منظر یادگیری و رشد

دانلود پایان نامه

BSC زبان مشترکی برای توصیف استراتژی که هدف یک سیستم مدیریت استراتژیک است ایجاد می کند و بنابر این اندازه گیری مدیریت استراتژیک است که به وسیله آن سازمان حرکت و پویایی خود را در مسیر اجرای استراتژی بررسی می کند. برای آن یک چارچوب و زیر ساخت برنامه ریزی و ارتباطات و سیستم گزارش دهی و پاسخگویی برای مدیریت ارشد ایجاد می کند و زنجیره ارزش سازمان را تعیین می کند و به نمایش می‌گذارد (همان منبع: 20 ).
در فرایندBSC اندازه گیری در محورهای خارجی (مشتریان و شرکاء) داخلی (فرایندهای کاری و یادگیری و رشد)، پی آمد (نتایج تلاش های گذشته) و محرک یا راهنما (شاخص های عملکرد آینده) انجام می گیرد. در فرایند BSC تمامی سرمایه هایی که برای سازمان ارزش تولید می کنند بررسی می شوند و بر آن موثر هستند. این سرمایه ها عبارتنداز :
● سرمایه های فیزیکی (مالی/مشهود/نامشهود)
● سرمایه های نیروی انسانی (مهارت های جمعی/دانش/رفتار)
● سرمایه های اطلاعاتی (منابع و فرایندهای کاری)
● سرمایه های سازمانی (ارزش ها/ ارتباطات کاری و اشکال فرهنگی)
در هریک از منظرهای BSC چشم اندازی را می توان تصویر نمود.
در منظر یادگیری و رشد؛ چشم انداز، توجه به پایه های موفقیت سازمان در آینده با خلق، نگهدای، آموزش، توسعه دانش و مهارت های فردی و بکارگیری تکنولوژی اطلاعات.
در منظر فرایندهای داخلی؛ چشم انداز، کسب کیفیت بالا، نظارت مستمر و بهبود فرایندها با تمرکز بر نیاز مشتری و اثربخشی و نو آوری با انجام خدمات صحیح و انطباق آن با انتظارات مشتری.
در منظر مشتری؛ چشم انداز، رضایت مشتری.
در منظر مالی؛ چشم انداز، خروجی های سود بخش در ارتباط با محیط رقابتی.
BSCه عنوان جزئی از مدیریت استراتژیک می باشد که با استفاده از آن می توان از همگرایی عملکردها و استراتژی ها و همچنین از تداوم معتبر بودن استراتژی های سازمان اطمینان حاصل کرد. BSC با نگرش جامع به سازمان در چهار وجه مالی، مشتریان، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری به ارزیابی سازمان می‌پردازد (موسویان، 1385: 94-92).
مهمترین نقطه ضعف این رویکرد آن است که به منظور ارائه تصویری کلی از عملکرد به مدیران عالی سازمان طراحی شده است. بنابراین، نه تنها به سطوح عملیاتی سازمان نمی پردازد بلکه حتی این قابلیت را نیز ندارد. همچنین چارچوب کارت امتیازدهی متوازن به عنوان ابزاری کنترلی و نظارتی ایجاد شده است و به بهبود توجه ای ندارد (گالایینی، نوبل و کراو، 1997: 20).
اگرچه کارت امتیازدهی متوازن چارچوب ارزشمندی است که نواحی مهم و حساس را برای ارزیابی ارائه می کند ، اما در مورد اینکه چگونه می توان شاخص های مناسب را پس از شناسایی معرفی کرد و در نهایت در جهت مدیریت سازمان به کار برد، حرفی به میان نمی آورد. همچنین این مدل به جنبه رقبا هیچگونه توجهی نمی کند و خواسته های تمامی ذینفعان سازمان را در نظر نمی گیرد (مار و اسچیوما، 2003: 250). باعنایت به دیدگاه آتی واهداف استراتژیک سازمان عوامل حیاتی موفقیت مشخص ورابطه (علت و معلولی) بین این عوامل مشخص می گردد. در همین راستا معیارهای استراتژیک تبیین و در نهایت برنامه اقدام تدوین می گردد.
جدول 9-2) جدول مقایسه ای مفهوم BSC
BSC مفاهیم زیر را داراست BSC به سادگی مفاهیم زیر نیست
BSC یک سیستم مدیریت عملکرد استراتژیک برای کل سازمان است. BSC یک ابزار اندازه گیری عملکرد برای کنترل بهره وری اشخاص نیست.
BSC یا ابزار ارتباطی قوی برای فهماندن استراتژی برای هریک از اعضای سازمان است
BSC یک روش برای متعادل کردن و یکنواخت کردن گزارشات عملکرد مالی وغیر مالی سازمان است.
BSC یک سیاست سازمانی است.
BSC یک سیستم برای افزایش مسئولیت پذیری سازمانی است.
BSC یک الزام وتعهد برای تغییر است.
BSC یک روش برابر کردن چشم انداز سازمان با منابع انسانی و سرمایه ای و عملیات روزانه است.
15-2-11-2- الگوی مدیریت بر اساس هدف (MBO):

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.