منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فکری، ارزش افزوده، هوش تجاری، ارزش بازار

دانلود پایان نامه

بر منابع ناملموس، دارایی‌های ناملموس بحرانی، و اهداف استراتژیک دارند(مریتوم،2001).
2-9-29-درجه بندی سرمایه فکری100
درجه‌بندی سرمایه فکری یکی دیگر از ابزارهای مهم اندازهگیری سرمایه فکری است که توسط ادوینسون توسعه داده شد .درجه بندی سرمایه فکری دورنمای کارایی، بازسازی و ریسکهای اجزاء سرمایه فکری را برای پتانسیل درآمد آینده الگو برداری می‌کند. این روش در حال حاضر توسط بیش از 200 سازمان در اروپا و ژاپن استفاده میشود.
به نظر میرسد که این روش جالب توجه سازمانهای ملی و اجتماعی نظیر مدارس و بیمارستانهاست که بازار سهام عمومی ندارند تا بعنوان نقطه مرجع مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد در حال حاضر همچنین برای درجه بندی سرمایه فکری شهرها و ملل استفاده میشود. درجهبندی سرمایه فکری علاوه بر اینکه نقشهای جهت الگو برداری با بهترین عملکرد میدهد، پایگاهی نیز جهت ارزیابی توانائیهای درآمدی در آینده فراهم میکند(ادوینسون،2002).
2-9-30- اندازه‌گیری و حسابداری سرمایه فکری(مجیک)101
اندازهگیری و حسابداری سرمایه فکری، حاصل پروژهای تحت همین عنوان با حمایت اتحادیه اروپائی است که در حال توسعه یک روش اندازهگیری و نرمافزاری مبتنی بر عوامل بحرانی موفقیت با نگاه ویژه به سرمایه فکری است. ابزارهای اندازهگیری و حسابداری سرمایه فکری، شرکتها را قادر به اندازهگیری ارزشهای غیر مادی شان به روشی عملی و ساختار یافته میکند. واگنر و همکاران سرمایه فکری را بصورت ارزش افزوده کلیه منابع ناملموس یک شرکت تعریف میکنند.
سرمایه فکری شامل دانش تعیین کننده یک شرکت است که برای تامین مزیت رقابتی ضروری است. این مدل مبتنی بر این عقیده است که در اندازهگیری سرمایه فکری باید مواردی از قبیل.
پتانسیل اصلی سازمان (سرمایه انسانی)، توانائی جهت تبدیل این پتانسیل به محصولات و خدمات(سرمایه سازمانی)، شایستگی جهت مدیریت و یکپارچه سازی فصول مشترک بیرونی با ذینفعان سازمان(سرمایه بازار) و قابلیت توسعه و بهبود مستمر تمامی پتانسیل ها و متغیرهای محیطی در نظر گرفته شود.
2-8-31- مدل رویه‌ی مالی سنجش دارایی های نامشهود102
در روش مالی اندازهگیری داراییهای ناملموس، که توسط رودو و للیارت توسعه داده شد، ارزش (و وزن) دارایی‌های ناملموس یک شرکت بوسیله تفریق نمودن مجموع ارزشهای استنتاجی داراییهای مالی و فیزیکی شرکت از مجموع ارزش آن حاصل میشود.
2-9-32- خطوط راهنمای دانمارک103
خطوط راهنمای دانمارک حاصل یک تحقیق است که با حمایت وزارت علوم، فناوری و نوآوری دولت دانمارک جهت چگونگی گزارش‌دهی داراییهای ناملموس شرکتهای دانمارکی در سال 1998 شروع شد و سرانجام در سال 2003 نسخه عمومی آن تهیه گشت. در حدود 100 شرکت و سازمان دانمارکی با اندازه‌های مختلف اعم از عمومی و خصوصی در این مطالعه شرکت داشتند. خطوط راهنمای دانمارک برای اظهارنامههای سرمایه فکری، یک مدل سرمایه فکری شامل چهار عنصر وابسته را تهیه نمود که منابع دانش یک سازمان را توصیف میکنند. این عناصر شامل: کارکنان، مشتریان، فرآیندها و فناوریها میباشد.
2-9-33- مدل هوش تجاری104
مدل هوش تجاری جزو مدل‌های کارت امتیازی است، که در سال 2004 میلادی توسظ اگیل سندویک معرفی شده است. مدلی است که درآن تمرکز اصلی بر افراد(کارکنان)-سرمایه‌ی انسانی-است. در این مدل، سنجش سرمایه‌ی انسانی(به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی سرمایه‌ی فکری) در قالب سامانه‌ای فراگیر و سازگار استوار گردیده است.
مدل هوش تجاری از چهار شاخص عمده تشکیل شده است. در جدول زیر نمونه‌ای از به کارگیری شاخص‌ها و سنجه‌های مرتبط با هریک نمایانده شده است.
جدول(2-4)نمونه ای ازنحوه‌ی به کارگیری شاخص‌هاوسنجه‌های مرتبط درمدل هوش تجاری(خاوندکاروهمکاران،1388)
اعتبار
دانش
انرژی
هویت
کامل و عالی بودن برای فرد
یادگیری مشتریان
توسعه دادن
ایجاد جذابیت
احترام آمیز بودن توسط فرد
یادگیری فرد
تعلق بخشیدن
ارزش دادن
باعث غرور بودن برای فرد
ایجاد امکان دسترسی
دیدن
ریشه دار کردن
اعتماد به شخص
توسعه توسط فرد
به کار گرفتن
اهمیت دادن
توصیه کردن به شخص
به کارگیری توسط فرد
اختیار دادن
آینده دار نمودن
رضایت بخش بودن برای شخص
به اشتراک گذاری توسط فرد
توجه کردن
معنا بخشیدن

2-10-در این تحقیق به دلایل زیر از بین مدل‌های معرفی شده، از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری پالیک(2003)، برای سنجش سرمایه فکری استفاده میشود:
مبنای سنجش در این روش ثابت است به گونهای که امکان مقایسه نمونههای بزرگ در صنایع مختلف را فراهم میکند. سایر روشهای سنجش سرمایه فکری از جهات زیر محدود هستند:
الف) از اطلاعاتی استفاده میکنند که خاص برخی از شرکتها یا ملل است، برای نمونه داده‌های مرتبط با سهام.
ب) متناسب با ویژگیهای یک شرکت خاص هستند. از این رو، امکان استفاده از آنها برای انجام تحلیلهای مقایسهای در بین یک نمونه وسیع و متنوع از شرکتها کاهش مییابد.
کلیه دادههای مورد استفاده در روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری از صورتهای مالی حسابرسی شده استخراج میشوند. بنابراین، محاسبات انجام شده عینی و قابل رسیدگی هستند.
روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری یک تکنیک ساده و شفاف است. سادگی محاسبات این روش امکان استفاده از آن را توسط ذینفعان برون سازمانی فراهم میکند. سایر روشهای اندا
زه‌گیری سرمایه فکری از این جهت محدود هستند که صرفاً توسط گروههای درون سازمانی یا به وسیله مدلها، تحلیلها و اصولهای پیچیده قابل محاسبه هستند.
این روش در پژوهشهای متعددی، به عنوان نمونه، فایرر و ویلیامز، شیو، چانگ، کاماث بکار گرفته شده است(نمازی و ابراهیمی،88).
2-11-روشهای کمی اندازه‌گیری سرمایه فکری
روش‌های کمی، جهت محاسبه ارزش سرمایه فکری به شرح زیر می باشد: (سراجی،6،1384)

روش اول:
IC_1=(R_c-R_I)/WACC
روش دوم:
IC_2=(μ_C-μ_I)T_A
روش سوم:
IC_3=(φ/WACC)(T_A/(1+I_nft ))
روش چهارم:
IC_4=(MV_t-BV_t)/(1+I_nft )
در فرمول یاد شده:
IC =سرمایه فکری
=R_I درآمد شرکت
=R_Cدرآمد متوسط صنعت
WACC=متوسط موزون هزینه سرمایه شرکت WACC=∑(WXKX)
KX,WX=درصد مشارکت و هزینه سرمایه هر یک از اجزای سرمایه
C μ=بازده متوسط شرکت طی Tدوره
I μ = بازده متوسط صنعت طی Tدوره
TA=متوسط دارایی‌های شرکت طیTدوره
I μ C -μ =φ
= I_nftنرخ تورم در دوره t
= MV_t,BV_tارزش دفتری و ارزش بازار شرکت در دوره t
ارزش بازار شرکت از حاصلضرب تعداد سهام در قیمت آخر دوره بدست می‌آید .
2-12-سرمایه فکری به عنوان یک مزیت رقابتی
سرمایه فکری شامل همه دارایی‌هایی است که در ترازنامه شرکت نشان داده نمی‌شود و شامل آن دسته از دارایی‌های نامشهود مانند علایم تجاری، اختراع ها و امتیازها و برتری‌های انسانی، ساختاری و ارتباطات محیطی است که به روش‌های حسابداری در صورت‌های مالی منعکس نمی‌شود .رشد دارایی‌های نامشهود شرکتها، قدرت رقابت و توسعه پایدار را تضمین می‌کند(سیتارامن105،2002).
سازمان‌ها برای اینکه بتوانند در دنیای تجارت و رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند. علی رغم اینکه دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان ضروری است و شرط موفقیت سازمان‌ها در گرو دستیابی به دانش و فهم عمیق آن در تمامی سطوح است، رقابت، اصل اول بقا و دانش، پیش شرط ورود به عرصه رقابت است. اگر سازمان‌ها در ابعاد خرد و ملت‌ها در ابعاد کلان از پیشرفت غافل شوند اقتصاد و تولید ثروت را به رقبا خواهند باخت(شجاعی و باغبان، 1388).
بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، منابع شرکت به عنوان مهم‌ترین محرک رقابت و عملکرد محسوب می‌شود. این منابع شامل دارایی‌های مشهود و همچنین دارایی‌های نامشهود ایجاد شده در داخل شرکت است که به گونه‌ای کارا و اثربخش در راستای اجرای راهبردهای سود اور و رقابتی خاص به کار گرفته می‌شود(ریاحی بلکویی،2003).
بارنی (1991) دارایی‌های شرکت را به دو گروه تقسیم می‌کند: نوع اول دارایی‌ها(از قبیل اموال، ماشین الات، تجهیزات و فناوری‌های فیزیکی) عموماً مشهود، متداول، به راحتی تقلیدپذیر و قابل جایگزین است. به علاوه، این نوع دارایی‌ها به راحتی در بازار آزاد داد و ستد می‌شود. نوع دوم دارایی‌ها عموماً نامشهود، ارزشمند، نادر و اغلب بی‌نظیر و غیر قابل جایگزین است. این نوع دارایی‌ها، دارایی‌های راهبردی است که می‌توانند منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار و عملکرد مالی برتر شوند(ستایش و کاظم‌نژاد،1388).
در عصر حاضر با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش محور، دارایی‌های نامشهود شرکتها و سرمایه فکری آن‌ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند.
موریتسن(1998) بر این عقیده است که با وجود این که اغلب دارایی‌های نامشهود را نمی‌توان به عنوان دارایی‌های راهبردی طبقه‌بندی کرد، سرمایه فکری یک دارایی راهبردی حیاتی محسوب می‌شود(ریاحی بلکویی،2003). بنابراین، انتظار می‌رود که سرمایه فکری، توان ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر را داشته باشد.
در زمانی که تولید محصولات به حد اشباع رسیده، سرمایه فکری منبعی مهم برای حفظ مزیت رقابتی است که می‌تواند مزایای مهمی را برای حفظ مشتریان، دستیابی به مشتریان جدید و استمرار نوآوری‌ها به دنبال داشته باشد. ارزشمند است که سرمایه فکری خود را ممیزی کنید، جایگاه و اهمیت آن را در زنجیره ارزشی خود درک کنید و بتوانید در مورد یک استراتژی جامع برای مدیریت آن تصمیم‌گیری کنید. کلید عملی ساختن و تحقق چنین هدفی، تقویت شهرت، کارکنان و دیگر دارایی‌های کلیدی و هم‌چنین تمرکز بر نحوه استفاده کامل از منابع و رشد توسعه کسب و کار است(ادوینسون106، 1997).
2-13-گزارش سرمایه فکری
یکی از اولویت‌های تحقیقی رشته سرمایه فکری، تدوین اصول و هنجارهایی برای جمع‌آوری و سازماندهی اطلاعات مربوط به سرمایه فکری است به طوری که بتوان سرمایه فکری شرکت‌های مختلف در کشورهای گوناگون را باهم مقایسه کرد. گزارش سرمایه فکری وضعیت سرمایه فکری شرکت را نشان می‌دهد. در گزارش سرمایه فکری، سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی به مؤلفه‌ها و شاخص‌های تشکیل‌دهنده تقسیم شده و شاخص‌ها و مؤلفه‌ها به صورت حساب‌ها یا کدهای معین تنظیم خواهند شد(بایبوردی،1389)(منابع خارجی ذکر شده در این بخش، منابع دست دوم میباشند).
جزء اول (سرمایه انسانی)، شامل مؤلفه‌ها و شاخص‌های زیر می‌باشد (اردونز پابلوس107، 2004):
الف) پروفایل کارکنان
1- تعداد کارکنان
2- توزیع کارکنان (تولید، توزیع کالا، تکنولوژی اطلاعات، فروش و بازاریابی، اداری)
3- تعداد مدیران
4- درصد کارکنان تحقیقاتی
5- توزیع سن
6- توزیع جنسیت (مرد و زن)
ب) جابجایی کارکنان
1- جدیدالاستخدامی‌ها
2- استعفادهندگان
3- درصد گردش پرسنل
ج) بازآموزی
1- تعداد برنا
مه توسعه شایستگی
2- تعداد برنامه‌های توسعه پیشرفت شغلی
د) تعهد و انگیزش
1- درصد تحقق هدف فردی
2- متوسط ارشدیت
3- درصد کارکنان خطاکار
4- درصد کارکنان ارتقا یافته
و) سرمایه تحصیلی
تخصص و تجربه پرسنل (ماهر، غیرماهر، اداری، بازرگانی)
ی) آموزش مستمر
1- درصد کارکنان آموزش‌دیده
2- متوسط ساعات آموزش
3- سرمایه‌گذاری آموزش
4- متوسط هزینه آموزش
جزء دوم (سرمایه ساختاری) شامل مؤلفه‌ها و شاخص‌های زیر می‌باشد (اردونز پابلوس، 2004):
الف) زیرساختار
1- سرمایه‌گذاری در تجهیزات ساختمان و دفتر
2- سرمایه‌گذاری در تجهیزات کامپیوتر
3- هزینه تکنولوژی اطلاعات به ازاء هر کارمند
4- زیرساختار مبتنی بر دانش (تعداد تجارت برتر در اینترنت)
ب) پشتیبانی مشتری
1- تعداد دفاتر ملی
2- تعداد دفاتر فراملی
ج) فرآیندهای اداری
1- متوسط زمان پاسخ به تماس‌های صفحه‌های سوئیچ
2- درصد مسائل رسیدگی در یک روز کاری
د) کیفیت و بهبود
1- جوازها و گواهینامه‌ها
2- تعداد گواهینامه‌های ISO9000
3- تعداد کمیته‌های کیفیت
4- تعداد گروه‌های بهبود
5- درصد مشارکت کارکنان در پروژه‌های نوآوری

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید