نهادهای قانون گذاری

دانلود پایان نامه

3-شورای عمومی
شورای عمومی یک ارتباط ساختاری بین یوروسیستم و بانک های مرکزی ملی دول عضو که تاکنون در منطقه یورو مشارکت ننموده اند را تضمین می نماید. موجودیت، ترکیب و مسئولیت های آن، نتیجه ای از سطوح مختلف همگرایی در اتحاد پولی اروپایی می باشد.همین طور، شورای عمومی زمانی که تمامی دول عضو اتحادیه اروپا ، یورو را به عنوان واحد پولی خود بپذیرند منحل می گردد. وضعیت شورای عمومی به عنوان یک نهاد تصمیم گیر سیستم اروپایی بانک های مرکزی متضمن اهمیتی است که نویسندگان معاهده جامعه اروپایی را به حفظ ارتباطات و همکاری با بانک های مرکزی ملی دول عضو اتحادیه اروپایی که هنوز یورو را به عنوان واحد واحد ارزی خود نپذیرفته اند، معطوف داشته است.
ترکیب شورای عمومی نیز از مسایل مهم آن محسوب می گردد.شورای عمومی متشکل از رییس و نایب رییس بانک مرکزی اروپا و تمامی روسای بانک های مرکزی ملی اتحادیه اروپایی می باشد که هم اکنون تعداد آنها به 28 دولت عضو می رسد. چهار عضو دیگرهیئت اجرایی می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات شرکت نمایند.روسای بانک های مرکزی ملی که در حال الحاق به اتحادیه اروپایی هستند می توانند به عنوان اعضای ناظر در جلسات شورای عمومی بانک مرکزی اروپا شرکت نمایند. به مانند شورای ریاست، رییس شورای اتحادیه اروپا و نیز یک عضو از کمیسیون اروپایی می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات شورای عمومی شرکت نمایند.
شورای عمومی وظایفی را که از سوی اتحاد پولی اروپایی بدان تفویض شده داست انجام می دهد و بواسطه آنکه تمامی دول عضو اتحادیه اروپا یورو را نپذیرفته اند هنوز می بایستی به وسیله بانک مرکزی اروپا در مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی به اجرای وظایف بپردازد. بنابراین، این شورا اساسا مسئول ارائه مشورت راجع به فرآیندهای ضروری آماده سازی برای الحاق به یورو سیستم است.در این چهارچوب،شورای عمومی هم چنین گزارشات همگرایی را که بوسیله معاهده جامعه اروپایی ارائه آنها الزامی است را مورد پذیرش قرار می دهد.شورای عمومی هم چنین بر عملکرد سازو کار دوم مبادلات ارزی نیز نظارت می کند. در این چهارچوب، این شورا پایداری نرخ مبادلات ارزی دو جانبه بین هر یک از ارزهای غیرعضو منطقه یورو را با یورو مورد ارزیابی قرار داده و به عنوان مجمعی برای هماهنگی های سیاست های پولی و نرخ مبادلات ارزی و هم چنین اجرای ساز و کار مداخله و تامین مالی سازو کار دوم نرخ مبادلاتی ارزی عمل می نماید.
به علاوه،شورای عمومی وظایف ذیل را نیز انجام می دهد:
1-نظارت می کند که آیا بانک های مرکزی ملی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا با مقررات مواد 101 و 102 معاهده جامعه اروپایی منطبق گشته اند؛
2-در فعالیت هایی از جمله عملکردهای مشاوره ای بانک مرکزی اروپا و جمع آوری اطلاعات آماری مشارکت می نماید؛
3-در مورد تغییرات راجع به قوانین حسابداری و گزارش مالی تصمیم گیری راجع به تعیین تعهد پرداخت سرمایه و شرایط اشتغال کارکنان بانک مرکزی اروپا مورد مشورت قرار می گیرد؛
رییس بانک مرکزی اروپا ملزم خواهد بود تا برای تضمین این امر که روسای بانک های مرکزی ملی دول غیرعضو منطقه یورو اطلاعات مستقیم و مطلوبی راجع به تصمیمات شورای ریاست دریافت نموده اند،این اطلاعات را در اختیار شورای عمومی بانک مرکزی اروپا قرار دهد.
شورای عمومی قواعد شکلی خودش را تصویب نموده و رییس بانک مرکزی اروپا و در فقدان وی،نایب رییس بانک عهده دار مدیریت شورای عمومی بانک مرکزی اروپا خواهند بود.این شورا معمولا سالانه چهار بار جلسه در فرانکفورت و ماین را برگزار می نماید.جلسات ان می توانند به صورت تلکنفرانس برگزار گردد.
بند ششم: اختیارات قانونی بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا در تعقیب وظایفی که به یوروسیستم تفویض شده است می تواند بر اساس بند یک ماده 110 معاهده جامعه اروپایی و بند یک ماده 34 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی اسناد حقوقی را نیز که دارای تاثیر مستقیمی بر اشخاص ثالث به جز بانک های مرکزی ملی عضو یوروسیستم میباشند را اتخاذ نماید.این اسناد،آیین نامه های بانک مرکزی اروپا و تصمیمات بانک مرکزی اروپا می باشند.اختیارات قانون گذاری بانک مرکزی اروپا آن را قادر می سازد تا ماموریتش را مستقلا بدون آنکه بر اعمال حقوقی بوسیله موسسات جامعه اروپایی یا دول عضو متکی باشند انجام دهد. به هر حال، بانک مرکزی اروپا در تطابق با اصل اختیارات محدود می تواند تنها اختیارات قانونی به میزانی که برای انجام وظایف یوروسیستم ضروری باشد را اعمال نماید. شرکت ها و نهادهایی که در تبعیت از تعهدات خود بر اساس مقررات و تصمیمات بانک مرکزی اروپا کوتاهی کنند مشمول جریمه یا پرداخت دوره ای تاوانی می شوند که بانک مرکزی اروپا می تواند بر اساس بند 3 ماده 110 معاهده جامعه اروپایی و یا بند 3 ماده 34 بر آنها تحمیل نماید. بانک مرکزی اروپا این صلاحیت را در چهارچوب محدودیت ها و بر اساس شرایط مقرر شده در قانون گذاری تکمیلی خود به انجام خواهد رسانید.
تمامی اقداماتی که بوسیله بانک مرکزی اروپا اتخاذ شده و به قصد اثرات الزام آور حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته باشد می تواند در معرض بازنگری و یا تفسیر بوسیله دیوان دادگستری اروپایی قرار گیرند.
بند هفتم: آیین نامه های بانک مرکزی اروپا
آیین نامه های بانک مرکزی اروپا نیز همانند آیین نامه هایی که بوسیله نهادهای قانون گذاری جامعه اروپایی مورد پذیرش قرار می گیرند از کاربرد عامی برخوردار بوده و در کلیت خود لازم الاجراء بوده و مستقیما در تمامی دول عضو منطقه یورو قابلیت اعمال دارند.کاربرد عام بدین معناست که آنها بر شمار نامحدودی از موجودیت ها و موارد قابلیت اعمال دارند. مستقیما قابل اعمال بدین معناست که آیین نامه های بانک مرکزی اروپا ضرورتی برای آنکه وارد قانون گذاری داخلی کشورهای عضو شوند ندارند.آیین نامه های بانک مرکزی بوسیله شورای ریاست بانک مرکزی اروپا مورد پذیرش قرار گرفته و از سوی رییس بانک مرکزی اروپا مورد امضاء قرار می گیرد. شورای ریاست می تواند به تصمیم گیری راجع به تفویض صلاحیت خودش برای پذیرش آیین نامه های بانک مرکزی اروپا به هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا بپردازد مشروط بر انکه در انجام این عملکرد می بایستی محدودیت و قلمرو موارد تفویض شده را صراحتا مقرر نماید.
آیین نامه های بانک مرکزی اروپا به منظور الزام آور بودن می بایستی در مجله رسمی اتحادیه اروپا به تمامی زبان های رسمی اعضای اتحادیه اروپا به چاپ برسند.
بند هشتم:تصمیمات بانک مرکزی اروپا
تصمیمات بانک مرکزی اروپا در کلیت آن برای هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله کشورهای عضو منطقه یورو که مورد خطاب آن باشند و به شرط ابلاغ بدانها الزام آور می باشند.تصمیمات بانک مرکزی اروپا می تواند به وسیله هیئت اجرایی یا شورای ریاست در زمینه های صلاحیتی انها مورد پذیرش قرار بگیرد و تصمیماتی که بوسیله هیئت اجرایی مورد پذیرش قرار می گیرد ممکن است بوسیله طرف خطاب آنها از شورای ریاست بانک مرکزی اروپا تقاضای بازنگری و تجدید نظرشان مطرح گردد.تصمیمات بانک مرکزی اروپا در زمانی که بانک مرکزی اروپا شمار خاصی از ضرب مسکوکات را بر اساس بند 2 ماده 106 معاهده جامعه اروپایی به تایید می رساند دول عضو منطقه یورو را مورد خطاب قرار می دهد.تصمیماتی که سایر طرفین را مورد خطاب قرار می دهد عمدتا در مورد اعمال تحریم هایی است که بوسیله بانک مرکزی اروپا به واسطه عدم انطباق با آیین نامه های آن بانک برای نمونه راجع به وضع محدودیت ها بر التزامات حداقل ذخایر ارزی مطرح می گردد.تمامی تصمیمات بانک مرکزی اروپا به زبان یا زبان های رسمی مخاطب یا مخاطبین آن تصمیم منتشر می شودو بانک مرکزی اروپا می تواند نسبت به انتشار تصمیمات خود در مجله رسمی اروپا اقدام نماید.
بند نهم: فعالیت های مشورتی بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا می تواند به عنوان بخشی از فعالیت های مشورتی اش توصیه ها و آرایی را در چهارچوب صلاحیتی خویش مورد پذیرش قرار دهد.توصیه ها و آرای مشورتی بانک مرکزی اروپا اعمال حقوقی غیر الزام آور هستند.آنها به زبان رسمی مخاطب یا مخاطبین صادر می شوند. اگر انها از اهمیت عمومی برخوردار باشند،بانک مرکزی اروپا می تواند نسبت به انتشار آن در مجله رسمی اروپا به اتخاذ تصمیم بپردازد.
1-توصیه های بانک مرکزی اروپا

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.