واﮐﻨﺶ

دانلود پایان نامه

ﺛﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ط
ل
ا
ق
ﺷــﮑﻞ :2-5 اﻟﮕــﻮی ﭼﻨــﺪ ﻋــﺎﻣﻠﯽ ﻣــﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﻧﺎرﺿــﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ زوﺟــﯿﻦ (ﻧــﺎﮐﻮﻧﺰی وراﺟــﺮز،1995، ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ
ازاﺣﻤﺪی،.(1382
١٠۶
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺸﺮ1 ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺪه و زوﺟـﯿﻦ را ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺟـﺪاﯾﯽ و ﻃـلاق ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ.
واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی، واﮐﻨﺶ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. راﺳـﺒﺎﻟﺖ(1978) 1
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت واﮐﻨﺶ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﭼﻬﺎر واﮐﻨﺶ ﻣﺘﺪوال را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺎﻣﺮی،.(1381 اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪن: اﯾﻦ واﮐﻨﺶ وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣـﺸﮑلات راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﺗلاش ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﺪ، ﮐﻤﮏ ﺑﻄﻠﺒﺪ و ﺗلاش ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮد و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﺑﺮای اﺻلاح راﺑﻄﻪ، اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ. اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺗلاﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت راﺑﻄﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖاﻓﺮاد. ﻏﺎﻟﺒﺎً وﻗﺘﯽ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒلاً از راﺑﻄﻪ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ در آن ﮐـﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ زﻧﺎن از اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻓﺎ داری: وﻓﺎداری، ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗلاش ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﺮد ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد اﻣﺎ وﻓﺎدار، ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﯾﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ، ﺑﺎ ﻣﺸﮑلات روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ واﮐﻨﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز را دارد ﮐـﻪ ﻓـﺮد ﻣـﺸﮑلات راﺑﻄـﻪ را ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﭼﺎرهای دﯾﮕﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ او ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺪﯾﺪی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﻔﻠﺖ: اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ و اﻣﺘﻨﺎع از ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑلات و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد. ﻏﻔﻠﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
1- Fischer 2- Rusbalt

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.