پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مجازات، حقوق داخلی، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه

پروازی (هواگردها) ارائه می‌دهد.
از جنبه پیشگیری و دفع جرائم، در ایران گارد پرواز وظیفه حفاظت از ایمنی هواپیماها و فرودگاه ها را بر عهده دارد. گارد امنیت پرواز عنوان نیرویی است که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنا به دستور سال 1363 حضرت امام (ره) جهت حفظ امنیت هواپیماها و فرودگاه های کشور تأسیس گردید. هرچند دولت در سال های 1367 و 1382 خواستار واگذاری این وظیفه به پلیس شده بود لکن با نظر امام و مقام معظم رهبری این مسئولیت همچنان برعهده سپاه باقی مانده است.
تابعیت هواپیما:
بر اساس ماده 17 کنوانسیون شیکاگو، هر هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا به ثبت رسیده است. البته یک هواپیما می تواند به ثبت مشترک بین چند کشور برسد.
تأسیسات هوایی:
عبارتست از کلیه ساختمان ها، تجهیزات و بناهایی که در یک فرودگاه ایجاد شده و به نحوی با پرواز مربوط می باشد.

1-11- ساختار تحقیق:

آنچه موضوع این پایان نامه است بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد. مطالب این پایان نامه در چهار فصل تشکیل شده که فصل نخست آن مربوط به کلیات تحقیق می باشد که در آن اهمیت و ضرورت این تحقیق که تا چه حد مهم است و سوالات اصلی و فرضیه های مطرح شده و همچنین اهداف و پیشینه ی تحقیق گردآوری شده است.
در بخش های دیگر آن نیز چگونگی روش تحقیق از مطالعات میدانی گرفته تا استفاده از شبکه جهانی اینترنت، کتب، مقالات استفاده؛ و به شیوه ی گردآوری داده ها و اطلاعات آن هم پرداخته ایم. (که برخی محدودیت ها مانع ازمطالعات میدانی گردید. ) محدودیت ها و موانع این پژوهش را هم آورده ایم که از جمله ی آن ها عدم دسترسی به برخی مکان ها و مقاله ها می باشد.

در فصل دوم پایان نامه پیش رو دو مبحث به میان آمده است:
ـ مبحث اول: تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی
ـ مبحث دوم: تاریخچه هواپیماربایی و بررسی آماری آن
مبحث نخست از یک مقدمه تشکیل شده است و در ادامه تعریف جرم هواپیماربایی را، هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی ایران آورده ایم و سعی شده این تعریف جامع باشد، هرچند از طرف حقوق دانان و صاحب نظران کوشش های فراوانی به عمل آمده ولی به لحاظ سیاسی، مذهبی، نژادی که این پدیده دارا است و وجود تعاریف و تفاسیر متفاوت از آن، تا کنون تعریف جامع و مانعی از این جرم به عمل نیامده است. در ادامه ی این مبحث تعریف جرم هواپیماربایی در حقوق داخلی پرداخته و در آخر این مبحث به تصرف غیرقانونی هواپیما نیز پرداخته ایم. مبحث دوم از فصل دوم، به تاریخچه ی کامل جرم هواپیماربایی و بررسی این جرم پرداخته که همراه با جدول آمده است.
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و پرداختن به صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به جرایم موضوع قوانین خاص و نیز تعزیرات به عمل آمده در مبحث شروع به جرم،پرداختن به این موضوع از این حیث جدید می باشد لذا ضرورت این مسئله ما را بر آن داشت تا پایان نامه ی پیش رو را تهیه و گردآوری نماییم و به تشریح و بررسی راههای مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی و داخلی و مسائل پیرامون آن بپردازیم. باشد که این پژوهش دست اندازی اندکی باشد بر این دنیای گسترده و رو به پیشرفت و نیم نگاهی باشد بر آنچه که در آسمان حمل و نقل رفته است.

در فصل سوم این پژوهش راجع به کنوانسیون های بین المللی و همچنین سازمان بین المللی هوایی(ایکائو) بحث شده است: جامعه بین المللی با توجه به تمام فواید پرواز و استفاده از هواپیما تصمیم گرفت که به مقررات هواپیمایی شکل و نظمی بین المللی بدهد.در مبارزه با جرایم هواپیمایی تا کنون سه پیمان بین المللی مهم به تصویب دولت ها رسیده است که دولت ایران نیز آن ها را پذیرفته و طرف این قراردادهای بین المللی شده است که عبارتند از:
1. کنوانسیون 1944 شیکاگو
2. کنوانسیون بین المللی راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(کنوانسیون توکیو مصوب 14 دسامبر سال 1963)
3. کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما(کنوانسیون لاهه مصوب 16 دسامبر سال 1970)
4. کنوانسیون راجع به اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(کنوانسیون مونترال مصوب 22 دسامبر سال 1971)

در بحث کنوانسیون ها باید بگوییم که از همان ابتدا که کنوانسیون شیکاگو جهت هماهنگی و همکاری بین کشورها به امضاء رسید، دولت ایران نیز جهت استفاده از مزایای این کنوانسیون به آن پیوست و در تاریخ 30/4/1328 معاهده شیکاگو تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی، به تصویب مجلس شورای ملّی رسید و بلافاصله در تاریخ اول مرداد ماه همان سال، قانون هواپیمایی کشوری نیز برای نخستین بار به تصویب رسید.
متعاقب آن معاهدات و کنوانسیون های هوایی یکی پس از دیگری با عضویت ایران در آن معاهدات، به امضای پارلمان نیز رسید؛ معاهداتی نظیر کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مورخ 14 سپتامبر 1963 (23 شهریور 1342)، قرارداد بین‌المللی لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما مورخ25/9/1349 (16 دسامبر 1970)، کنوانسیون مونترال راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مصوب 7/3/1352) و نیز پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‏المللی می‏باشند مکم
ل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مصوب 22/12/1379).
در کنار اجازه به دولت برای الحاق به این کنوانسیون ها، پارلمان نیز جهت دسترسی به اهداف امنیتی خویش و حمایت از امنیت هوانوردی، قوانین کیفری چندی به عنوان ضمانت اجرا وضع نموده است؛ من جمله قانون هواپیمایی کشوری (1/5/1328)، ‌قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تأسیسات هواپیمایی ( 4/12/1349)، ‌قانون تشدید مجازات کبوترپرانی (15/3/1351)، ‌قانون مجازات اخلالگران درصنایع(2/2/1353)، بعضی مواد قانون مجازات اسلامی و بیش از 60 قانون موافقت حمل و نقل هوایی با کشورهای مختلف دنیا، که همگی برای حفظ امنیت هوانوردی و خصوصاً امنیت فرودگاه تدوین گردیده اند. همانگونه که از پیش بیان گردید، کنوانسیون های بین الملی تماماً به کشورهای عضو توصیه داشته اند تا این کشورها در راستای اهداف کنوانسیون، مجازات های شدیدی نسبت به متقدمین علیه امنیت هوانوردی تهیه نمایند.
فصل چهارم این پژوهش در مورد بررسی سیاست های تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد: قانونگذار ایران در راستای حمایت از صنعت هواپیما و نقش بسیار زیاد این صنعت در رشد و توسعه‌ی کشور ، جذب توریسم و فراهم کردن زمینه‌ی مساعد برای امور تفریحی و مسافرتی مردم اقدام به تعیین مجازات‌هایی در جهت هر گونه آسیب و اختلال به امنیت پرواز کرده است. از جمله قوانین تصویب شده قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1 مرداد 1328 ،‌قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 4 اسفند 1349 و مواد و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. (فلاح، 1387. ص34)

عناوین قانون داخلی: قانون گذار ایران برای برخورد با اعمال مخاطره آمیز نسبت به هواپیما و سرنشینان و تأسیسات هوانوردی وضع کرده است؛عنوان اول مربوط به «قانون هواپیمایی کشوری ایران» مصوب مرداد 1328که ماده 2 آن به صراحت فقط ناظر بر هواپیمای کشوری است و مواردی از قبیل ممنوعیت راندن هواپیما بدون داشتن گواهینامه مربوطه ، به کار بردن علایم هوایی تقلبی یا مخدوش ساختن علامت هواپیمایی موجود یا راندن عالمانه ی هواپیمای دارای علامت ثبت و تابعیت مجعول یا فاقد علامت ثبت تابعیت و پیش بینی صلاحیت قانونی یا قضایی در برخورد با جرایم داخل هواپیما را در بر می گیرد که شامل ربایش هواپیما نمی گردد. عنوان دوم (ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی) است که در اسفند ماه 1349 به تصویب رسید و تنها قانون ناظر بر ارتکاب جرم هواپیماربایی است.
فصل دوم-تاریخچه
مبحث اول:تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی
مبحث دوم:تاریخچه هواپیماربایی و بررسی آماری
مقدمه
اصولا هر پدیده جدیدی در کنار فایده ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات بخصوصی را نیز به دنبال دارد و می تواند وسیله ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد. هواپیماربایی جرمی است که سابقه ای دیرینه دارد. از این رو ما در این فصل به بیان تاریخچه جرم هواپیماربایی، بررسی آماری آن و همچنین تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق ایران، مهم ترین هواپیماربایی های ارتکاب یافته، انهدام و حملات هوایی به هواپیماها، هواپیماربایی در ایران، خواهیم پرداخت. حال برای اینکه بتوانیم توضیح روشن و شفاف از این عنوان داشته باشیم اول از همه به تعریف جرم هواپیماربایی می پردازیم و نظرات و تعاریف مختلفی که از این جرم شده است را می آوریم.

2-1- تعریف هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی
جرم هواپیماربایی از جمله جرایم نوظهوری است که در چند دهه اخیر، توجه اذهان را به خود معطوف داشته و مورد بحث مجامع ملی و بین المللی قرار گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم کنفرانس های بین المللی متعددی در مورد حقوق هوایی، تشکیل و مقرراتی در این کنفرانس ها خصوصا در توکیو، لاهه و مونترال وضع گردید. واژه هواپیماربایی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم وارد فرهنگ واژگان زبان ها شد و علیرغم تکرار در طول سالیان، هنوز هم هر بار که اتفاق می افتد بسیار مهم و با اهمیت تلقی می شود.
جرم هواپیماربایی علاوه بر خطرات جانی و مالی که مستقیما متوجه مسافران و سرنشینان هواپیماست از جهات دیگر از جمله، اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن نتایج و آثار زیانباری است که سلب اعتماد مردم از مسافرت با این وسیله سریع السیر و مشکلات حقوقی و سیاسی ناشی از آن را می توان از جمله ی این آثار زیانبار دانست. به عبارتی دیگر اثر این جرم بر مسافران سبب دشواری مسافرت با هواپیما و عدم تامین حمل و نقل هوایی و در نتیجه، کاهش کارایی این وسیله می گردد و شرکت های هواپیمایی را مواجه با زیان های فوق العاده می نماید.

هواپیماربایی در زبان فارسی دارای عناوین مترادفی چون: هواپیمادزدی و راهزنی هوایی است لیکن در زبان انگلیسی آنچه که در این خصوص متداول است واژه Hi jacking است. که البته در مواردی کلمات jacking Sky و piracy نیز به کار می رود. منتها واژه ی اخیر به معنی دزدی دریایی است و نمی تواندمفهوم دزدی هوایی یا هواپیماربایی داشته باشد. کنوانسیون 1958 ژنو راجع به حقوق دریاها به دلیل همین عدم مشابهت راهزنی دریایی با راهزنی هوایی، پیشنهاد به کار بردن واژه ی واحدی برای هر دو نوع راهزنی را رد کرد، زیرا در راهزنی دریایی برخلاف هواپیماربا
یی، صرفا اموال و کالاها مورد تهدید قرار میگیرند. بنابراین رساترین واژه برای رساندن مفهوم هواپیماربایی واژه ی Hi jacking است و Hi jacker نیز به معنای هواپیماربا است. علیرغم اطلاق این واژه بر عمل هواپیماربایی لیکن از آن جا که این احتمال وجود دارد که هر نوع عملیاتی را بتوان از مصادیق واژه ی Hi jacking دانست لذا دولت ها در انعقاد پیمان های مربوط به جلوگیری از این جرم، سعی در به کار بردن واژه ی مرکب و کاملأ رسا برای آن دارند. از این رو از واژه ی Hi jacking استفاده نکرده، بلکه به جای آن واژه مرکب: Unlawfull seizure of aircraft به معنای: تصرف غیر قانونی هواپیما را به کار می برند. (نوری فر، 52-1351ص 35) در زبان فارسی از هواپیما ربایی با واژه ها و عبارات متفاوتی نظیر«راهزنی هوایی» و «هواپیماربایی» و «سرقت هوایی» و «هواپیما دزدی» یاد شده است(رسولی توانا 1376ص 71 )در زبان انگلیسی برای عمل ربودن هواپیما به صورت متداول آن اصطلاح معروف (های جکینگ

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید