ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای

دانلود پایان نامه

ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای: ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای1، راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﻪ ﺳـﺒﮏ رﻓﺘﺎری- ﺟﺒﺮان اﻓﺮاﻃﯽ، اﺟﺘﻨﺎب و ﺗﺴﻠﯿﻢ- ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽرﺳﻨﺪ. ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪای ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﺗﻤـﺎم ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺰاﻧﻪ رﻓﺘﺎری2 ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻤﺎم راهﻫﺎی ﺑـﯽﻫﻤﺘـﺎ و ﻓـﺮد-
وﯾﮋهای3 ﮐﻪ اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ، ﺟﺒﺮان اﻓﺮاﻃﯽ، ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﺟﺘﻨﺎب را آﺷـﮑﺎر ﻣـﯽﺳـﺎزﻧﺪ. وﻗﺘـﯽ ﻓـﺮد از روی ﻋﺎدت، ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﮔﺮه ﻣﯽﺧﻮرﻧـﺪ.
ﻟﺬا، ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای، ﯾﮏ ﺻﻔﺖ4 اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای، ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ.5 ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﺎﺳـﺦ-
ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب، ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺟﺒﺮان اﻓﺮاﻃﯽ ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد (ﯾﺎﻧﮓ،.(1383
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای، رﻓﺘﺎر ﯾﺎ راﻫﺒﺮد ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎص و ﮔﺬرا ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ. ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﺮدی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ﻃﺮحواره رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻣـﯽ-
ﮐﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮش او را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و آن ﻗﺪر ﻣﺸﺮوب ﺧﻮرد ﮐﻪ از ﺣﺎل رﻓﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل، اﺟﺘﻨﺎب، ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻃﺮحواره رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ و ﻣﺸﺮوبﺧﻮردن، ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻮد (ﯾﺎﻧﮓ، ﮐﻠﻮﺳﮑﻮ، وﯾﺸﺎر، .(1386
1-Coping responses 2-Behavioral erpertoire 3-Idiosyncratic 4-Trait 5-State
٧٣
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
در ﺟﺪول 2-3 ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮحوارهﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻓﻬﺮﺳﺖوار اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ ﻫﻤﺴﺮان، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره:2-3 ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ﻃﺮحوارهی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ
رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ/ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی/ ﺑﺪرﻓﺘﺎری
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﻧﻘﺺ/ ﺷﺮم
اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
واﺑﺴﺘﮕﯽ/ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺴﻠﯿﻢ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤـﺴﺮی ﮐـﻪ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ راﺑﻄـﻪای ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤـﺴﺮی ﺑـﺪرﻓﺘﺎر و اﺟـــﺎزه دادن ﺑـــﻪ او ﺑـــﺮای ﺑﺪرﻓﺘﺎری
درﮔﯿﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ دارد و ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮی اﻧﺘﻘﺎدﮔﺮ و ﻃﺮدﮐﻨﻨﺪه؛ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺧﻮد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.