عوامل کلیدی موفقیت، تجزیه و تحلیل آماری

دانلود پایان نامه

…………………………………………………….۵۰
۲-۲-۵-۴-۳ دستگاههای خودپرداز………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۲-۵-۴-۴ دستگاه پوز…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۲-۵-۴-۵ تلفنهمراه بانک……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۲-۵-۴-۶ اینترنت بانک …………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۲-۵-۴-۷ تلفنبانک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۲-۲-۶ عوامل کلیدی موفقیت(csf)صنعت بانکداری……………………………………………………………………………………………………۵۴
۲-۲-۶-۱ رویکرد فاکتورهای حیاتی موفقیت………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۲-۲-۷ جمع بندی مبانی نظری پژوهش: ………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۲- ۳ پیشینه پژوهش: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۲-۳-۱ پیشینه پژوهش در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۲-۳-۲ پیشینه پژوهش در داخل کشور: ……………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۲-۴ مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۲ روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۳-۳ جامعه و نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………..۷۰
۳-۴ روش و ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۳-۴-۱چارچوبنظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۵ روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۳-۶ اعتبار (پایایی)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۳-۷ روش های تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۳-۸ متغیرهای مورد بررسی در مدل……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۲آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۳ آمار استباطی. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۴-۳ -۱ آزمون فرضیههای تحقیق بر اساس دادههای حاصل از پرسشنامه…………………………………………………………………………..۸۸
۴-۳-۱-۱تجزیه و تحلیل سؤالات و آزمون فرضیههای تحقیق………………………………………………………………………………………….۸۸
۴-۳-۱-۱-۱ فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۴-۳-۱-۱-۲ فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۴-۳-۱-۱-۳ فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۴-۳-۱-۱-۴ فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۴-۳-۲بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۴-۳-۲-۱ آزمون کلمگروف – اسمیرونف…………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۴-۳-۲-۲ آزمون Q-QPLOT………………………………………………………………………………………………………………………………….95
۴-۴ بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۴-۴-۱ فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۴-۴-۲ فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۴-۳ فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۴-۴-۴ فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۴-۴-۵ آزمون ANOVA………………………………………………………………………………………………………………………………………..110
۴-۵ تحلیل مسیر و استخراج
مدل بر اساس داده های آماری…………………………………………………………………………………………۱۱۱
۴- ۵-۱ بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………..۱۱۲
۴-۶ جمعبندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
۵-۲ نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
۵-۲- ۱ تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
۵-۳ پیشنهادهای برگرفته از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶
۵-۴ پبیشنهاد به محققین آینده:…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹
۵-۵ محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
پیوست ها
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۶

منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۹
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

فهرست جدول ها

جدول (۲-۱ ) : ماتریس استراتژیهای مختلف رشد در یک بانک…………………………………………………………………………………….۴۴
جدول شماره (۲-۲): شاخصهای زیرمجوعه چهار فاکتور ساختاری……………………………………………………………………………….۵۶
جدول شماره (۳-۱): تعیین حجم و تعداد نمونه برای هر کدام از بانکهای دولتی………………………………………………………………۷۱
جدول شماره (۳-۲): عوامل حیاتی موفقیت بانکها در جذب منابع ارزان قیمت………………………………………………………………..۷۲
جدول شماره (۳-۳): تناظر هر یک از عوامل تحقیق با سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………….۷۴
جدول شماره (۳-۴): مؤلفههای تشکیل دهنده فاکتورهای ساختاری………………………………………………………………………………….۷۵
جدول شماره (۳-۵ ): نتایج بررسی ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای هر یک از مؤلفه ها……………………………………………..۷۸
جدول شماره (۳-۶): ویژگی متغیرهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………….۸۲
جدول(۴-۱): تعداد پاسخدهندگان به سئوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………۸۴
جدول (۴-۲): توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………۸۵
جدول (۴-۳): آمار توصیفی کل سؤالات……………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
جدول (۴-۴): میانگین و

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید