مقاله رایگان با موضوع حقوق جزا، جبران خسارت

دانلود پایان نامه

به دلیل مصرف فرآورده های خونی آلوده به ویروس ایدزمبتلا شده اند باید به عنوان حق مسلم آنها برآورده شوند. و در مجموع برای جبران ضرر و زیان بیماران آلوده از طریق ایجاد صندوق حمایت از بیماران مبتلا به ایدز و هپاتیت و عدم محکومیت دستگاههای دولتی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون) بدلیل آثار منفی آن در جامعه و نقش ساز مان انتقال خون در جهت تهیه و توزیع خون مورد نیاز بیماران و از طرفی بیمه نمودن خون و محصولات خونی سازمان انتقال خون ایران تا در صورت بروز بیماریهای ناشی از انتقال خون و فراورده های خونی شرکت های بیمه مسئولیت مدنی جبران خسارت نمایند.

جداول ( 1-1 )پرداخت غرامت به آلوده شدگان درکشورهای مختلف دنیا به دلار
دلار آمریکا
نام کشور

ایرلند
164000تا12500
بریتانیای کبیر
130000تا76000
استرالیا
(445-111) تا 223000
استرالیا غربی، جنوبی، شمالی
17000تا 5000
سایر ایالت ها
(در طول چهارسال) 104000
کانادا
216000تا280) 49000
ژاپن
111000به علاوه بسته به درآمد خانواده ها
آلمان
بسته به درآمد خانواده ها
سوئد
6000تا 51000
دانمارک
40000
نروژ
39000
فرانسه
(49000تا23000)360000
سوئیس
35000
اسپانیا
30000تا5000/7
اتریش
25000تا5000/8

به علاوه ماهیانه مبلغ (244-81)
نیوزیلند
005/16

جدول ( 2-1) دعاوی طرح شده در محاکم تهران به انضمام آرای صادره و دیه پرداختی
1
تعداد کل بیماران شاکی
1906 نفر
مطرح شده در محاکم
2
تالاسمی
717

3
هموفیلی
1144

4
دیالیزی
45

5
هپاتیت B
7

6
H. c. v
1875

7
H. I. v
23

8
HTLv
1

9
آرای صادره بدوی از سوی محاکم
933

10
آرای صادره تجدید نظر”
867

11
پرونده های مفتوحه
973

12
دیه پرداخت شده در سال 90
93

13
دیه پرداخت شده در سال 91
195

14
دیه پرداخت شده در سال92
193

15
دیه پرداخت شده درسال93
190

16
بیمارانی که دیه دریافت کرده اند
617

17
پرونده های که دیه پرداخت نشده
321

نمودار (1-1) مقایسه نسبت سرانه غرامت هر بیمار درکشورهای مختلف جهان

نمودار ( 2-1) تعداد مبتلایان به هپاتیت B، هپاتیتc، ایدزو و HTLv درکشور

نمودار ( 3-1) تعداد بیماران شاکی

نمودار( 4-1) پرداخت دیه بیماران درسا لهای1390تا 1393

منابع و مآخذ
منابع فارسی
1- امامی سید حسن، مسئولیت مدنی، نشریه دانشکده حقوق بهشتی، شماره 1، 52، چاپ کیهان، ص 9
2- همان، حقوق مدنی، ج اول، چاپ 71، نشر اسلامیه، ص 361
3- همان، حقوق مدنی، 1363ه. ش، چاپ چهارم، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ص 368
4- ابو الحمد عبدالحمید، 1373 ه. ش، حقوق اداری ایران، چاپ چهارم، انتشارات ا فست، شماره 3
5- همان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 25، ص20
6- همان، 1373، ه ش. منبع پیشین، ص 23
7- همان، 1373، ه. ش، حقوق اداری، چاپ چهارم، انتشارات افست، صص 559و558
8- همان، 1379، ه ش، حقوق اداری، چاپ ششم، انتشارات توس، تهران، ص 747
9- اژدری حسن، تحلیل و نقد رای شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران، در خصوص بیماران هموفیلی، روزنامه اعتماد ملی، ش 263، ص7
10- برروجردی عبده محمد، مرداد 1329، ه ش، حقوق مدنی
11-پناهنده علی محمد، مجله کانون وکلای دادگستری فارس، شماره 3، سال دوم، ص 150
12- همان، 1385ه ش، ماهنامه دادرسی، شماره 57، سال دهم، صص38، 37
13- جعفری لنگرودی محمد جعفر، 1376ه ش، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپه شتم
14- همان، مسئولیت مدنی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، سال چهارم، شماره یکم
15-همان، ترمینولوژی حقوقی، چاپ دوم، شماره 5129
16- همان، 1372ه ش، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران
17-حسینی نژاد حسینعلی، 1377ه ش، مسئولیت مدنی چاپ اول، انتشارات فجر، ص13
18- همان، 1377 ه ش، مسئولیت مدنی، چاپ فجر، ص26
19- همان، 1370ه ش، مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران جهاد دانشگاهی، ص91
20- همان، پیشین ص91
21- دهخدا علی اکبر، 1373 ه ش، لغت نامه، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد4
22-دلیری محمد صالح، 1373، ه ش، حقوق جزای عمومی، جلد 3، چ اول، ، نشر داد، ص 23
23-همان، 1373، ه ش، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر داد، ص 13
24-زراعت عباس، 1388 ه ش، قواعد فقه مدنی، انتشارات جنگل جاودانه
25- سلطانی نژاد هدایت اله، 1380ه ش، مبانی مسئولیت مدنی در خسارت معنوی، انتشارات نورالثقلین،تهران صص299، 314، 31
26- همان، 1380 ه ش، مبانی مسئولیت مدنی در خسارت معنوی، نشر نورالثقلین، تهران ص 31
27- همان، نقل از عناوین میر فتاح و چهار رساله سنگلجی، صص 96، 147، 304، 308
28- سوار کوهی سام، 1384 ه ش، ، مقاله بررسی نظام حقوقی ایران، انگلیس، فرانسه، آلمان، ص3
29- همان، مقاله تطبیقی اصول حاکم بر نظام دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی
30- شهید اول شمس الدین محمد بن مکی، 1372ه ش، القواعد و الفوائد، ترجمه دکتر سید مهدی صانعی، انتشارات دانشگاه فردوسی، جلد 1 ص 5 دانشگاه مشهد
31- شمس عبداله، 1380 ه ش، آئین دادرسی مدنی، جلد 1، نشر میزان، چاپ اول
32- صفائی سید حسین، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، ص 236
33- صانعی یوسف، 1376ه ش، استفتائات پزشکی، انتشارات میثم تمار، قم
34- طباطبا ئی سید مصطفی، فرهنگ عربی به فارسی، ص
286
35- همان، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه مکارم، ج1، چاپ 4، بنیاد علمی، ص523
36- طباطبایی موتمنی منوچهر، 1373ه ش، حقوق اداری، چاپ پنجم، انتشارات سمت، ص15
37- همان،، 1379ه ش، حقوق اداری، چاپ چهارم، انتشارات سمت، صص 387، 353، 299
38- عبداللهی عبدالکریم 1388ه ش، قواعدی از فقه، نشر موسسه بوستان کتاب
39- عدل مصطفی، 1373 ه ش، حقوق مدنی، چاپ اول، قزوین انتشارات بحرالعلوم، ص207
40- عمید حسن، 1372 ه ش، فرهنگ عمید واژه مدنی، جلد 2 ص 1789
41- غمامی مجید، 1376 ه ش، مسئوولیت مدنی دولت، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول
42- همان، پیشین، صص98، 38، 37، 32، 24

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید