مدیریت منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی

دانلود پایان نامه

چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع 6
1-4- اهداف پژوهش 8
1-5- سؤال تحقیق 8
1-6- فرضیه های تحقیق 8
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها 9
1-8- قلمرو تحقیق 10

فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش اول : عملکرد سازمانی 12
2-1-1- مقدمه 12
2-1-2- تعاریف و مفهاهیم عملکرد سازمانی 12
2-1-3- معیارهایی برای سنجش عملکرد 13
2-1-4- عوامل موثر بر عملکرد سازمانی 14
بخش دوم : اقدامات مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………………. 17
2-2- 1- مقدمه 17
2-2-2- مدیریت 18
2-2-3- منابع انسانی 19
2-2-4- مدیریت منابع انسانی 20
2-2-5- مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان 21
2-2-6- واکنش ها به مدیریت منابع انسانی 22
2-2-7- رویکردهای مدیریت منابع انسانی 23
2-2-8- اهداف مدیریت منابع انسانی 24
2-2-9- وظایف مدیریت منابع انسانی 25
2-2-10- ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی 25
2-2-11- اقدامات مدیریت منابع انسانی 26
2-2-12- اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری 28
2-2-13- اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمان ها 30
2-2-14- نقش های مدیریت منابع انسانی 31
بخش سوم : مسئولیت اجتماعی 34
2-3-1- مقدمه 34
2-3-2- تعاریف، ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی 36
2-3-3- ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی 40
2-3-4- اصول مسئولیت اجتماعی 41
2-3-5- دیدگاه های مختلف مسئولیت های جامعه……………………………………………………………………………42
2-3-6- مسئولیت اجتماعی سازمان ها و منافع آن 43
2-3-7- تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی 44
2-3-8- مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی 45
2-3-9- ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی (CRS) : 45
2-3-10- نقش مدیران ارشد شرکتها در گسترش مسئولیت اجتماعی 48
2-3-11- دیدگاه اسلام به مسئولیت اجتماعی 49
2-3-12- موانع اجرای مسئولیت اجتماعی سازمان 59
بخش چهارم: پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور 53
چارچوب نظری تحقیق 56
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه 59
3-2- روش تحقیق 59
3-3- جامعه و نمونه آماری 60
3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات 61
3-5- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 63
3-6- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 64
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق
4-1- مقدمه 66
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 66
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق 69
4-4- آزمون کلوموگروف – اسمیرنف(آزمون نرمالیته) 72
4-5- بررسی مدل تحقیق 73
4-6-آزمون فرضیه ها 75
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1- مقدمه 78
5-2- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 78
5-3- توصیف متغیرهای تحقیق 78
5-4- نتایج آمار استنباطی 79
5-5- پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق 80
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 82
5-7- محدودیت های پژوهش 82
منابع و مآخذ 84
ضمائم 91

فهرست جداول
جدول 2-1- خلاصه تحقیقات انجام شده 56
جدول 3-1- سؤالات پرسشنامه 62
جدول 3-2- پایایی متغیرهای تحقیق 64
جدول 4- 1- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان 66
جدول 4- 2- توصیف وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 67
جدول4-3- توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………….68
جدول4-4- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 69
جدول4-5- توصیف متغیر اقدامات منابع انسانی 69
جدول4-6- توصیف متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی 70
جدول4-7- توصیف متغیر نتایج عملکرد 71
جدول4- 8-آزمون کولموگروف- اسمیرنف 72
جدول 4-9- شاخص های معنی داری و برازش مدل 75

فهرست نمودارها
نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق .57
نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسیت پاسخ دهندگان .67
نمودار4-2- نمودار ستونی وضعیت تأهل پاسخ دهندگان .67
نمودار4-3- نمودار ستونی سن پاسخ دهندگان .68
نمودار4-4- نمودار ستونی تحصیلات پاسخ دهندگان .69
نمودار4-5- هیستوگرام متغیر اقدامات منابع انسانی .70
نمودار4-6- هیستوگرام متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی .71
نمودار4-7- هیستوگرام متغیر نتایج عملکرد .72
نمودار 4-8- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد) .73
نمودار 4-9- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) .74

چکیده
مدیریت منابع انسانی به عنوان یک عملکرد مدیریتی، می تواند نقش مؤثر در مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها عمل نماید.از نظر اجتماعی، سازمان های مسئول بر این باورند که از کارکنان خود باید بهتر مراقبت نمایند و در جستجوی راهی برای بهبود شرایط کاری و رفاه آنها باشند و این کار باید به صورت مستمر صورت گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیراقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد سازمانی منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و شرکت های محدوده است. متغیر مستقل این پژوهش اقدامات مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست‌ها، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. متغیر وابسته این پژوهش عملکرد سازمانی است. عملکرد هم به چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطلاق می شود. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نقش متغیر میانجی در این پژوهش دارد. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای ان
جام دهد که در آن فعالیت می کند. فرضیات این پژوهش بر اساس تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با توجه به نقش میانجی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموع 300 شرکت است. حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران، جامعه محدود 124 شرکت تخمین زده شده است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها، تمامی فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش را تأیید کرده و تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد سازمانی را معنی دار کرده است.

مفاهیم کلیدی : اقدامات مدیریت منابع انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد سازمانی

1-1- مقدمه
با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، امروزه نیروی انسانی به عنوان حیاتی ترین عنصر استراتژیک و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می شود. از این رو، نیروی انسانی متهعد به اهداف و ارزش های سازمان، نه تنها عاملی برای برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر، بلکه به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار برای بسیاری از سازمان ها تلقی می گردد(نایب پور، سعیدی، رئیسی، 1391، ص 136).
در این راستا، بهره مندی و بکارگیری مطلوب منابع انسانی در حیطه وظایف مدیران منابع انسانی سازمان بوده و سرمایه گذاری واقعی در سرمایه انسانی و اجرای اقدامات منابع انسانی ممکن است منجر به افزایش عملکرد و اثربخشی سازمان گردد. اخیراً یافته های مطالعات یاندت1، نشان داد که اقدامات منابع انسانی به طور مستقیم بر عملکرد سازمان تاثیر گذار نیست، بلکه این اقدامات به تقویت ویژگی هایی در سرمایه انسانی کمک کرده و نهایتاً منتهی به ایجاد ارزش در سازمان می شود(حاج کریمی، طبرسا، رحیمی، 1387، ص 24).
مسئولیت اجتماعی شرکتها2 نیز به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی، اخلاقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمانها مسئولیتهای بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند. بدون شک، چنانچه افراد، گروهها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحرانهای مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحرانهای فوق تلاش نمایند، بسیاری از مشکلات کاسته شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود خواهدآمد. به عبارت دیگر، سازمان به هر نحوی که عمل کند، عملکردش روی
جامعه تاثیرمی گذارد. بنابراین سازمان ها باید به کارهایی دست بزنند که موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهای آن باشد. سازمانهایی که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت دیگر، سازمانها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند، به نحوی که باعث ادامه بقای آنها و موفقیتشان در کار شود، لازم است که به مسئولیت اجتماعی توجه لازم را داشته باشند(رویایی، مهردوست، 1388، ص 44).
1-2- بیان مسأله
در عرصه اقتصادی کنونی که رقابت و بین المللی شدن فعالیت های اقتصادی فراگیر شده است و مدیران در اجرای یکی از مهم ترین کارکردهای مدیریتی یعنی کنترل و برنامه ریزی تحت فشار قرار دارند، عدم استفاده از ابزارهای ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی صحیح و دقیق و عدم ترسیم بهینه آینده شرکت امکان ادامه مدیریت و راهبری را با مشکل رو به رو می کند. رشد و تعالی شرکت، افزایش سودآوری و کارایی و بهره وری و بهبود کیفیت خدمات و بازاریابی کافی و پویا در گرو برنامه ریزی صحیح و کنترل و ارزیابی عملکرد عوامل درون و برون سازمانی است که سازمان در ادامه فعالیت وخدمات رسانی با آن ها در ارتباط است(جزئی؛1388، ص 130).
با وجود پیشرفتهای عظیم اخیر در عرصه های مختلف، انسانها همچنان مهره های اصلی سازمان را تشکیل میدهند که موفقیت سازمانها در جهت تحقق اهداف شان وابسته به نحوه نگرش آنان نسبت به انسان و چگونگی به کارگیری این نیروها است. (هاشمی، امین زاده،1390،ص5).
مسئولیت اجتماعی شرکتها به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی، اخلاقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمانها مسئولیتهای بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند.بدون شک، چنانچه افراد، گروهها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه ، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحرانهای مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحرانهای فوق تلاش نمایند، بسیاری ازمشکلات کاسته شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود خواهدآمد(رویایی، رمضانعلی، مهردوست، 1388،ص44).
به عقیده کارشناسان مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبتاً تقسیم بندی شده است.برخی،رابطه چندین سهامدار و تمایل آنها برای سرمایه گذاری در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت هارا شناسایی نموده اند، در حالیکه برخی دیگر به مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان یک هزینه اضافی نگاه می کنند. این افراد بحث می کنند که ایده CSR ، با منافع افزایش سود سهامداران منافات دارد و با هم در انطباق نمی باشند (Buciuniene &Kazlauskaite,2012,p7) . مدیریت منابع ان
سانی3 به عنوان عملکرد مدیریتی یک سازمان می تواند یک هدف در مسئولیت اجتماعی شرکت ها عمل نماید.از نظر اجتماعی، سازمان های مسئول بر این باورند که از کارکنان خود باید بهتر مراقبت نمایند و در جستجوی راهی برای بهبود شرایط کاری و رفاه آنها باشند و این کار باید به صورت مستمر صورت گیرد. البته از طرف دیگر، این کار از طریق کارکنان سازمان نیز باید صورت گیرد تا مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بتواند در فعالیت های روزمره خود را آشکار سازد. چنین فعالیت هایی، با مسئولیت اجتماعی سازمان همراه است تا از طریق تعامل روزمره با مشتریان و سایر سهامداران خارجی چه از داخل و چه از خارج از سازمان ارتباط برقرار نمایند.(shoemaker & et al,2006,p451)
اجرای سیاست های مسئولیت پذیری اجتماعی به شدت به روابط متقابل و همکاری های دو جانبه

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید