نظریه‌های مرتبط با موضوع

دانلود پایان نامه

هدف نظری تحقیق
از آنجا که حوزۀ قربانی‌شناسی، حوزۀ جوانی است، انجام این‌گونه تحقیق‌ها آنهم با یک نگاه جنسیتی می‌تواند بر بسط و توسعه نظریه‌های مربوطه مؤثر واقع شود؛ از طرفی تأکید بر مطالعۀ کیفی در این پژوهش می‌تواند بر نظریه‌پردازی‌های بومی‌ و روشنگریِ وقایع اجتماعی آنهم از دید کنشگران اجتماعی و بنابر روایت خودشان مؤثر باشد. شناخت مفهوم قربانی‌شدن با نگاهی جامعه‌شناختی می‌تواند این مفهوم را فراتر از حوزه جرم‌شناسی دانسته و مفاهیمی که منشعب از حوزۀ اجتماعی و ادراک زنان است را نشان دهد.
اهداف کاربردی تحقیق
مطالعه سبک‌زندگی و ارتباط آن با قربانی‌شدن می‌تواند دلالت‌های مهمی‌را برای عاملان اجتماعی و حوزه کنترل غیر رسمی ‌از سویی و نهادهای اجتماعی و خانواده از سوی دیگر به ارمغان آورد. به‌سخن دیگر کنشگران اجتماعی با درک این مسئله که چگونه سبک‌زندگی آن‌ها می‌تواند آن‌ها را در ورطه قربانی‌شدن قرار دهد، احتمالاً کنترل زندگی را نیز در دست خواهند گرفت و یا نهادهای اجتماعی با آگاهی از این موضوع، دخالت‌های همه جانبه‌ای را به کار خواهند بست تا از وقوع قربانی‌شدن جلوگیری نمایند. در آخر ذکر این نکته مهم است که حضور کنترل رسمی ‌در همۀ صحنه‌های اجتماعی که در برگیرنده شرایط مختلف قربانی‌شدن زنان است، به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست، اما وقوف عاملان اجتماعی به سبک‌زندگی و جنبه‌های مخاطره آن چیزی است که همیشه همراه آن‌هاست و می‌تواند حسی از کنترل اجتماعی و اجتناب از قربانی‌شدن را برایشان در بر داشته باشد. در پایان باید گفت:
– هدف از انجام هر تحقیقی دست یافتن به سؤالات اصلی تحقیق است. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نیست و هدف از انجام این تحقیق رسیدن به پاسخ این سؤال است که«رابطه بین سبک‌زندگی و قربانی‌شدن بانوان شهر تهران چگونه است؟».
– هدف دیگر از انجام این تحقیق دست یافتن به نکته‏ای در تربیت کودکان است تا بتوان از طریق ارائه به سیاستگذاران آموزشی کشور احتمال قربانی‌شدن و ترس از قربانی‌شدن را در نسل‌های بعدی کاهش داد.
فصل دوم:مطالعات پیشین و ملاحظات نظری
مقدمه
بخش اول: سبک‌زندگی
بخش دوم: قربانی‌شدن
بخش سوم: رابطۀ سبک‌زندگی و قربانی‌شدن
جمع‌بندی
مقدمه
در فصل حاضر سعی شد مطالعات مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تجربیات تحقیقات پیشین جهت هموار شدن مسیر تحقیق و جلوگیری از دوباره کاری و محدود کردن سؤالات تحقیق استفاده شود.
در تحقیقات کیفی هدف از مرور ادبیات تحقیق و مطالعه نظریه‌های مرتبط با موضوع، ایجاد و ارتقای حساسیت نظری است تا هنگام کدگذاری و تحلیل و تفسیر موضوع بتواند مقایسه کرده و شرایط علی پدیده، محتوای آن، شرایط مداخله‌گر، راهبرد کنش یا کنش متقابل و پیامدهای یک پدیده را راحت‌تر شناسایی کرده و بسط و گسترش دهند و در حین مقایسه با نظریات موجود و ارجاء به آن‌ها نکات جدید به دست آمده را نیز یاد آور شوند.
با عنایت به اینکه یکی از منشاءهای حساسیت نظری در روش کیفی منبع‌ها، متون و مطالب نوشته شده شامل مطالب خواندنی دربارۀ نظریه، تحقیق، اسناد (از قبیل زندگینامه‌ها، نشریات و سایر موارد) است(استراس و کوربین 1393، 40). در این فصل ابتدا به دو مفهوم اصلی این تحقیق (سبک‌زندگی و قربانی‌شدن) پرداخته شده و در خصوص تحقیقات گذشته در این حوزه توضیح مختصری داده شد. سپس به طور جداگانه به مفاهیم و ملاحظات نظری سبک‌زندگی و مفاهیم و ملاحظات نظری قربانی‌شدن پرداخته شده‌است. و در نهایت اقدام به جمع‌بندی گردید. تحقیقات بسته به در دسترس بودن مورد مطالعه قرار گرفت، زیرا آوردن تمامی‌تحقیقات گذشته در این خصوص از ابتدا تا کنون با توجه به ذات این تحقیق که جهت دستیابی به ارتباط سبک‌زندگی و قربانی‌شدن در شهر تهران است، در ظرف این پژوهش نمی‌گنجد.
مطالعه نظریات مختلف نشان داد که مفاهیم نظری مختلفی در خصوص سبک‌زندگی و قربانی‌شدن وجود دارد. آنچه در ادامه آمده است ابتدا به خلاصه ای از مفاهیم و ملاحظات نظری حوزه سبک‌زندگی پرداخته شده و با اشاره به تحقیقات این حوزه مفاهیم اصلی استخراج شده‌است. در ادامه مفاهیم و ملاحظات نظری حوزه قربانی‌شدن پرداخته شده و با اشاره به تحقیقات این حوزه مفاهیم اصلی قربانی‌شدن نیز استخراج شد. در ادامه تحقیقاتی که به طور مستقیم به ارتباط سبک‌زندگی و قربانی‌شدن پرداخته مورد مداقه قرار گرفته است. لازم به ذکر است در نهایت اقدام به جمع‌بندی تحقیقات شده و گزارشی از آن‌ها ارائه شده است.
بخش اول‌: سبک‌زندگی
سبک‌زندگی معنی پهن‌دامنه و گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که به انواع تمایلات، رفتارها و انتخاب‌های یک فرد بر می‌گردد. سبک‌زندگی را می‌توان از جنبه های مختلف مورد واکاوی قرار داد و مطالعات گسترده ای نیز در این زمینه انجام شده‌است. به طور مثال سبک‌زندگی به جهت تامین سلامت جسمی افراد، سبک‌زندگی به جهت نحوۀ مصرف و میزان مصرف‌گرایی، سبک‌زندگی به لحاظ دینداری افراد، سبک‌زندگی به لحاظ نحوۀ گذران اوقات فراغت و غیره همه و همه جلوه هایی از سبک‌زندگی افراد را پوشش می‌دهند. اما در مجموع سبک‌زندگی هر فرد مجموعه‌ای از انتخاب‌های وی را در بر می‌گیرد و تحقیقات مختلف نیز به دلایل انتخاب‌های افراد پرداخته اند اما هر یک قسمتی از سبک‌زندگی فرد را پوشش داده‌اند.
با نگاهی به تحقیقات گذشته در حوزه سبک‌زندگی می‌توان دریافت که در مجموع مطالعات به لحاظ روش‌شناسی بیشتر اسنادی است و به استخراج ادبیات موضوع سبک‌زندگی از کتب مذهبی و سیرۀ بزرگان پرداخته‌اند. در واقع تلاش شده تا الگویی از سیره و سبک‌زندگی ائمه معصومین استخراج شده و در دسترس همگان قرار گیرد که با توجه به تاریخ اجرای این تحقیقات می‌توان گفت که الهام گرفته شده از شعار مقام معظم رهبری در سال 88«اصلاًح الگوی مصرف و گسترش سبک‌زندگی‌ایرانی اسلامی »بوده است. همچنین تحقیقات خوبی نیز به روش تحلیل کیفی و روش کمی‌در حوزه سینما و تأتر انجام شده‌است که نقش هویت‌یابی و باز تولید سبک‌زندگی از طریق رسانه را به چالش می‌کشند. بهداشت، آراستگی، پوشش، کسب اموال، اوقات فراغت، ارتباط با افراد دیگر، روابط همسران، کار و تلاش، باز تولید سبک‌زندگی‌ایرانی اسلامی و مانند اینها همگی از مفاهیمی است که در اینگونه تحقیقات به آن پرداخته شده و مطمح نظر محققان این حوزه بوده است(حسینی 1392، اکوانی و موسوی نژاد 1392، نریمان 1392، شریفی 1391، پور امینی 1391، رزاقی و همراهی 1392)
در برخی تحقیقات سبک‌زندگی را مساوی با مصرف تعریف کرده‌اند و تأثیر و تبعات تبلیغات بر میزان مصرف و تفاوت آن در بین زنان و مردان را مورد توجه قرار داده اند. نتایج این دسته از تحقیقات خیلی هم مشابه نبود و در نقاط مختلف ایران نتایج متضادی را در بر‌داشت. به طور مثال مطالعه مصرف‌گرایی با رویکرد نظری اقناعی و مدل ارتباطی اقناعی در شهر همدان زنان را مصرف‌گرا تر از مردان نشان داده و زنان را تسلیم تبلیغات دانسته است در حالی که همین تحقیق با همین رویکرد در شهر شیراز نتیجه‌ای متضاد داشته و مردان را به دلیل دسترسی و استفاده بیشتر از رسانه‌های جمعی مصرف‌گرا‌تر از زنان قلمداد کرده است(مهرجو و معنوی 1392، موحدو عباسی شوازی و مرحمتی 1389‌، خوشنویس 1388، دانش 1387). تأثیر رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر شبکه‌های ارتباطی فقط و فقط بر میزان مصرف افراد تأثیر نگذاشته است و بر وضعیت پوشش جوانان نیز تأثیرگذار بوده است. البته از دلایل دیگر این تغییر در سبک پوشش جوانان می‌توان به تعارض بین زندگی اجتماعی سنتی و تجربه مدرن زندگی در نهادهای متکثر جدید (مدرسه، رسانه و خیابان) اشاره کرد که خود موجب تعارض بین نفوذ مظاهر عینی و فکری مدرن به درون ساختار پیچیده زندگی سنتی و درک مکانیکی خانواده گشته و در نتیجه باعث تفاوت الگوی پوشش جوانان نسبت به نسل قبل شده‌است و نوعی شکاف بین نحوۀ هویت‌یابی مادران و فرزندان ایجاد کرده است(حسینی، مختاری و حیدری 1392، سفیری و محمدی 1384).
از دیگر تأثیرات رسانه‌های دیجیتالی نظیر اینترنت می‌توان به تغییر سبک‌زندگی افراد به سمت یک نوع زندگی بیمار گونه که امروزه از آن به اعتیاد اینترنتی نیز یاد می‌شود اشاره کرد که نشانه‌های آن را می‌توان در بی‌توجهی به سلامتی خویش، اجتناب از فعالیت‌های مهم زندگی، کاهش روابط اجتماعی، نادیده گرفتن خانواده و دوستان، مشکلات مالی ناشی از هزینه‌های بهره بردن از اینترنت و مشکلات تحصیلی جستجو کرد. البته از تأثیر نقش این گونه رسانه‌ها بر گذران اوقات فراغت و هویت‌یابی جوانان نیز نباید غافل شد. در واقع جوامع خود سازنده مفهوم جوانی به عنوان یک گروه اجتماعی خاص هستند و از طریق هنجارهای صریح(قانون) و ضمنی(فرهنگی) جایگاه جوانان را در جامعه مشخص می‌کنند و گذر از این دوره کسب حقوق کامل شهروندی را به همراه دارد. خانواده در انتخاب سبک‌زندگی جوانان موثر است ولی جوانان یک برنامه از پیش تعیین شده را دنبال نمی‌کنند و خود سبک‌های مختلف را انتخاب می‌کنند و در این بین از خلاقیت و رضامندی و لذت و شادی غافل نیستند. ارتباطات الکترونیکی زندگی جوانان را با سبک خاص دیجیتال پیوند زده و تأثیر آن را بر کنش انتخاب و سبک‌زندگی جوانان مشاهده کرد(رحمت آبادی و آقا بخشی 1385، حق پرست راد مرد و جیردهی 1391).
برخی نیز سبک‌زندگی را با توجه به ابعاد سیاسی و اجتماعی آن مورد توجه قرار داده و استفاده از رسانه‌های دیداری مانند تلویزیون را بر آن مؤثر قلمداد کرده‌اند و آن را در افزایش مشارکت سیاسی افراد موجز دانسته و یکی از عوامل تأثیرگذار بر دیدگاه تساوی‌طلبانه زنان در عرصه اشتغال و جنسیت قلمداد می‌کنند که منجر به نوعی هویت‌یابی در زنان و جوانان جامعه شده‌است، همچنین تأثیر شگرفی بر تغییر هویت دینی مردم و تغییراتی در روابط ساخت خانوادگی گذاشته‌است(خوشنویس 1388، باستانی و موسی نژاد 1392، سفیری و نعمت الهی 1391، ماحوزی 1392، رزاقی و همراهی 1392، صادقی فسایی و ملکی 1392، صادقی فسایی و کریمی a1384، صادقی فسایی و کریمی b 1384).

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.