مقاله رایگان با موضوع جذب سپرده، کارآیی مالی، توزیع فراوانی، سپرده های مورد انتظار

دانلود پایان نامه

………………………………………………………….8
سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………9
فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………10
تعریف عملیاتی واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..10
روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………12
قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….13
ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم :مبانی نظری وپیشینه تحقیق
2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2) شواهد تجربی انواع مالکیت بانک های تجاری……………………………………………………………………………18
2-3) مفهوم اندازه گیری و ارزیابی عملکرد. ……………………………………………………………………………………..20
2-4) طبقه بندی معیارهای اندازه گیری عملکرد………………………………………………………………………………….21
2-5) تحول در نظریه اندازه گیری و ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………..22
2-6) عملکرد ایده آل………………………………………………………………………………………………………………………24
2-7) تجزیه و تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………………………………………..25
2-7-1) طراحی مدل تجزیه و تحلیل پوشش داده ها…………………………………………………………………………..25
2-7-2) مقایسه DEA با سایر روش های تحلیلی……………………………………………………………………………….26
2-7-3) بهبودهای DEA………………………………………………………………………………………………………………….28
2-8) عملکرد در صنعت بانکداری……………………………………………………………………………………………………29
2-8-1) ماهیت داده و ستانده در صنعت بانکداری………………………………………………………………………………29
2-8-2) نگرش واسطه ای ………………………………………………………………………………………………………………31
2-8-3) نگرش تولیدی…………………………………………………………………………………………………………………..32
2-8-4) نگرش هزینه استعمال شده…………………………………………………………………………………………………..32
2-8-5) نگرش ارزش افزوده……………………………………………………………………………………………………………32
2-8-6) نگرش مدیریت ریسک……………………………………………………………………………………………………….33
2-9) پیشینه مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………………………..33
2-9-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………..33
2-9-2) مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………37
2-9-3) جمع بندی ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………46

فصل سوم:روش تحقیق
3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
3-2) روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………54
3-3 ) تعریف جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………55
3-4) حجم نمونه و کفایت آن……………………………………………………………………………………………………………..55
3-5) روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………56
3-6) روش های گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………56
3-7) ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………57
3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..57
3-9)روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………. 57
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
4-2)توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………….65
4-3) توصیف یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………68
4-4) ارزیابی کارایی شعب بانکی…………………………………………………………………………………………………………79
4-5)تعیین عوامل موثر بر کارایی شعب…………………………………………………………………………………………………86
4-6)تاثیر کارایی مالی بر جذب سپرده های مورد انتظار…………………………………………………………………………..90
4-7)جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………….97
فصل پنجم: تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………103
5-2)خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………104
5-3) نتیجه
گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..109
5-4) پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………115
5-5) محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….117
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………119

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده……………………………………………………………………………….47
جدول( 4-1 ) توزیع جامعه‌آماری………………………………………………………………………………………………………………66
جدول (4-2 ) توصیف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول( 4-3 ) تببین نهاده‌ها و ستانده‌ها…………………………………………………………………………………………………69
جدول( 4-4 ) توصیف یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………….75
جدول( 4-5 ) ارزیابی‌کارایی به روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها……………………………………………………………………………….80
جدول( 4-6 ) رتبه بندی شعب بر مبنای کارآیی رتبه ای…………………………………………………………………………84
جدول( 4-7 ) توزیع فراوانی گروه های مرجع……………………………………………………………………………………….87
جدول( 4-8 ) عوامل ناکارآمدی شعب………………………………………………………………………………………………….88
جدول( 4-9 ) برآورد پارامترهای تابع سپرده ها……………………………………………………………………………………..91
جدول (4-10 ) اعتبار سنجی رابطه برآوردی………………………………………………………………………………………….92
جدول ( 4-11 ) جذب سپرده مورد انتظار هر شعبه به میلیون ریال…………………………………………………………..93
جدول( 4-12 ) تاثیر کارآیی مالی بر جذب سپرده های مورد انتظار…………………………………………………………..96

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید