارگیری روش‌ها و مدل‌های موجود مربوط به ارزیابی عملکرد در قلمرو تحقیق در راستای اندازه گیری کارآیی شعب و عوامل موثر برآن . مبتنی بر آن بهبود عملکرد در قلمرو تحقیق بوده است، بدین لحاظ میتوان این تحقیق را از نوع تحقیقات کاربردی نامید.
2) از نظر روش استنتاج: از آن جهت که از طرفی جامعه آماری در این تحقیق به طوری که متعاقباً مورد بحث قرار گرفته بر نمونه آماری منطبق و از طرف دیگر در اندازه گیری کارآیی از مدل سازی ریاضی بهره گرفته شده است. بر همین مبنا طی استنتاج، هدف تعمیم و تسری نتایج نبوده و ابزارهای مورد استفاده از نوع توصیفی و به عبارتی روش استنتاج توصیفی بوده است.
3) طرح تحقیق: با عنایت به اینکه دادههای آماری مورد استفاده در این تحقیق دادهای عملکردی مربوط به آخرین مقاطع زمانی دوره ای بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته میباشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته میباشد.
4) ماهیت داده ها و روش ها: با عنایت به اینکه دادههای آماری و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق غیر کیفی و در تعیین اندازه گیری کارایی و سنجش تاثیر آن بر جذب سپرده های شعب از روش های کمی مدل سازی ریاضی و تحلیل همبستگی کمی استفاده شده است، روش کلی یا نوع تحقیق از جهت ماهیت و نو
ع داده ها و روش های مورد استفاده از نوع “کمی” یا “غیر قضاوتی” بوده است.

9-1- قلمرو تحقیق
گستره تحقیق حاضر، بر مبنای سه معیار موضوع، بازه زمانی و گستره مکانی به شرح زیر تعریف و تقسیم بندی شده است:
الف)گستره موضوعی:
گستره موضوعی این تحقیق عبارت ازارزیابی کارآیی شعب بانک کشاورزی در قلمرو تحقیق به عنوان واحدهای تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها، سنجش عوامل موثر بر کارآیی مبتنی بر تحلیل فاصله بین عملکرد واقعی و مورد انتظار و نهایتا اندازه گیری تاثیر کارآیی واحدهای مورد ارزیابی بر میزان جذب سپرده های آن ها بوده است.
ب)محدوده مکانی:
عبارت از کلیه شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان که در بازه زمانی تحت بررسی داده های عملکردی آن ها در ارتباط با نهاده ها و ستانده ها در اختیار گرفته و به علیت ماهیت فعالیت با یک دیگر قابلیت مقایسه داشته اند.

ج)بازه زمانی:
بر مبنای رویه متداول در تحقیقات مشابه یا مرتبط با

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید