منابع پایان نامه ارشد با موضوع معنی‌‌دار، n.s، متیونین

دانلود پایان نامه

ال-کارنیتین
8
2
120062/6667
114704/8889
15007/8333
57352/4444
19/51**
74/55**
/00001
/00001
لیزین- متیونین
ال-کارنیتین×لیزین- متیونین
خطای آزمایش
کل
2
4
18
26
2778/0000
2579/7778
13848/0000
133910/6667
1389/0000
644/9444
769/3333
15007/8333
1/81 n.s
0/84 **
0/1929
0/0024
38/05362 ضریب تغییرات(درصد)
*: معنی‌‌دار در سطح پنج درصد (05/0>P) **: معنی‌‌دار در سطح یک درصد (01/0>P) ns: غیرمعنی‌‌دار (05/0نمودار4-19- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی LDL خون (± انحراف معیار میانگین?ها)

نمودار4-20- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی LDL خون (± انحراف معیار میانگین?ها)

نمودار4-21- اثر تیمارها روی LDL خون (± انحراف معیار میانگین?ها)

4-11-HDL خون
با بررسی جدول تجزیه واریانس مربوط به HDL خون مشخص می?شود که استفاده از سطوح ال-کارنیتین و درسطوح لیزین- متیونین هیچگونه تفاوت معنی?داری درسطح پنج درصد و یک درصد وجود ندارد. همچنین اثر متقابل ال-کارنیتین و لیزین- متیونین در سطح احتمال پنج درصد دارای تفاوت معنی?دار است.
جدول4-12- نتایج تجزیه?واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی HDL خون
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات

F

Pr > F

تیمار
ال-کارنیتین
8
2
714/962963
296/5185185
89/370370
148/2592593
1/00 n.s
1/67 n.s
0/4665
0/217
لیزین- متیونین
ال-کارنیتین×لیزین- متیونین
خطای آزمایش
کل
2
4
18
26
226/7407407
191/7037037
1602/666667
2317/629630
113/3703704
47/9259259
89/037037
1/27 n.s
0/54 *
0/3039
0295/0
10/63760 ضریب تغییرات (درصد)
*: معنی‌‌دار در سطح پنج درصد (05/0>P) **: معنی‌‌دار در سطح یک درصد (01/0>P) ns: غیرمعنی‌‌دار (05/0نمودار4-22- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی HDL خون (± انحراف معیار میانگین?ها)

نمودار4-23- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی HDL خون (± انحراف معیار میانگین?ها)

نمودار4-24- اثر تیمارها روی HDL خون (± انحراف معیار میانگین?ها)

4-12-VLDL خون
با بررسی جدول تجزیه واریانس مربوط به VLDL خون مشخص می?شود که استفاده از سطوح ال-کارنیتین و سطوح لیزین- متیونین هیچگونه تفاوت معنی?داری در سطح پنج درصد و یک درصد وجود ندارد. همچنین اثر متقابل ال-کارنیتین و لیزین- متیونین هم در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد تفاوت معنی?داری وجود ندارد.
جدول4-13- نتایج تجزیه?واریانس اثر ال-کارنیتین و لیزین- متیونین بر روی VLDL خون
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مربعات

F

Pr > F

تیمار
ال-کارنیتین
8
2
199/8518519
1/8518519
24/9814815

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید