کرامت انسانی

دانلود پایان نامه

لذا در راستای اجرای عدالت ودرک زمان می توان استدلال نمودکه :
1- ازآنجایی که زندگی انسان آمیخته با تحول است، در هر عصری با پیشرفت علوم طبیعی و اجتماعی و رشد فکری در امور مادی و فناوری های جدید نیازهای او تغییر پیدا می کند.پس عدالت حکم می کند که باید با تحولات پیش رود و مواضعی متناسب با موقعیت های نو اتخاذ کند.
2-از طرفی با توجه به تغییرات زمانی، انسان متعادل به صورت افراطی همه ی گذشته را نفی نمی کند و با پافشاری، به نقض آنهانمی پردازد، بلکه تنها سنتهای شایسته وصالحه را حفظ می نماید. « لاتنقص سنه صالحه »
3- به اقتضای حکمت خداوند، که به کسی ستم نمی کند. خداوند نیازهای تمام عصر و دوران ها را در نظر گرفته است.
غفلت و ناآگاهی از این حقیقت، انسان را دچار ضعف ایمان، سستی در پایبندی به دستورات دین می کند و این سرپیچی سبب می شود که شیطان قرین و همنشین او گردد و زندگی سخت و نکبت باری همراه او باشد.
2-6-1-2-2. شناخت انسان
تحقق زندگی متعادل و تکاملی بدون عدالت، وشناخت انسان میسر نیست. زیرا اگر نسبت به انسان، شناختی وجود نداشته باشد ، مسیر راه و تعالی و زندگی او نیز ناشناخته می شود .
لذا پرداختن به نیازهای اساسی انسان و برطرف نمودن، محرومیتها گویای انسان شناسی وعدالت است. عدالتی که بر مبنای شناخت ایجاد می شود، راه رسیدن به تقوا را فراهم می کند . « » در نتیجه کسی می تواند تقوا گزیند که نسبت به انسان معرفت داشته باشد.
شناخت انسان، مقام و ارزش و کرامت انسانی در راه تحقق تربیت و عدالت در جامعه، نقش اساسی دارد . و نحوه ی رفتارعادلانه همان است که علی علیه السلام در عهدنامه ی خود به مالک اشتر به آن تأکید می کنند : «انسانها دو گونه اند: برادران دینی (همکیشان) و برادران نوعی (همنوعان) و پس هیچ یک نباید تحقیر شوند یا ستم ببینند.»
حتی انسان خود را بی ارزش تصورنکند، چرا که باید از عهده ی بار امانتی که خدا بر گردن اونهاده است بر آید، در غیر این صورت، نسبت به خودش بسیار ستم نموده است. لذا شناخت ارزشهای وجودی انسان لازم است. امیرالمؤمنین علیه السلام در مقام والای انسان می فرمایند :
اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر
ای انسان گمان می کنی که موجودی خرد و کوچکی هستی؟ و حال آنکه جهان بزرگی در وجود تو نهفته است.
از این رو پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام، با توجه به شناخت خود از انسان ونیز با در نظر قرار دادن عوامل صلاح وفساد او، نظام تربیتی ای را تنظیم نموده اند،که می تواند پاسخگوی همه ی نیازهای بشری و طبیعت متغیرانسان باشد.
بدین صورت تعادل جسمانی وروانی افراد را اصل قرار داده، تا از عوامل برهم زننده ی تعادل روانی (اضطراب، ناکامی، تعارض …) وجسمانی(نبود تغذیه ی سالم وسلامت معیشت و غذای حلال ، بهداشت ، استراحت و تفریح نا کافی و …)مصون باشد .وزندگی واقعی وحیات طیب با حضور عدل و قسط به وجود آید.
قابل تذکر است که همه ی این امور، در سایه ی دین تحقق خواهد یافت. چرا که اسلام، نامی از سلامت است و فراهم کننده کرامت جامعه.
لذا عدالت زمینه ی انسان شناسی است که با شناخت ویژگی های انسان، می توان به سمت اصلاح جامعه حرکت کرد.
2-6-1-2-3. اجرای عدالت زمینه ساز ارتباط انسان با خدا
بزرگ ترین خسارت برای آدمی که در این دنیای نیازها و وابستگیها زندگی می کند، این است که مرز رفتارهای الهی وشیطانی بی معنا شده، وهمه چیز عادی ومجاز گشته است. در نتیجه ارتباط با حضرت حق چه بسا مقدور نمی گردد.
اما در صورتی که عدالت اجرا شود، انسان خدا را محور جان و دل خودقرار می دهد. مطابق با دین، خودش را پاک کرده، ودیگر طبق ملاک های مادی و نفسانی عمل نمی کند.
پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلّم در مفهوم عدالت زمینه ساز ارتباط با خدا است، می فرمایند : « لو لا الخبز ما صلینا و لاصمنا …؛اگر نان نباشد نه می توانیم نماز بخوانیم و نه می توانیم روزه بگیریم.بیانگر آنست که اجرای عدالت، مقدمه ی انجام دادن واجبات وارتباط انسان با خداوند است.
لذا هدف بعثت پیامبران و آوردن دین برای مردمان، سوق دادن انسانها به کسب معرفت خدا و عبادت او است. و«راه و روش پیامبران تعالیمی است که همه گونه عسر و حرج را نفی می کند، و همه گونه استطاعت را –در ادای تکلیف-لازم می شمارد .»
2-6-1-3. ایجادامنیت
رکن دیگر برای رشدو تربیت وغنی سازی فرهنگ وجامعه ایجاد امنیت است. در اهمیت آن امیراامؤمنین علیه السلام می فرمایند: «خداوند متعال آدم را در مکانى که وسایل عیش و آزادیش فراهم بود، جاى داد و جایگاه او را ایمن گردانید…»

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.