کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه

گروه اول: موافقین که از پیش، نظر مساعدی نسبت به برنامه‌های رسانه‌ها دارند.
گروه دوم: معترضین که نگاه انتقادی نسبت به برنامه‌های رسانه‌ها دارند.
گروه سوم: معتدلین که ما بین دو گروه فوق قرار دارند .
رسانه‌ها می‌توانند هم اثرهای سودمند و هم اثرهای زیانبار بر کودکان و نوجوانان بر جای بگذارند. تحقیقات موید آن است که پیامهای تلویزیونی، حداقل گاهی اوقات می‌تواند بر اطلاعات، نگرشها و رفتارهای جوانان امروزی اثر بگذارد.
رسانه‌ها، به ویژه تلویزیون ( ملی یا کانالهای ماهواره‌ای ) معنای زندگی را به کودکان و نوجوانان می‌آموزند و کارکردهای متعددی برای این گروه، خصوصاً برای کمک به گذران زمان آزاد، در اختیار آنان قرار می‌دهند. در این میان تلویزیون ماشین اعجاب انگیزی است که بین دنیای زنده‌ها یعنی انسانها و موجودات مجازی و موجودات بی جان، یعنی ابزارهای تفریحی و بازی قرار می‌گیرد. هر چند کودکان و نوجوانان در سنین بالاتر، تاحدودی می‌توانند در انتخاب برنامه‌ها مداخله کنند، اما پژوهشهای متعدد بیانگر آنند که آنان در برابر تلویزیون نقشی پذیرا دارند. تلویزیون را همانند فردی می پندارند که هر لحظه می تواند داستانی برای آنها بگوید و آنان را سرگرم کند.
تلویزیون می‌تواند چهار نقش را در زندگی کودکان و نوجوانان بازی کند. اولین آن، وقت کشی است ؛ این عمل پاداشی آرامش بخش و جذاب است که باعث می‌شود بخشی از زمان لازم برای تکالیف مدرسه، کارهای خانه و یا بازی در خارج از خانه را به خود معطوف کند. دومین نقش تلویزیون، تلقی آن همچون رویدادی اجتماعی (یا غیر اجتماعی) است. یعنی فرصتی است برای بودن در کنار والدین و یا فرار از خواهران و برادران لجوج. سومین نقش آن کار پردازش اطلاعات است. یعنی این رسانه مستلزم گوش دادن و تماشای همزمان و به خاطر آوردن سلسله‌ای از رویدادهاست که ممکن است محتوایی نامربوط تداوم آن را از میان برده باشد.. نقش چهارم و نهایی آن تجزیه فراهم سازی اطلاعات است؛ یعنی منبعی است برای شناخت و یا پیشداوری، و معلمی است برای آموختن این‌که چه بخریم، چگونه بازی کنیم، مبارزه کنیم و یا عشق بورزیم.
3-11 روایی ابزار تحقیق
موضوع «روایی» همیشه پیچیده و بحثانگیز بوده ودر پژوهشهای رفتاری از اهمیت خاصی برخوردار است. «ماهیت واقعی بودن شاید در اینجا بیشتر از هر جای دیگر مورد سؤال باشد. مطالعۀ پایایی بدون پرداختن به معنی متغیرها امکانپذیر است اما مطالعۀ روایی بدون بررسی ماهیت و معنی متغیرها ممکن نیست (کرلینجر، 1382: 131).
روایی به این مسئله می پردازد که «آیا همان چیزی را اندازه میگیریم که واقعاًٌ قصد داریم؟ اندازهگیری در علوم اجتماعی بجز چند مورد غیرمستقیم است.تحت چنین شرایطی است که پژوهشگران هرگز نمیتوانند اطمینان حاصل کنند که آیا واقعاً همان متغیری را اندازهگیری میکنند که هدف اندازهگیری است.» (فرانکفورد، 1381: 6-253).
«روایی به این اشاره دارد که یک سنجۀ تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس میکند.» (ببی،1383: 282). در بحث از انواع روایی سه نوع روایی را از یکدیگر متمایز کردهاند که عبارتند از «روایی محتوایی، روایی تجربی و روایی ساختاری» که هر کدام شامل انواع مدارک برای ارزیابیاند و تحت شرایط معین ارزش ویژهای دارند.» (فرانکفورد ،1381: 236).
برای کسب روایی ابزار مورد استفادۀ تحقیق حاضر و انطباق تعریف عملیاتی متغیر مورد اندازهگیری با تعریف نظری مورد ارزیابی از روش اعتبار صوری یا محتوایی استفاده شده است. همچنین در جهت اعتلای اعتبار ابزار ساخته شده با استاد راهنما و استاد مشاور تحقیق و چندین نفراز کارشناسان ارشد و دکترا در مسائل علوم اجتماعی، علوم ارتباطات و روش تحقیق، در خصوص دلالت هر گزاره با مفهوم (یا ارتباط هر عبارت با مفهوم تعریف شدۀ مورد نظر) مشورت شد. همچنین از نظریهها، متون علمی و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است. در ضمن، تا حد امکان سعی شده است که برای بالا بردن روایی ابزار تحقیق، از پرسشهای آزمون شدۀ قبلی در پژوهشهای مشابه و معتبر استفاده شود.
3-12 پایایی ابزار تحقیق
«پایایی به خطاهای گوناگونی که ممکن است در ابزار اندازهگیری وجود داشته باشد اشاره میکند. خطایی که از یک مشاهده به مشاهدۀ دیگر، برای یک واحد تحلیل و دو یا چند اندازهگیری با یک وسیلۀ سنجش بهوجود میآید.» (فرانکفورد ،1381: 243)
«پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر میشود، عبارت است از یک وسیلۀ اندازهگیری برای سنجس یک متغیر، که در شرایط مشابه در هر مکان و زمان دیگر نتایج مشابهی به دست دهد.» (حافظنیا، 1383: 155)
«برای سنجش پایایی یک ابزار پژوهش سه راه مختلف وجود دارد:
1- پایایی پایداری 2- پایایی نمایا 3- پایایی همپا » (منصوریان، 1381: 81)
«برای برآورد اعتبار ابزار سنجش پنج شاخص وجود دارد که عبارتند از 1- اعتبار بازآزمایی 2- اجرای فرمهای همتا 3- دو نیمه کردن 4- آلفای کرانباخ 5-اعتبار نمرهگذاری» (پاشاشریفی، 1383: 243).
در این تحقیق به منظور محاسبۀ پایایی ابزار تحقیق(پرسشنامه) از روش پایایی همپا و مهمترین شاخص آن یعنی آلفای کرانباخ (منصوریان، 1381: 83) سود جستهایم. این آزمون به ما میگوید که آیا اجزای درونی یک شاخص با هم سازگاری دارند. اگرمقدار آلفا از 7/0 بیشتر باشد، سازگاری درونی مناسبی بین گویهها وجود دارد و اگر بین 6/0 تا7/0 باشد، نشاندهندۀ سازگاری درونی تقریباً مناسب و یا قابل قبول است .اما اگرمقدار آلفا کمتر 5/0 باشد، سازگاری درونی ضعیفی بین گویهها را نشان میدهد که قابل قبول نیست.
بدین منظور برای Pre-test پرسشنامه، ابتدا با 40 نفر از پس از انجام محاسبات آماری، نتایج آزمون کرانباخ به شرح زیر به دست آمد:
متغیر
آلفای کرانباخ
از آنجا که ضریب اعتبار همه مفاهیم، بالاتر از 7/0 است، نتیجه میگیریم که ابزار ما از ضریب اعتبار قابل قبولی برخوردار است. لازم به ذکر است، از آنجا که افراد مورد مصاحبه به منظور سنجش ضریب اعتبار درونی سؤالات تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدهاند، لذا در جامعۀ نمونۀ نهایی تحقیق منظور نشدهاند.
3-13 رویۀ جمعآوری دادهها
پس از تهیۀ پرسشنامه و انجام Pre-test و رفع ابهامات موجود در آن و حذف گویههای ناهماهنگ مفاهیم و متغیرهای تحقیق، حال باید به سراغ جامعه رفته و دادههای اصلی خود را جمعآوری کنیم.
متداولترین روش پرسش، از طریق توزیع پرسشنامه است که در واقع نوعی مصاحبۀ فردی است که فرد طی آن یک پرسشنامه را تکمیل میکند. همچنین مصاحبهشونده وقت زیادی را در اختیار دارد و در حقیقت پرسشنامه ابزار کتبی و ثابتِ آگاهی از نظرات افراد محسوب میشود.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.