منابع پایان نامه ارشد درباره سود سهام

دانلود پایان نامه

2-3-1 کیفیت‌«اهمیت»23‌
اهمیت ‌یک‌کیفیت ‌آستانه‌ای‌است‌. اهمیت ‌به ‌جای ‌اینکه‌ یک ‌خصوصیت ‌کیفی ‌اصلی‌لازم ‌برای ‌اطلاعات‌باشد یک ‌نقطه ‌انقطاع ‌است ‌و باید قبل ‌از سایر خصوصیات ‌کیفی ‌اطلاعات ‌مورد توجه ‌قرار گیرد. اگر اطلاعات ‌با اهمیت ‌نباشد نیازی‌ به ‌بررسی‌بیشتر آن ‌نیست‌.
اطلاعاتی ‌با اهمیت‌ است‌ که ‌بتواند بر تصمیمات ‌اقتصادی ‌استفاده‌کنندگان‌ که بر مبنای‌ صورت‌های ‌مالی‌ اتخاذ می‌شود، تأثیر گذارد. اگر اطلاعات‌، نادرست ارائـه ‌شود یا حذف ‌گردد، اهمیت ‌ارائـه ‌نادرست ‌یا حذف ‌اطلاعات‌، به ‌میزان‌ و ماهیت ‌قلم ‌مورد بحث‌ براساس ‌قضاوتی ‌که ‌در شرایط ‌مربوط ‌اعمال‌ می‌شود، بستگی‌دارد. جنبه‌هایی ‌از ماهیت ‌که ‌بر قضاوت ‌در مورد اهمیت ‌یک ‌قلم‌ تأثیر می‌گذارد شامل ‌معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ بوجود آورنده آن ‌و نیز سرفصل‌های ‌خاص‌صورت‌های‌ مالی ‌و افشائیاتی‌است که‌ تحت ‌تأثیر قرار گرفته‌است‌. مواردی ‌که‌ باید مدنظر قرار گیرد شامل‌سایر عناصر صورت‌های‌ مالی در کلیت ‌آن‌ و دیگر اطلاعات ‌در دسترس ‌استفاده‌کنندگان‌است‌که ‌بتواند بر ارزیابی‌آنها از صورت‌های‌ مالی ‌تأثیر گذارد. این‌ امر به‌طور مثال ‌متضمن ‌ملاحظه‌ تأثیر آن‌ قلم ‌بر ارزیابی‌ روندهاست‌. در مورد دو یا چند قلم ‌مشابه‌، اهمیت‌ مجموع‌ و نیز تک‌تک ‌آنها باید مدنظر قرار گیرد.

2-3-2 مربوط‌بودن‌24
اطلاعاتی ‌مربوط‌ تلقی‌ می‌شود که ‌برتصمیمات ‌اقتصادی ‌استفاده‌کنندگان‌ در ارزیابی‌ رویدادهای ‌گذشته‌، حال‌یا آینده ‌یا تائید یا تصحیح ‌ارزیابی‌های‌ گذشته ‌آنها مؤثر واقع ‌شود.

2-3-3 ارزش‌پیش‌بینی‌کنندگی‌و تأییدکنندگی‌
«اطلاعات ‌مربوط»، یا دارای ‌ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و یا حائز ارزش ‌تأییدکنندگی‌ است‌. نقش‌های ‌پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌ اطلاعات‌ به ‌هم‌ مربوط‌ می‌باشند. به‌ طور مثال‌، اطلاعات‌ در مورد سطح ‌و ساختار فعلی‌داراییهای‌ واحد تجاری‌، برای ‌استفاده‌کنندگانی‌ که ‌سعی‌ دارند توان ‌واحد تجاری ‌را در استفاده ‌از فرصتها و واکنش‌ به‌ شرایط ‌نامطلوب ‌پیش‌بینی‌ کنند، دارای ‌ارزش ‌است‌. همین ‌اطلاعات‌ دارای ‌نقش ‌تأییدکنندگی ‌در مورد پیش‌بینی‌های‌ گذشته ‌مثلاً درباره‌ ساختار واحد تجاری و ماحصل‌عملیات‌ می‌باشد.
اطلاعات‌ در مورد وضعیت ‌مالی‌و عملکرد مالی‌گذشته ‌اغلب‌برای‌پیش‌بینی‌وضعیت‌مالی‌و عملکرد مالی‌آتی‌و سایر موضوعات ‌مورد علاقه ‌مستقیم‌ استفاده‌کنندگان‌ از قبیل‌ پرداخت سود سهام‌و دستمزد، تغییرات‌در بهای‌ اوراق ‌بهادار و توانایی ‌واحد تجاری‌جهت ‌ایفای‌ تعهدات‌ خود در سر رسید، مورد استفاده‌قرار می‌گیرد. برای‌ اینکه ‌اطلاعات‌دارای ‌ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی ‌باشد نیازی‌ نیست‌ که ‌در قالب‌ یک ‌پیش‌بینی ‌صریح ‌ارائه ‌شود. معهذا توان ‌پیش‌بینی ‌براساس ‌صورت‌های ‌مالی ‌تحت ‌تأثیر نحوه ‌نمایش ‌اطلاعات‌ در مورد معاملات‌ و سایر رویدادهای ‌گذشته ‌ارتقا می‌یابد. به ‌طور مثال‌ هرگاه ‌اقلام ‌غیرمعمول‌، غیرعادی‌ و غیرتکراری ‌درآمد یا هزینه‌ جداگانه‌ افشا شود، ارزش ‌پیش‌بینی‌کنندگی‌صورت‌های ‌عملکرد مالی‌افزایش‌می‌یابد.

2-3-4 انتخاب‌خاصه‌
برای ‌ارائه ‌اقلام‌ در صورت‌های‌ مالی ‌باید خاصه ‌قلم ‌مورد ارائه ‌انتخاب ‌شود. صورت‌های ‌مالی ‌تنها می‌توانند آن‌ خاصه‌هایی‌ را ارائه ‌کند که ‌برحسب ‌واحد پول ‌قابل ‌بیان ‌است‌. چندین ‌خاصه ‌پولی وجود دارد که ‌می‌توان‌ در صورت‌های‌ مالی ‌ارائه ‌کرد از قبیل ‌بهای ‌تمام‌ شده ‌تاریخی‌، بهای ‌جایگزینی ‌یا خالص ‌ارزش‌ فروش‌.انتخاب ‌خاصه‌ای‌ که‌ قرار است‌ در صورت‌های‌ مالی ‌گزارش‌ شود باید مبتنی ‌بر مربوط ‌بودن‌ آن ‌به‌تصمیمات ‌اقتصادی ‌استفاده‌کنندگان‌ باشد. اطلاعات‌ در مورد سایر خاصه‌ها از جمله‌ خاصه‌های غیرقابل ‌بیان‌به‌ پول ‌از قبیل‌ مقادیر و سررسیدها را می‌توان‌ با شرح ‌اقلام ‌در صورت‌های ‌مالی ‌یا یادداشت‌های‌ توضیحی ‌به ‌استفاده‌کننده‌ انتقال ‌داد.

2-3-5 قابل‌اتکا بودن‌25
برای‌ اینکه ‌اطلاعات ‌مفید باشد باید همچنین ‌قابل‌ اتکا باشد. اطلاعاتی ‌قابل ‌اتکاست ‌که ‌عاری ‌از اشتباه ‌و تمایلات‌ جانبدارانه‌ با اهمیت ‌باشد و به ‌طور صادقانه‌ معرف‌آن‌ چیزی ‌باشد که ‌مدعی ‌بیان‌ آن ‌است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیان‌کند.
اطلاعات‌ ممکن‌است ‌مربوط ‌باشد لیکن‌ ماهیتاً یا در بیان‌ چنان‌غیرقابل‌ اتکا باشد که‌ شناخت آن‌ در صورت‌های ‌مالی ‌به‌ طور بالقوه‌ گمراه ‌کننده ‌شود. به طور مثال ‌اگر اعتبار و مبلغ ‌یک ‌ادعای ‌خسارت‌ در یک ‌اقدام‌ قانونی ‌مورد سئوال‌ واقع ‌شود، ممکن‌است‌شناخت‌کل ‌مبلغ ‌ادعا در ترازنامه‌ برای‌ واحد تجاری ‌نامناسب‌باشد گرچه‌ افشای ‌مبلغ‌ و شرایط ‌ادعا می‌تواند مناسب‌ باشد.

2-3-6 بیان‌صادقانه‌
اطلاعات ‌باید اثر معاملات ‌و سایر رویدادهایی ‌را که‌ ادعا می‌کند بیانگر آن است ‌یا به‌گونه‌ای ‌معقول‌ انتظار می‌رود بیانگر آن ‌باشد به ‌طور صادقانه ‌بیا
ن ‌کند. بدین‌ترتیب ‌مثلاً ترازنامه ‌باید بیانگر صادقانه‌ اثرات‌معاملات ‌و سایر رویدادهایی ‌باشد که‌ منجر به‌ عناصری ‌در تاریخ ‌ترازنامه‌شوند که‌معیارهای‌شناخت ‌را احراز کرده‌باشند.
بیشتر اطلاعات‌ مالی ‌تا حدی‌در معرض‌این ‌مخاطره‌قرار دارند که‌آنچه‌ را که‌ مدعی ‌نمایش‌آن‌ هستند کاملاً به‌طور صادقانه ‌بیان ‌نکنند. این ‌بدان دلیل ‌است‌ که‌ در تشخیص ‌معاملات ‌و سایر رویدادهایی‌که‌قرار است‌اندازه‌گیری ‌شود یا در طراحی‌ و اعمال ‌روش‎‌های‌ اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ای‌که‌ بتواند پیامهای‌ مرتبط ‌با آن ‌معاملات‌و سایر رویدادها را انتقال ‌دهد، مشکلات‌ذاتی‌وجود دارد. در برخی‌ موارد اندازه‌گیری ‌اثرات ‌مالی ‌اقلام‌ممکن‌است ‌آنقدر مبهم ‌باشد که‌ واحدهای ‌تجاری ‌عموماً از شناخت‌آنها در صورت‌های ‌مالی ‌خودداری‌کنند. معهذا در مواردی ‌دیگر ممکن‌ است ‌شناخت ‌اقلام‌ در صورت‌های‌ مالی ‌مربوط ‌تلقی ‌شود و خطر اشتباه‌ مربوط ‌به‌ شناخت ‌و اندازه‌گیری ‌آنها نیز افشا گردد.

2-3-7 رجحان‌محتوا بر شکل‌
اگر قرار است ‌اطلاعات ‌بیانگر صادقانه‌ معاملات‌ و سایر رویدادهایی ‌که‌ مدعی‌ بیان‌ آنهاست ‌باشد، لازم‌است ‌که‌ این ‌اطلاعات ‌براساس‌محتوا و واقعیت ‌اقتصادی ‌و نه‌ صرفاً شکل ‌قانونی‌ آنها به‌حساب ‌گرفته ‌شود. محتوای ‌معاملات ‌و سایر رویدادها همواره ‌با شکل ‌قانونی ‌آنها سازگار نیست‌. هرچند اثرات‌ خصوصیات‌قانونی ‌یک ‌معامله ‌خود بخشی ‌از محتوا و اثر تجاری‌آن ‌است‌، این‌ اثرات ‌بایستی ‌در چارچوب ‌کلیت‌ معامله‌از جمله ‌هرگونه ‌معاملات ‌مرتبط ‌مورد تفسیر قرار گیرد. به‌طور مثال ‌یک ‌واحد تجاری‌ ممکن‌ است ‌مالکیت‌ قانونی ‌یک‌ کالا را به ‌شخص‌دیگری ‌واگذار کند. لیکن‌ هرگاه‌ به‌ شرایط ‌معامله ‌از یک ‌دیدگاه ‌کلی ‌نگریسته ‌شود، ممکن ‌است ‌این ‌مطلب ‌آشکار شود که ‌ترتیباتی ‌وجود داشته‌است‌ که ‌از ادامه ‌دسترسی‌ واحد تجاری‌ به ‌منافع‌ اقتصادی ‌آتی ‌آن‌ کالا اطمینان ‌حاصل ‌شود. در چنین ‌شرایطی ‌گزارش ‌معامله‌ به ‌عنوان ‌یک ‌معامله فروش ‌از لحاظ ‌مقاصد گزارشگری‌، بیان ‌صادقانه ‌معامله ‌انجام ‌شده ‌نمی‌باشد.

2-3-8 بی‌طرفی26‌
اطلاعات‌مندرج ‌در صورتهای‌ مالی‌باید بی‌طرفانه ‌یعنی ‌عاری ‌از تمایلات ‌جانبدارانه‌باشد. چنانچه ‌انتخاب ‌و یا ارائـه ‌این ‌اطلاعات ‌به‌گونه‌ای ‌باشد که‌ بر تصمیم‌گیری ‌یا قضاوت در جهت‌ نیل ‌به‌ نتیجه‌ای ‌از قبل ‌تعیین‌شده‌، اثر گذارد، صورتهای ‌مالی ‌بی‌طرف ‌نمی‌باشد.

2-3-9 احتیـاط‌27
تهیه‌کنندگان ‌صورتهای ‌مالی‌در عین ‌حال ‌باید با ابهاماتی ‌که‌ به‌گونه‌ای ‌اجتناب‌ناپذیر بر بسیاری‌ رویدادها و شرایط ‌سایه ‌افکنده‌ برخورد کنند. نمونه‌این‌ابهامات‌عبارت‌است‌از قابلیت ‌وصول ‌مطالبات‌، عمر مفید احتمالی ‌دارایی‌های ‌ثابت ‌مشهود و تعداد و میزان‌ ادعاهای‌احتمالی ‌مربوط ‌به‌ ضمانت‌ کالای‌فروش‌رفته‌. چنین‌مواردی‌با رعایت‌احتیاط‌در تهیه‌ صورت‌های ‌مالی ‌و همراه‌ با افشای ‌ماهیت و میزان‌آنها شناسایی‌ می‌شود. احتیاط‌عبارت‌است ‌از کاربرد درجه‌ای ‌از مراقبت ‌که‌ در اعمال‌قضاوت‌برای‌انجام‌برآورد در شرایط‌ ابهام‌ مورد نیاز است‌به‌گونه‌ای ‌که ‌درآمدها یا دارایی‌ها بیشتر از واقع ‌و هزینه‌ها یا بدهیها کمتر از واقع‌ارائه‌نشود . اعمال‌احتیاط‌نباید منجر به‌ایجاد اندوخته‌های‌پنهانی‌یا ذخایر غیر ضروری‌گردد یا دارایی‌ها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع‌ و بدهی‌ها و هزینه‌ها را عمداً بیشتر از واقع ‌نشان‌دهد زیرا این‌امر موجب ‌نقض ‌بی‌طرفی‌است و بر قابلیت‌اتکای‌اطلاعات ‌مالی‌اثر می‌گذارد.

2-3-10 کامل‌بودن‌
اطلاعات ‌مندرج‌ در صورتهای‌ مالی ‌باید باتوجه‌ به‌ کیفیت ‌اهمیت ‌و ملاحظات‌ مربوط‌ به ‌فزونی ‌منافع‌بر هزینه ‌تهیه‌ و ارائـه ‌آن‌، کامل ‌باشد. حذف ‌بخشی ‌از اطلاعات‌ ممکن‌ است‌ باعث ‌شود که ‌اطلاعات ‌نادرست ‌یا گمراه ‌کننده‌ شود و لذا قابل‌اتکا نباشد و از مربوط ‌بودن‌ آن ‌کاسته ‌شود.

2-3-11 قابل‌مقایسه‌بودن28‌
استفاده‌کنندگان ‌صورتهای ‌مالی ‌باید بتوانند صورت‌های ‌مالی ‌واحد تجاری ‌را طی ‌زمان ‌جهت‌ تشخیص‌روند تغییرات‌ در وضعیت ‌مالی‌، عملکرد مالی ‌و انعطاف‌پذیری ‌مالی‌ واحد تجاری‌ مقایسه‌ نمایند. استفاده‌کنندگان ‌همچنین‌باید بتوانند صورتهای ‌مالی ‌واحدهای‌ تجاری ‌مختلف ‌را مقایسه‌کنند تا وضعیت ‌مالی‌، عملکرد مالی ‌و انعطاف‌پذیری ‌مالی ‌آنها را نسبت ‌به ‌یکدیگر بسنجند. بدین ‌ترتیب‌ ضرورت ‌دارد اثرات ‌معاملات‌و سایر رویدادهای‌ مشابه ‌در داخل واحد تجاری ‌و در طول‌ زمان‌برای‌آن‌واحد تجاری‌با ثبات‌رویه‌اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ شود و بین‌ واحدهای ‌تجاری ‌مختلف ‌نیز هماهنگی ‌رویه ‌در باب ‌اندازه‌گیری ‌و ارائه‌موضوعات ‌مشابه ‌رعایت‌گردد.
رعایت ‌استانداردهای ‌حسابداری ‌موجب‌می‌گردد که ‌قابلیت‌ مقایسه ‌صورت‌های ‌مالی ‌فراهم‌آید زیرا به‌موجب ‌الزامات‌ مندرج‌ در استانداردهای ‌مزبور، واحدهای ‌تجاری‌ مختلف ‌باید برای ‌حسابداری ‌مع
املات‌ و رویدادهای ‌مشابه ‌از رویه‌های ‌مشابهی ‌استفاده‌کنند.
نیاز به ‌قابلیت ‌مقایسه ‌را نباید با یکنواختی ‌مطلق‌ اشتباه گرفت ‌و این‌ خصوصیت‌ نباید مانع‌ از بکارگیری‌روش‌های ‌بهبود یافته‌ حسابداری ‌گردد. هرگاه ‌رویه ‌حسابداری ‌مورد استفاده‌ با خصوصیات ‌کیفی‌«مربوط‌بودن‌» و «قابل‌اتکابودن» سازگار نباشد، برای‌واحد تجاری ‌ادامه ‌استفاده ‌از آن‌رویه‌ مناسب‌نخواهد بود. به‌گونه‌ای‌ مشابه‌، در صورت‌ وجود رویه‌های ‌جایگزین ‌«مربوط‌تر» و «قابل‌اتکاتر»، برای ‌واحد تجاری ‌مناسب ‌نخواهد بود که‌در رویه‌های ‌حسابداری ‌مورد عمل ‌تغییر ندهد.

2-3-12 ثبات‌رویه‌29
قابل‌ مقایسه‌ب ودن‌ مستلزم ‌این ‌امر است‌ که ‌اندازه‌گیری‌ و ارائه ‌اثرات ‌مالی ‌معاملات ‌و سایر رویدادهای‌مشابه‌ در هر دوره‌ حسابداری ‌و از یک‌دوره ‌به ‌دوره ‌بعد با ثبات ‌رویه‌ انجام‌گیرد و همچنین‌ هماهنگی‌ رویه‌توسط ‌واحدهای ‌تجاری‌ مختلف ‌حفظ ‌شود. اگرچه ‌برای ‌نیل‌ به‌ قابل ‌مقایسه ‌بودن‌، ثبات ‌رویه ‌لازم‌ است ‌اما همیشه ‌به‌ خودی ‌خود کافی‌نیست‌. به ‌طور مثال‌ در دوران ‌تورمی ‌هرگاه‌ دو واحد تجاری ‌که‌ شرایط ‌اقتصادی‌و عملکرد آنها عیناً مشابه‌ است‌ از مبنای ‌بهای‌تمام‌شده‌ تاریخی ‌برای ‌اندازه‌گیری ‌دارایی‌ها استفاده‌کنند، درصورت ‌تحصیل ‌دارایی‌های ‌خود در زمان‌های ‌مختلف ‌نتایج ‌متفاوتی را گزارش‌خواهند کرد.

2-3-13 افشاء30
یکی ‌از پیش‌شرط‌های ‌قابل ‌مقایسه‌ بودن‌، افشای‌ رویه‌های ‌حسابداری ‌بکار رفته ‌در تهیه ‌صورت‌های ‌مالی‌و همچنین ‌افشای ‌هرگونه‌ تغییرات ‌در آن ‌رویه‌ها و اثرات ‌چنین‌ تغییراتی ‌می‌باشد. استفاده‌کنندگان ‌باید قادر باشند تفاوت ‌بین ‌رویه‌های ‌حسابداری‌ برای ‌معاملات ‌و سایر رویدادهای ‌مشابه ‌را که ‌توسط ‌یک ‌واحد تجاری ‌طی ‌دوره‌های ‌مختلف ‌بکار گرفته ‌شده ‌و رویه‌هایی ‌را که ‌توسط‌واحدهای ‌تجاری ‌مختلف ‌اتخاذ شده‌است‌،

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید