کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه

ز )روش تحقیق :
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی و توصیفی است که نگارنده با استفاده از کتاب ها و مقالات مختلف در کتابخانه ها و نیز اینترنت به جمع آوری آنها پرداخته و سپس با استفاده از شیوه تحلیلی و تطبیقی با مطالعه مقررات و قوانین کشورها و کنوانسیون های بین المللی به تدوین پایان نامه حاضر پرداخته است .

ح ) مشکلات و موانع پژوهش :
در نگارش و تدوین پایان نامه با مشکلات فراوانی روبرو بوده که به ذکر مواردی از آن بسنده خواهد شد .
عدم وجود منابع غنی و متنوع در باره حقوق مالکیت فکری و موافقت نامه تریپس .
در دسترس نبودن منابع موجود و نبود کتابخانه و کتابفروشی در استان بوشهر و ضرورت مراجعه به استان های همجوار برای تهیه همین تعداد منابع موجود .
عدم امکان استفاده از کتابخانه دانشگاه شیراز در کوتاه مدت .
خارجی بودن منابع موجود و هزینه بالای ترجمه کتب مربوط به موضوع موافقت نامه تریپس .
ی ) ساماندهی پژوهش
در این پایان نامه با نگاهی به قوانین و مقررات موافقت نامه که بیانگر آخرین تحولات بین المللی در زمینه مالکیت فکری است و از طرفی قوانین ایران و میزان ارتباط و همخوانی و وجوه افتارق که با یکدیگر دارند مورد تحلیل قرار گرفته است . الحاق ایران به موافقت نامه چه الزامات حقوقی را برای ایران به دنبال خواهدداشت مورد دقت نظر واقع شده است ساختار و نحوه ارائه اطلاعات در این پایان نامه به صورت زیر است .
این پایان نامه در سه بخش تنظیم گردیده که بخش یکم شامل کلیات به مفاهیم ، تاریخچه مالکیت فکری در ایران و جهان ، توصیف موافقت نامه تریپس و اصول حاکم بر موافقت نامه و ارتباط این موافقت نامه با معاهدات و کنوانسیونهای قبل از آن پرداخته است . مالکیت فکری در دو بخش قابل تقسیم بندی بوده که ما نیز در اینجا به آن پرداخته ایم .
در بخش دوم به حوزه ادبی و هنری که چه اثرهایی مشمول حمایت و چه اثرهایی غیر مشمول حمایت و حقوق پدیدآورندگان آنها مورد بررسی قرار گرفته اند.
در بخش سوم آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی شامل حقوق اختراعات ، علائم تجاری، طرح های صنعتی ، نشانه های جغرافیایی ، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اسرار تجاری مورد ارزیابی و بحث قرار گرفته اند.
بخش یک :
کلیات
فصل نخست : مفاهیم
مبحث نخست : مفهوم مالکیت فکری و انواع آن
گفتار نخست : تعاریف مالکیت فکری از دیدگاه حقوقدانان داخلی
هنگامی که به بحث پیرامون مالکیت فکری و حقوق مربوط به آن می پردازیم ، در مرحله نخست ، می بایست نسبت به روشن نمودن تعریف دقیقی از آن پرداخته شود و نظر اندیشمندان و صاحبنظران علم حقوق پیرامون حق مالکیت فکری را بیان نمود .
اصطلاح « حقوق مالکیت فکری » از سه واژه حقوق ، مالکیت و فکری بافته شده است . برای روشن شدن جایگاه آن باید به بررسی این سه واژه بپردازیم :
حقوق ، جمع حق است و در اصطلاح حقوقی عبات است از « قدرتی که از طرف قانون به شخصی داده شد حق نامیده می شود که در این معنا دارای ضمانت اجرایی نیز می شود ».
مالکیت مفهومی است اعتباری و آن چیزی است که از متعلق به شخص می باشد و دارنده اش می تواند هر گونه بخواهد آن را به کار گیرد و دیگری نمی تواند برابر قانون ، بی اجازه دارنده این حق از آن بهره ببرد .
اصطلاح فکری نیز به آفریده های ذهنی بشر و آنچه از اندیشه و ذوق او تراوش می کند ، گویند .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.