پایان نامه رایگان درمورد نتایج، دارای، الگوی، کینماتیکی

دانلود پایان نامه

تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه
هدف از این پژوهش، مطالعه اثر خستگی بر تغییر پذیری الگوی کینماتیکی اندام تحتانی در افراد دارای کف پای صاف و مقایسه آن با افراد دارای کف پای نرمال در حین راه رفتن است. از آنجا که مطالعات انجام شده در زمینه اثرات خستگی بر تغییرات الگوی کینماتیک در راه رفتن بسیار اندک است، لذا نتایج پژوهش حاضر میتواند اطلاعات مفیدی را در این حوزهی مطالعاتی فراهم سازد.
در این فصل، ابتدا به مقایسه نتایج پیشآزمونهای الگوی کینماتیکی زوایای مفاصل و الگوهای کینماتیکی سری_زمانی گروه نرمال و گروه دارای کف پای صاف میپردازیم. سپس نتایج حاصل از مقایسه تفاوتهای درون گروهی متغیرهای زوایای مفاصل و متغیرهای سری_زمانی را در پیش آزمون و پس آزمون این دو گروه بررسی نموده و در انتها به بحث در مورد نتایج حاصل از قیاس تفاوتهای بین گروهی خواهیم پرداخت. پارامترهای مورد نظر در این پژوهش، زوایای مفاصل مچ، زانو و ران، cadence, stride time, step time, single support, double support, stride length, step length و walking speed در سه فاز heel contact, mid stance و toe off هستند. نمودارها بر اساس میانگین و انحراف استاندارد نمایش داده شدهاند. همچنین برای نشان دادن اختلاف معنادار بین میانگین گروهها از علامت (ه) استفاده شده است. P<0.05 :( ).
4-2 نتایج حاصل از پیش آزمون
4-2-1 مقایسه زوایای مفاصل گروههای کف پای صاف و نرمال طی پیش آزمون
در اینجا برای تعیین تفاوت های موجود بین دو گروه و کمک به تحلیل نتایج آتی از تست آنالیز واریانس چند متغییره (MANOVA) استفاده شد تا تفاوت های فعلی مشخص و در صورتی که نتایج آزمایشات تفاوت معنی داری را نشان دادند، تفاوت های از قبل وجود داشته، تعبیر به اثر خستگی نگردند.

جدول 4-1. مقایسه نتایج پیشآزمون متغیرهای زوایهای مفاصل بین گروههای کف پای صاف و نرمال( درجه)
سطح معناداری
کف پای نرمال
کف پای صاف

0/23
1/98 ± 2/7
4/5 ±1/6
تماس پاشنه
مچ
پای راست
0/91
14/6 ± 9/4
14/2 ± 2/6
میانه استانس

0/00 **
-12/4 ± 7/1
8/8 ± 2/8
پروپالژن

0/43
6/5 ± 6/1
11/6 ± 4/1
تماس پاشنه
زانو

0/007 **
9/8 ± 5/9
18 ± 6
میانه استانس

0/054
39/2 ± 6/1
45/7 ± 7/8
پروپالژن

0/12
31/9 ± 2/3
35/7 ± 6/3
تماس پاشنه
ران

0/002 **
7/9 ± 2/3
16/6 ± 7
میانه استانس

0/008 **
1/3 ± 5/9
7/5 ± 2/9
پروپالژن

0/014 **
7/07 ± 2/5
4/2 ± 2/05
تماس پاشنه
مچ
پای چپ
0/00 **
3/6 ± 2/8
11/1 ± 3/4
میانه استانس

0/68
-6/7 ± 5/1
-7/7 ± 5/8
پروپالژن

0/96
8/6 ± 7/2
8/7 ± 2/6
تماس پاشنه
زانو

0/02 **
21/7 ± 5/3
14/9 ± 6/4
میانه استانس

0/024 **
37/1 ± 5/9
43/3 ± 5/2
پروپالژن

0/001 **
24/4 ± 5/3
34/3 ± 5/5
تماس پاشنه
ران

0/05 **
6/9 ± 5/6
12/2 ± 5/5
میانه استانس

0/96
0/34 ± 4/3
-0/08 ± 6/9
پروپالژن

جدول 4-1 مقایسه نتایج پیشآزمون متغیرهای زاویهای مفاصل بین گروههای کف پای صاف و نرمال را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود میانگین زاویه مچ پای راست در افراد کف پای صاف2/8) (8/8 ± نسبت به افراد نرمال (-12/4 ± 7/1) به طور معنی داری کمتر است و این افراد در فاز پروپالژن از پلنتار فلکشن کمتری برخوردارند(p=0/00*). همچنین نتایج نشان داد در مفصل زانوی پای راست در زیر مرحله میانه استانس گروه کف پای صاف (18 ± 6) در مقایسه با گروه نرمال (9/8 ± 5/9) به طور معنی دار (p=0/007*)، فلکشن بیشتری دارند. جدول 4-1 همچنین اختلاف معنی داری (p=0/002*) را در مفصل ران پای راست در زیر مرحله میانه استانس بین گروه کف پای صاف (16/6 ± 7) و گروه نرمال (7/5 ± 2/9) و نیز اختلاف معنی داری (p=0/008*) را در زیر مرحله پروپالژن (p=0/008*) در مفصل ران پای راست بین گروه کف پای صاف (7/5 ± 2/9) و گروه نرمال (1/3 ± 5/9) نشان میدهد.همچنین از نتایج جدول 4-1 پیداست که زاویه مچ پای چپ در زیر مرحله تماس پاشنه در گروه کف پای صاف (4/2 ± 2/05) به طور معنیداری از گروه نرمال (7/07 ± 2/5) کمتر است (p=0/014*). همچنین زاویه مچ پای چپ در زیر مرحله میانه استانس در گروه کف پای صاف (11/1 ± 3/4) به طور معنیداری از گروه نرمال (3/6 ± 2/8) بیشتر است (p=0/00*). همچنین زاویه زانوی پای چپ در زیر مرحله میانه استانس در گروه کف پای صاف (14/9 ± 6/4) به طور معنیداری از گروه نرمال(21/7 ± 5/3) کمتر است (p=0/02*). در همین مفصل در زیر مرحله پروپالژن نیز اختلاف معنیداری بین گروه کف پای صاف (43/3 ± 5/2 ) و گروه نرمال (37/1 ± 5/9) وجود دارد (p=0/024*). بین گروه کف پای صاف (34/3 ± 5/3) و گروه نرمال (24/4 ± 5/3) در زیر مرحله تماس پاشنه در مفصل ران پای چپ اختلاف معنا داری (p=0/001*) مشاهده شد. در همین مفصل نیز اختلاف معنیداری بین گروه کف پای صاف (12/2 ± 5/5) و گروه نرمال(6/9 ± 5/6) در زیر مرحله میانه استانس وجود دارد (p=0/05*). در سایر متغیرها با وجود اختلاف بین میانگینهای دو گروه، اختلاف معنیدار دیگری مشاهده نشد.

4-2-2 مقایسه متغیرهای سری-زمانی گروههای کف پای صاف و نرمال طی پیش آزمون
جدول 4-2. مقایسه نتایج پیشآزمون متغیرهای سری زمانی بین گروههای کف پای صاف و نرمال
سطح معناداری
کف پای نرمال
کف پای صاف
 

0/252
115/5 ± 6/9
111/ 8 ± 7/15
کدنس (قدم/دقیقه)
پای راست
0/254
1/04 ± 0/06
1 ± 0/07
زمان گام ( ثانیه )

0/07
0/52 ± 0/02
0/54 ± 0/04
زمان قدم ( ثانیه )

0/825
0/47 ± 0/21
0/43 ± 0/02
حمایت یگانه ( ثانیه )

0/36
0/19 ± 0/03
0/21 ± 0/05
حمایت دوگانه ( ثانیه )

0/081
1/3 ± 0/06
1/4 ± 0/1
طول گام ( متر )

0/067
0/66 ± 0/03
0/71 ± 0/06
طول قدم ( متر )

0/57
1/2 ± 0/07
1/3 ± 0/15
سرعت راه رفتن ( متر/ثانیه )

0/106
155/5 ± 5/7
109/7 ± 9
کدنس (قدم/دقیقه)
پای چپ
0/099
1/04 ± 0/05
1/1 ± 0/093
زمان گام ( ثانیه )

0/091
0/515 ± 0/03
0/54 ± 0/04
زمان قدم ( ثانیه )

0/091
0/42 ± 0/02
0/44 ± 0/019
حمایت یگانه ( ثانیه )

0/451
0/2 ± 0/032
0/22 ± 0/07
حمایت دوگانه ( ثانیه )

0/043
1/31 ± 0/067
1/4 ± 0/1
طول گام ( متر )

0/02 **
0/65 ± 0/03
0/71 ± 0/69
طول قدم ( متر )

0/707
1/26 ± 0/071
1/28 ± 0/17
سرعت راه رفتن ( متر/ثانیه )

همانطور که در جدول 4-2 مشاهده میشود طی پیش آزمون، بین دو گروه کف پای صاف و نرمال در متغییر طول قدم پای چپ (p=0/02*) تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان میدهد میانگین طول قدم پای چپ افراد کف پای صاف(0/71 ± 0/69) بیشتر از افراد نرمال (0/65 ± 0/03) است. در سایر متغییرهای سری زمانی تفاوت معنی داری بین گروه کف پای صاف و نرمال مشاهده نگردید.
4- 3. مقایسه تفاوتهای درون گروهی
4-3-1. بررسی نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای زوایای مفصلی در پیش و پس آزمون گروه نرمال

نمودار 4-1 مقایسه مقادیر زوایای مفصل مچ پا در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای راست گروه نرمال

همانطور که در نمودار 4-1 مشاهده میشود بین مقادیر زوایای مفصل مچ پا در زیر فازهای استانس طی پیش آزمون و پس آزمون گروه نرمال تفاوت معنی داری مشاهده نمیشود.

نمودار 4-2 مقایسه مقادیر زوایای مفصل زانو در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای راست گروه نرمال

بطوریکه در نمودار 4-2 ملاحظه میشود در بین مقادیر زوایای مفصل زانوی پای راست افراد نرمال در زیر فازهای استانس طی پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری مورد مشاهده قرار نگرفت.

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید