محاسبه شده، برای این آمار ها برابر با (000/0)بوده که کمتر از 05/0 می باشد که نشان دهنده رابطه بین متغیر مستقل (تصمیم گیری آگاهانه و موفقیت بانک در مدیریت) و متغیر وابسته (رشد و سود آوری در بانکهای خصوصی و دولتی) است، بنابراین و مجموعه متغیرهای تصمیم گیری آگاهانه و موفقیت بانک در مدیریت قادرند تغییرات رشد و سود آوری در بانکهای خصوصی و دولتی را تبیین کنند.

R square
R
201/0
448/0

مقدار تعیینR square این مدل بر اساس خروجی برابر با 201/0 است و معنادار بودن بین متغیر های مستقل و وابسته را تأیید می کند. همچنین مقدار R square بیانگر این مطلب است که 1/20 درصد از تغییرات رشد و سود آوری در بانکهای خصوصی و دولتی تحت تاثیر متغیرهای (تصمیم گیری آگاهانه و موفقیت بانک در مدیریت) می باشد.

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید