ویژگی های تفکرخلاق

ویژگی های تفکرخلاق

ازنظرگیلفورد(1973)تفکرخلاق هشت ویژگی داردکه آنهارابه شرح زیربرشمرده است:

انعطاف پذیری[1]:  توانایی توولیدراه حل های گوناگونوغیرمعمول برای هرمساله.

 سیالیت[2]: توانایی عرضه اندیشه های فراوان درزمانی محدود.

اصالت[3]بهره گیری ازراه حلهای جدیدبرای گشودن گره از هرمساله یامشکل.

بسط[4]:  توانایی پرداختن به جزئیات واستخراج راه حل های کاربردی.

ترکیب[5]توانایی درکنارهم قراردادناندیشه های مختلفوعرضه فکرجدید.

تحلیل[6] : توانایی شناسایی عناصربنیادی تشکیل دهنده ساختار.

سازمان دادن[7]: ایجادتغییردرطرح ها کارکردها.

8 –  پیچیدگی[8]: یعنی توانایی کنارآمدن ودرک اندیشه ای مختلف ومتعدددرزمانی معین.

ازبین این هشت ویژگی،سه ویژگی،سیالی،انعطاف پذیری واصالت بیش ازدیگرویژگی هانظرمحققان خلاقیت رابه خودجلب کرده است ازهمی روبرویژگی های یادشده صاحبنظران مختلف اتفاق نظربیشتری وجوددارد(آذری،1380)

[1] -Flexibihity

[2] – Flluency

[3] – Orginality

[4] – Elabroration

[5] – Synthesizing

[6] – Analyzing

[7] – Organization

[8] -Campleexity

ازنظرگیلفورد(1973)تفکرخلاق هشت ویژگی داردکه آنهارابه شرح زیربرشمرده است:

Campleexity

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.